Практичне заняття № 2 НОРМАТИВИ МІЖРЕМОНТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1.         Розрахунок категорії складності ремонту і обслуговування машин.

Розрахунок тривалості міжремонтних циклів, міжремонтних і між-оглядових періодів.

Розрахунок необхідної кількості чергових слюсарів для міжремонт­ного обслуговування парку обладнання.


2.1. Мета розрахунку — ознайомитись з нормативом міжремонтного циклу. Отримати навички використання нормативів при плануванні тех­нічного обслуговування з урахуванням конструктивних, технологічних і масових характеристик машин.


Формули і числові значення коефіцієнтів для
            металорізальних верстатів

Розрахунок 1. Методичні вказівки та нормативи

Приклад розрахунку категорій складності ремонту Я верстатів.

1. Визначити Я токарно-карусельного верстату моделі 153.

Із   технічної   характеристики   верстату   маємо    Д = 1030 мм,

Н = 1000 мм, п = 12, х = 2. З таблиці 2.2 маємо:

Я = а(К1 Д + К2 Н + К3 п) + С + Яг,

де а = 1; К1 = 0,005 ; К2 = 0,0035; К3 = 0,42; С = 1,5; х = 3; Яг = 0. Я = 1(0,005 1030 + 0,0035 1000 + 0,42 12) + 3 = 16,69 «16,5 .

Завдання

Визначити Я токарно-гвинторізних верстатів 1616П і 1660А. Характе­ристика верстатів: 1616П — легкої групи — 1-а підгрупа студентів; 1669А — важкої групи — 2-а підгрупа студентів.

Розрахунок 2. Методичні вказівки та нормативи

Система ППР передбачає, стосовно різних видів обладнання і умов йо­го експлуатації, різну тривалість міжремонтних циклів, міжремонтних і міжоглядових періодів:

а)         для обладнання, що перебуває в експлуатації, — період роботи між
двома капітальними ремонтами;

б)         для щойно встановленого обладнання — період роботи агрегату від
введення його в експлуатацію до першого капітального ремонту.

Міжремонтним періодом називають період роботи обладнання між двома черговими плановими ремонтами.

Міжоглядовим періодом називають період роботи обладнання між двома черговими оглядами або між черговим плановим ремонтом та огля­дом.

Тривалість міжремонтного циклу, міжремонтного і міжоглядового пе­ріодів визначається у відпрацьованих годинах, встановлених для кожної групи обладнання залежно від типу обладнання, умов і характеру роботи.

Тривалість міжремонтних циклів, міжремонтних і міжоглядових пері­одів розраховується за кількістю відпрацьованих годин або за еквівалент­ним значенням, що характеризує кількість робочих циклів машини (кіль­кість виготовлених деталей).

Таблиця 2.3


Залежність для визначення тривалості міжремонтного циклу, міжре-


Подпись: Легкі І середні до 10 т

Подпись: Великі та важкі
вагою від 10 до 100 т
Подпись: Особливо важкі вагою більше 100 т і унікальні«

"Ее

О

2


Обладнання


 

 

 

 

 

Залежність для визначення тривалості (у відпрацьованих годинах)

Міжремонтного циклу Т[1]

Міжремонтного періоду ї

Міжоглядово-го періоду ї0

Першо­го

({впвмвуРт х А") + В"[2])

послідовних [в„вмвувт X А"))

Першого

Ґ/9+В

Т/18

Наступних Т/9

Т/36

Першого

Т[3]/12+В

Т/48

Наступних Т/12


Прийняті позначення:

Т — тривалість міжремонтного циклу у відпрацьованих годинах; і — тривалість міжремонтного періоду у відпрацьованих годинах; ?о — тривалість міжоглядового періоду у відпрацьованих годинах; Л — категорія складності ремонту;

в„ — коефіцієнт, враховуючий тип виробництва для всіх видів обладнан­ня (приймається однаковий);


 

Рм

Рт татів:

Ра

татів;

Рст

станин:


 

коефіцієнт, враховуючий умови експлуатації обладнання;

коефіцієнт, враховуючий вид оброблюваного матеріалу:

коефіцієнт, враховуючий особливості вагової характеристики верс-

коефіцієнт, враховуючий призначення і виконання агрегатних верс-

-           коефіцієнт, враховуючий матеріал і термообробку направляючих


коефіцієнт, враховуючий значення основного параметру машини;

а)         преси механічні, гідравлічні, горизонтально-кувальні машини, зусилля, т;

б)         автомати — діаметр заготовки, мм;

в)         ножиці — товщина перерізу, мм;

*** В = 25% від і.

г)         молоти — вага падаючих частин, кг.


Таблиця 2.4

Числові значення коефіцієнтів, що входять в залежності для визна­чення тривалості міжремонтного циклу

Коефіцієнт в для всіх видів обладнання крім кранів і ліфтів*    

Тип виробництва      І     Значення в„


Масове та багатосерійне Серійне

Дрібносерійне і одиничне


1,0 1,3 1,5


Коефіцієнт вм для металорізальних верстатів

Значення вм при обробці


Верстати


Конструкційної сталі

Надстійких сталей із межею міцності

ав > 100 кг /мм2


Алюмінієвих сплавів

Чавуну та бронзи


Нормальної точності


1,0


0,7


0,75


0,8


Прецизійні [4]

Працюючі

абразивами


 

0,9


Коефіцієнти вт для металорізальні верстатів


Верстати


Значення вт


Легкі та середні Великі і важкі

Особливо важкі та унікальні


1,0 1,35 1,7Розрахунок 3. Методичні вказівки і нормативи

Розрахунок проводиться по цехам і видам обладнання.

к = £ г ■ к/И,

де К — кількість працюючих чергових слюсарів, потрібних для міжремо­нтного обслуговування; £ г — сума ремонтних одиниць обладнання, що

обслуговуються; к — коефіцієнт змінності роботи обладнання; Н — нор­


матив міжремонтного обслуговування на одного робітника за зміну в ре­монтних чи фізичних одиницях (табл. 2.5).

Вихідні дані

Визначити кількість чергових слюсарів для заводу серійного виробни­цтва, яке має 4000 ремонтних одиниць технологічного обладнання, що обслуговується, в тому числі:

металорізальні верстати 1600, змінність роботи обладнання — 1,5;

автомати — 600, змінність роботи обладнання — 1,5;

деревообробні верстати — 200, змінність роботи обладнання — 1,0;

великі — 500, змінність роботи обладнання — 1,5;

пресові — 200, змінність роботи обладнання — 1,5;

ливарні — 400, змінність роботи обладнання — 2,0;

підйомно-транспортні — 400.

Таблиця 2.5

Нормативи міжремонтного обслуговування

Обладнання

Професія робітників