Практичне заняття № 5 ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТЕРМІНУ ЗАМІНИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

5.1. Мета заняття

Вивчення методу визначення терміну (точки) заміни транспортного засобу, заснованого на точному обліку витрат на ремонт у процесі його експлуатації, а також на маркетингових дослідженнях ринку транспорт­них засобів.

5.2 Теоретичні відомості

Рішення цієї задачі засновано на розумінні того, що будь-який транс­портний засіб (автомобіль, навантажувач і т.д.), незважаючи на масовий характер збирання, «хворіє по-своєму», тобто в процесі експлуатації має індивідуальні витрати на ремонт. Система обліку витрат, спрямованих на підтримку працездатності транспортного парку, повинна забезпечувати виявлення «слабкої» техніки, заміну якої необхідно здійснювати насампе­ред.

Завдання

Визначити термін заміни транспортного засобу методом мінімуму за­гальних витрат.

Автомобіль, придбаний за 30 тис. у.о., експлуатувався 5 років, щоріч­но проїжджаючи по 50 тис. км. Річні витрати на ремонт наведені в табл.

5.1. У ній також зазначена ринкова вартість автомобіля до кінця кожного року експлуатації.

Таблиця 5.1

Вихідні дані розрахунку точки мінімуму загальних витрат
            (початкова вартість автомобіля — 30 тис. у.о.)    

Рік

Пробіг наростаючим підсум­ком, км

Річні витрати на ремонт, у.о.

Ринкова вартість машини до кінця

періоду, у.о.

1

50000

250

26000

2

100000

500

24500

3

150000

750

22900

4

200000

1500

19700

5

250000

2000

18000

5.3. Порядок виконання роботи

Для визначення точки (терміну) заміни необхідно визначити дві такі залежності:

/1( х) — залежність витрат на ремонт, що припадають на одиницю виконаної автомобілем роботи, від кількості виконаної роботи.

/2(х) - залежність витрат капіталу, що припадають на одиницю ви­конаної роботи, від кількості виконаної роботи.

Знайдені залежності  /[(х)   і  /2(х) дозволяють визначити функцію

F (х) - залежність сумарних витрат, тобто витрат на ремонт і витрати ка­піталу, від розміру пробігу. Мінімальне значення функції ^(х) і визначить термін заміни транспортного засобу.

Кількість виконаної роботи будемо вимірювати пробігом автомобіля. Розрахунок точки заміни рекомендується виконати за формою, наведеною в табл. 5.2.

Для визначення /1(х) необхідно:

Визначити витрати на ремонт з наростаючим підсумком до кінця кожного року експлуатації. За результатами розрахунків заповнити гра­фу 4 табл. 5.2.

Визначити витрати на ремонт у розрахунку на 1 км пробігу автомо­біля. Для цього витрати на ремонт до кінця и-го періоду, обчислені нарос­таючим підсумком (див. графу 4 табл. 5.2.), необхідно розділити на сума­рний пробіг автомобіля до кінця цього самого періоду. Отримані результати заносяться до гр. 5 табл. 5.2, дані якої у сукупності утворюють табличний запис функції /1(х).

Для визначення /2( х) необхідно:

1. Визначити розмір спожитого капіталу до кінця кожного періоду екс­плуатації. Цей розмір розраховується як різниця між початковою вартістю автомобіля (30 тис. у.о.) і його вартістю на ринку транспортних засобів, що були у вжитку, до кінця відповідного періоду експлуатації (дані гр. 6). Знайдені значення спожитого капіталу вносяться до гр. 7 підсумкової таб­лиці.

Таблиця 5.2

Розрахунок чотки мінімуму загальних витрат     

2. Визначити розмір спожитого капіталу в розрахунку на 1 км пробігу автомобіля. З цією метою гр. 7 необхідно розділити на відповідні розміри пробігу (дані гр. 2). Результати, що утворять множину значень функції /2(х), заносяться до гр. 8.

 

 

Рік

Пробіг

Річні

Витрати

Вартість

Ринкова

Розмір

Розмір

Загальні

 

нарос-

витрати

на ре-

ремонту

вартість

спо-

спожи-

витрати

 

таю-

на ре-

монт

на 1 км

машини

житого

того

на 1 км

 

чим

монт,

нарос-

пробігу

до кінця

капіта-

капіталу

пробігу,

 

підсу-

у-°-

таючим

до кінця

періоду,

лу до

на 1 км

у.о.

 

мком,

 

підсу-

періоду,

у.о.

кінця

пробігу,

(функція

 

км

 

мком,

у.о. (фун-

 

періоду,

у.о.

Р (х) )

 

 

 

у.о.

кція

Жх) )

 

у.о.

(функція

/2(х) )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1-й

 

 

 

 

 

 

 

 

2-й

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й

 

 

 

 

 

 

 

 

4-й

 

 

 

 

 

 

 

 

5-й

 

 

 

 

 

 

 

 

Для визначення Р(х) слід визначити загальні витрати в розрахунку на 1 км пробігу. Для цього рядками скласти дані граф 5 і 8, а результати, також рядками, вписати до графи 9. Дані графи 9 утворять множину значень цільової функції Р(х), мінімальне значення якої вказує на точку заміни автомобіля.

Заповнивши всі графи таблиці, ми завершили визначення функцій /1(х), /2(х) і Р(х) в табличній формі. Перераховані залежності рекомен­дується оформити в графічній формі.

В цьому прикладі кількість роботи вимірювалася пробігом транспорт­ного засобу. Для вантажно-розвантажувальної техніки, що забезпечує виконання більшості логістичних операцій, обсяг зробленої роботи вимі­рюють кількістю відпрацьованого часу, для чого на сучасних навантажу­вачах, штабелерах і т.п. встановлюють вартові механізми, що фіксують відпрацьований час.

Залежність /2(х) визначається внаслідок проведення маркетингових досліджень, що включають аналіз стану і прогноз розвитку ринку техніки, яка була у використанні.

5.4. Висновки про виконану роботу.