ЗАДАЧІ ТА СИТУАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Задача 1.

Цех виготовляє продукцію дрібними серіями зі сталі, використовуючи металевий інструмент. В цеху встановлені 5 великих верстатів із серед­ньою ремонтною складністю 21 одиниця. Річний корисний фонд часу ро­боти верстату — 2000 год. Нормативний час роботи верстату протягом циклу — 23000 год.

Розрахувати: 1. Тривалість ремонтного циклу. 2. Тривалість міжремон­тного та міжоглядового періоду. 3. Річний обсяг ремонтних робіт та міжре­монтного обслуговування для всіх робіт. 4. Загальний річний обсяг робіт з ремонту та догляду за обладнанням, якщо цех працює в одну зміну.

Річний фонд часу роботи робочого складає 1800 год. Норма обслуго­вування слюсаря — 1650 ремонтних одиниць, верстатника — 500, масти­льника — 1000 ремонтних одиниць.

Розв'язання

Визначаємо:

1)         тривалість ремонтного циклу:

Тр.ц. = ФЛРАРт = 2300 1,35 1,0 1,1 1,5 = 51232,5 гад.; 51232,5

переводимо у роки —2ооо   = 25 раків;

2)         тривалість міжремонтного циклу:

1 м =   —        =          = 33 міс:.

£С + £М+1  2+6+1

11

3)         тривалість міжоглядового періоду:

£С + £ М + ¿0 +1   2 + 6 + 27 +1

її        і

4)         річний обсяг ремонтних робіт і міжремонтного обслуговування:

О = £кґк + £ас+£ мім+£р0ґ0 р=

г          Тц

1-35 + 2 • 23,5 + 6 • 6,1 + 27 • 0,85   гп/
=          25        = 594 нормо - г;

5)         річний обсяг слюсарних робіт із міжремонтного обслуговування:

„с     ФрКс _    1800 -1 _       лл,г

ОМ   = ——Ре =        5 • 21 = 114,5нормо -г;

мо. г    Щ6        1650  *

6)         річний обсяг верстатних робіт із міжремонтного обслуговування:

Тр „-12            25 12   .

= Ф,^^ = 1800_1 _ 5 _ 21 = 3?8      о _

^мо. р  500

7)         річний обсяг інших робіт із міжремонтного обслуговування:

„„      ФрКс       1800 1 _

О    =   Ре =     5 • 21 = 189 нормо _ г;

^мо. р  1000

8)         загальний обсяг робіт із міжремонтного обслуговування:

ймо.г = йіг + й2.г + йМо.г = 114,5 + 378 +189 = 681,5 нормо _ г;

9)         загальний річний обсяг робіт з ремонту та догляду за обладнанням:

Орц. = Ор + Омог = 594 + 681,5 = 1275,5 нормо _ г.

Задача 2.

У механічному цеху з серійним характером виробництва в дві зміни (3910 год. на рік) працює встановлений 2 роки тому унікальний верстат 24 категорії складності. Нормативна тривалість ремонтного циклу — 22000 годин. На верстаті оброблюють бронзові деталі абразивним інструментом. Останній «малий другий» ремонт верстату в попередньому році був про­ведений у вересні. Визначити структуру і обсяг ремонтних робіт на на­ступні 3 роки.

Розв'язання

1)         розраховуємо ремонтний цикл:

Трц. = ФрЯвмвЛ = 22000 1,3 • 0,8 • 0,7 • 1,7 = 272227,2 год; 272227^

переводимо Трц у роки: —3910'  = 7 років.

2)         розраховуємо міжремонтний період :
'           —        7 мгс.

+£м +1   2+9 +1

її

Приймаємо таку структуру і обсяг ремонтних робіт:

на цей рік — МІП — у березні, наступний ремонт — С1 — у вересні;

другий рік — МІУ — у березні; наступний ремонт — М¥ — у вересні;

третій рік — М¥І — у березні; С11 — у вересні.

3) визначаємо річний обсяг ремонтних робіт:

О-р = (Е ак + Цас + Е Шм )ре = (2-23,5 + 4 ■ 6,1) ■ 1 ■ 24 = 1713,6 год.

Задача 3.

На ділянці цеху з дрібносерійним характером виробництва встановле­но таке обладнання (табл. 1). Цех функціонує в нормальних умовах, об­робляє деталі зі сталі металевим інструментом на легких та середніх стан­ках, які працюють 5 років. Нормативний час завантаження верстата про­тягом ремонтного циклу — 24000 годин, річний корисний фонд роботи верстату — 3960 год. Побудувати графік ремонту та визначити трудоміс­ткість ремонтних робіт.

Таблиця 1

Вихідні дані до задачі 3

 

 

Обладнання

Категорія складності, одиниць

Останній ремонт в попередньому до планового році

Вид

Дата

Токарно-револьверний автомат

16

 

Лютий

Токарно-горизонтальний автомат

24

Мб

Березень

Горизонтально-фрезерний верстат

13

С2

Травень

Розв'язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облад­нання

Категорія складності, одиниць

Міжремонтний період, міс.

Останній ремонт в попе­редньому періоді

Місяці

Тривалість ремонт­них робіт

Разом

І II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Слю­сарні

Верс­татні

Інші

Токарно-револь­верний автомат

16

15

II

 

16 ■ 16

7,0 ■ 1,6

0,5 ■ 16

376

256

112

8

Токарно-горизон­тальний автомат

24

15

Мб,

III

К

23 ■ 24 552

10 ■ 24 240

2 ■ 24 48

840

Горизон­тально-фрезер­ний

верстат

13

15

С2,

IV

М5

4 ■ 13 52

2 ■ 13 26

0,1 ■ 13 1,3

79,3

1)         розраховуємо ремонтний цикл:

ТР.Ц. = Фор0Л0Л = 24000 • І'5 ■ І'0 ■     1 = 39600 год;

39600   „А переводимо Трц у роки: 3990 = 10 років.

= 15 міс.

2)         розраховуємо міжремонтний період:

10 12

2 + 6 +1
 


р-


4208,25 1740


: 2,42 = 3 робітника.


 

Задача 5.

Виходячи з наявності обладнання (табл. 3) та нормативів ремонту і об­слуговування, скласти графік ремонту обладнання. Визначити річний об­сяг робіт (слюсарні, верстатні, інші). Обладнання працює з 2000 року.


Задача 6.

У цеху встановлено 20 верстатів. Середня категорія ремонтної склад­ності — 11 одиниць. Протягом визначеного періоду капітальний ремонт повинні пройти 10% верстатів, середній — 40%, малий — 80%. Всі верс­тати два рази на рік оглядають. Визначити обсяг ремонтних робіт і ремон­тного обслуговування.

Задача 7.

Виходячи з наявності обладнання (табл. 4) та нормативів, скласти гра­фік ремонту обладнання. Визначити річний обсяг робіт (слюсарні, верста­тні, інші). Обладнання працює з 2000 року.

Таблиця 4

            Вихідні дані до задачі 7       

Верстати

Категорія скла­дності, одиниць

Кількість верстатів

Міжремонтний період, місяць

Вид та місяць останнього ремонту

Токарний

11

1

9

Мі, V

Фрезерний

12

2

9

Сь VI

Шліфувальний

9

1

9

К, VII

Свердлильний

8

2

9

М2, VIII

Токарно-гвинторізний

11

1

9

М2, IX

Задача 8.

Цех виготовляє продукцію масового виробництва зі сталі, використо­вуючи металевий інструмент. В цеху є 4 важких верстати із середньою ремонтною складністю 22 од. Річний корисний фонд часу роботи верста­ту — 2000 год. Нормативний час роботи верстату протягом циклу —

23000 год.

Розрахувати: 1. Тривалість ремонтного циклу. 2. Міжремонтного та міжоглядового періоду. 3. Річний обсяг ремонтних робіт і міжремонтного обслуговування за роботами. 4. Загальний річний обсяг робіт з ремонту та догляду за обладнанням, якщо цех працює в одну зміну. Річний фонд часу роботи робочого складає 1800 год. Норма обслуговування слюсаря — 1650 од., верстатника — 500, мастильника — 1000 од.

Задача 9.

У механічному цеху з серійним характером виробництва в дві зміни (3910 год. на рік) працює унікальний верстат 20 категорії складності. Но­рмативна тривалість ремонтного циклу — 22000 годин. На станку оброб­люють бронзові деталі абразивним інструментом. Останній «малий дру­гий» ремонт верстату в попередньому році був проведений у вересні. Визначити структуру і обсяг ремонтних робіт на наступні 3 роки.

Задача 10.

На ділянці цеху з дрібносерійним характером виробництва встановле­но таке обладнання (табл. 5). Цех функціонує в нормальних умовах, об­робляє деталі зі сталі металевий інструментом на легких та середніх стан­ках, які працюють 5 років. Нормативний час завантаження верстата протягом ремонтного циклу — 24000 годин, річний корисний фонд робо­ти верстату — 3960 год. Побудувати графік ремонту та визначити трудо­місткість ремонтних робіт.

Таблиця 5

            Вихідні дані до задачі 10     

 

 

Обладнання

Категорія складності, одиниць

Останній ремонт в попе­редньому до планового році

Вид

Дата

Токарний багаторізцевий автомат

14

М2

Січень

Токарно-револьверний автомат

16

Мі

Лютий

Токарно-горизонтальний автомат

24

М6

Березень

Токарно-карусельний верстат

18

Мз

Квітень

Горизонтально-фрезерний верстат

13

Сі

Травень

Стругальний верстат

14

М2

Червень

Зуборізний верстат

9

к

Липень

Свердлильний верстат

7

С2

Серпень

Довбальний верстат

6

М6

Вересень

Токарно-гвинторізний верстат

11

М5

Жовтень

Ситуація 1.

Фірма TRM Copy Centers Corp. з міста Портленд штату Орегон займа­ється обслуговуванням невеликих фірм роздрібної торгівлі. Фірма вста­новлює копіювальні пристрої в магазині за $95, а потім забезпечує ремонт і запасні частини. Вартість послуги копіювання для споживача становить 5 центів за сторінку. Роздрібний торговець забирає собі тільки чверть цієї суми. Фірма TRM підвищує прибуток шляхом централізації і стандартиза­ції. Постачання запасних частин і проведення ремонтних робіт здійсню­ються централізовано. Усі 34 міста, у яких діє фірма, мають по одному сервісному пункту. Копіювальні пристрої старі, отже, вартість їх невели­ка. Використовуються тільки дві моделі, тому їх ремонт відносно деше­вий. Зрозуміло, фірма купує запчастини для своїх копіювальних пристроїв оптом, тому цей вид витрат фірма також контролює. Завдання

Що робить обслуговування фірми TRM таким привабливим для роз­дрібної торговельної мережі? Роздрібний торговець може завжди купити або орендувати свій копіювальний пристрій і не віддавати 75% свого до­ходу. Обговоріть це у аспекті того, як фірма TRM переборює ці традиційні для сфери обслуговування проблеми.

З якими ще проблемами фірма може зустрітися в процесі її розши­рення? Які шляхи вирішення проблеми ви б запропонували?

Ситуація 2.

У житті роздрібного гіганта Sears Roebuck недавно настали важкі часи. Конкуренція і мінливе поводження споживача поставили Sears у стано­вище, коли фірмі стали життєво необхідні кардинальні зміни. На початку 90-х рр. фірма зосередила свої зусилля на зниженні витрат і на поліпшен­ні своїх фінансових показників. У 1992 р. зусилля фірми в цьому напрям­ку призвели до небажаного результату. Департамент із захисту спожива­чів штату Каліфорнія висунув фірмі Sears судовий позов за шахрайську діяльність у сфері ремонту автомобілів. Під час розслідування, що трива­ло цілий рік, з'ясувалося, що Sears систематично здійснювала ремонт, у якому не було потреби в тій або іншій конкретній ситуації. Внаслідок чо­го фірма була зобов'язана заплатити неустойку і вжити необхідних захо­дів з коригуванню своєї діяльності. Навіть за наявності таких швидких коригувальних дій з усунення проблеми фірма втратила значний обсяг своїх продажів.

Завдання

Яким, на ваш погляд, буде вплив цієї обставини в майбутньому на всю сервісну діяльність фірми?

Чи ймовірно, що така плутанина в сфері послуг фірми Sears вплине і на інші сфери її діяльності?

Ситуація 3.

Дослідження показують, що клієнт розповідає про неприємні події вдвічі частіше, ніж про приємні. Отже, незадоволені можуть підірвати репутацію компанії. Зберегти вірність клієнта компанії може допомогти вислуховування його скарг. На думку консультаційної фірми Technical assistance research programs (США), норма прибутку від задоволення скарг покупців товарів тривалого користування складає 100%.

General Motors вкладає мільйони, щоб якнайкраще налагодити задово­лення  скарг  клієнтів.  Вона забезпечує їх  міжміським телефонним зв'язком, спеціальними будками відеозапису, у яких незадоволені покупці можуть висловити свої претензії, щедро відшкодує збитки.

Компанія здійснює підготовку службовців телефонного зв'язку і серві­су. Наприклад, службовці відділу сервісу навчаються на курсах, форму­ють навички, як треба заспокоювати клієнта та вирішувати проблеми.

Завдання

Опишіть ситуації, з якими може зустрітися фірма, аналізуючи реак­цію покупців на придбаний товар.

Розкажіть про завдання, що стоять перед фірмою, яка працює за принципами маркетингу.

Ситуація 4.

Автомобільних дилерів у США понад 30 тис., вони складають прибли­зно 3% усіх торговельних точок США, але одержують 15% загальної суми грошей, які американці витрачають на купівлю товарів роздрібної торгівлі та оплату послуг.

Дилери також займаються продажем старих машин, які вони прийма­ють у формі часткової сплати за новий автомобіль, а також продають запасні частини, роблять ремонт і обслуговування машин. Дилери співро­бітничають між собою, якщо в дилера не виявиться певної моделі або за­пасної частини, він звертається до конкурента, і той допомагає.

На складі будь-якого агентства є в середньому запасних частин на $40 тис., причому вони надходять від безлічі постачальників. Від дилерів пот­рібно не тільки уміння продавати машини, але й здійснювати потрібну профілактику, техобслуговування і різні ремонтні роботи протягом декі­лькох років після продажу нового автомобіля. При гарному обслугову­ванні випадкові покупці перетворюються на постійних клієнтів. Дилер повинен мати майстерні певних розмірів, відмінне устаткування, кваліфі­кованих механіків.

Завдання

Які проблеми вирішують дилери за співробітництва між собою, від­даючи відсутні запчастини своєму конкурентові?

Які заходи щодо поліпшення діяльності мережі фірмових станцій технічного обслуговування можна було б рекомендувати російському виробникові автомашин АвтоВАЗу?