Практичне заняття № 4 РОЗРАХУНОК ТОЧКИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СКЛАДУ

4.1.      Мета заняття

Визначення методики розрахунку мінімально припустимого вантажо­обігу складу.

4.2.      Теоретичні відомості

Точкою беззбитковості (Тбз) називають мінімальний обсяг діяльності, тобто обсяг, нижче якого робота підприємства є збитковою. Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу полягає у визначенні вантажообі­гу, за якого прибуток підприємства дорівнює нулю. Розрахунок мінімаль­ного вантажообігу дозволить вийти на мінімальні розміри складу, кіль­кість техніки, устаткування і персоналу.

4.3.      Порядок виконання роботи

Розрахувати точку беззбитковості діяльності складу за допомогою да­них табл. 4.1 і 4.2. Стовпчик 6 табл. 4.2 заповніть самі за наведеними ни­жче формулами. Сумарна вартість робіт із матеріальними потоками (вар­тість вантажопереробки — Сеант) визначається за формулою:

Сеант = Я1 ^ Рп.г. + Я2 ^ РЕК + Я3 ^ (Рп.р. + Рк.м) + Я4 ^ Рхр + Я5 ^ (Рр.р. + Рр.п) + + Я6 ■ (Рм.р. + Рм.„).

Таблиця 4.1

 

Показник

Одиниця виміру

Значення показника

Середня ціна закупівлі товарів, К

у.г.о. /т

6000

Коефіцієнт для розрахунку оплати відсотків за кредит, к

-

0,045

Торгова надбавка при оптовому продажі товарів, N

%

7,8

Умовно постійні витрати, Сшст

у.г.о./рік

300000

Дохід підприємства оптової торгівлі Д (у.г.о./рік) залежить від торго­вої надбавки N і розраховується за формулою:

Т ■ К ■ N

100

де Т — вхідний (вихідний) потік, т/рік; К — ціна закупівлі, у.г.о. /т.

Прибуток складу П (у.г.о./рік) дорівнює різниці прибутку Д і загаль­них витрат Єзаг;

п=д - сзаг.

Таблиця 4.2

Розрахунок розміру сумарного матеріального потоку
            і вартості вантажопереробки на складі     

 

 

 

 

Найменування груп матеріальних потоків

Група

Розмір матеріаль­ного потоку за певною групою, т/рік

Питома вар­тість робіт на потоках певної групи

Вартість робіт на потоці певної групи, у.г.о./рік

Умовне зна­чення, позна­чення у.г.о./рік

Вантажі, що розглядаються в проце сі  внутрішньоскладського  перемі щення

Рп.г.

17250

81

0,6

 

Вантажі, що розглядаються в проце­сі виконання ручного розвантаження

Рр.р.

3000

85

4,0

 

Вантажі, що розглядаються в проце­сі виконання механічного розванта­ження

Рм.р.

2000

86

0,8

 

Вантажі, що розглядаються в проце­сі ручного навантаження

Рр.п.

1500

85

4,0

 

Вантажі, що розглядаються в проце­сі виконання механічного наванта­ження

Рн.п.

3500

86

0,8

 

Вантажі, що розглядаються в проце­сі виконання операцій на приймаль­ній дільниці

Рп.р..

1000

83

5,0

 

Вантажі, що розглядаються в проце­сі виконання операцій на дільниці комплектування замовлень

Рк.м.

3500

83

5,0

 

Вантажі, що розглядаються в проце­сі виконання операцій в експедиціях

Ре.к.

2750

82

2,0

 

Вантажі, що розглядаються в проце­сі виконання операцій в зоні збері­гання

Рх.р.

10000

84

1,0

 

Сумарний внутрішній матеріальний потік

Р

44500

 

 

 

Своєю чергою загальні витрати складаються з умовно змінних і умов­но постійних витрат:

с = с + с   .

заг       пер      пост

Постійні витрати не залежать від вантажообігу складу, до них нале­жать витрати на оренду складського приміщення (Сор), амортизації тех­ніки (Сам), оплати електроенергії (Сел), заробітної плати управлінського персоналу і фахівців (Сзпл):

С       = С   + С    + С     + С Змінні витрати залежать від вантажообігу (Т), складаються з відсотків за кредит (Скр) і вартості вантажопереробки (Сеант).

Запас, що зберігається на складі, у загальному випадку пропорційний вантажообігу, вимагає його оплати за ціною закупівлі, для чого в банку береться кредит. Розмір відсотків за кредит визначається за формулою:

СКр _ к ■ Т ■ К ,

де к — коефіцієнт пропорційності, що залежить від розміру запасу і бан­ківського відсотка.

Точка беззбитковості складе:

С

Т                      пост

&_ Ж -100кК - 100Євант  '

При Т > Тбз підприємство гуртової торгівлі працює з прибутком. 4.4. Висновки про виконану роботу