ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ТЕСТИ

Тести до теми «Організація надання побутових послуг»

1.         До побутових послуг не належать:

а)         послуги з ремонту взуття;

б)         послуги з ремонту житла;

в)         послуги з виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замов-
ленням;

г)         послуги з ремонту автомобілів;

д)         вірної відповіді немає.

2.         Постанова Кабінету Міністрів, що встановлює правила побутового
обслуговування має назву:

а)         Про надання побутових послуг населенню;

б)         Правила побутового обслуговування населення;

в)         Норми та правила побутового обслуговування;

г)         Про затвердження стандартів обслуговування населення.

3.         Споживач має право відмовитись від угоди про надання послуги у
випадку:

а)         якщо роботи виконуються надто повільно для завершення їх у
строк;

б)         якщо споживач просто змінив свою думку;

в)         споживач знайшов іншого постачальника послуг;

г)         вірної відповіді немає.

4.         Неустойка — це:

а)         штраф за передчасне розірвання договору споживачем;

б)         грошова компенсація за зіпсоване майно споживача;

в)         сума штрафу, яку боржник має сплатити кредитору за неналеж-
ного виконання ним договірних зобов'язань.

5.         Угода на виконання робіт не може бути оформлена у вигляді:

а)         договору;

б)         квитанції;

в)         товарного чеку;

г)         касового чеку;

д)         вірної відповіді немає.

6.         У приміщенні, де відбувається приймання та видавання замовлень,
не обов'язково розміщувати:

а)         витяг із Закону України «Про захист прав споживачів»;

б)         номери телефонів, прізвище, ім'я та по батькові керівника;

в)         номери телефонів місцевих органів влади;

г)         ціни і тарифи на послуги;

д)         вірної відповіді немає.

7.         Інструкції, що враховують особливості надання окремих видів по-
бутових послуг, розробляються:

а)         Укрсоюзсервісом;

б)         Чернігівстандартметрологією;

в)         спеціальними відділами місцевого самоврядування;

г)         галузевими департаментами Міністерства економіки;

д)         всі відповіді вірні.

8.         Норма часу на виконання одиниці послуги складається з:

а)         оперативного, підготовчо-завершального часу та часу на проїзд
до замовника;

б)         оперативного, підготовчо-завершального часу, часу на обслугову-
вання робочого місця, часу на відпочинок, часу на проїзд до замов-
ника;

в)         оперативного, додаткового часу, часу на обслуговування робочого
місця, часу на відпочинок, часу на проїзд до замовника.

9.         До методу визначення оперативного часу не належить:

а)         аналітико-розрахунковий;

б)         аналітико-дослідний;

в)         дослідно-статистичний;

г)         розрахунково-статистичний;

д)         вірної відповіді немає.

10.       Підприємство побутового обслуговування має право після письмо-
вого нагадування реалізувати виріб через:

а)         3 місяці;

б)         6 місяців;

в)         12 місяців;

г)         24 місяці.

11.       До компонентів експертизи побутових послуг не належить:
а) об'єкт;

б)         суб'єкт;

в)         методи;

г)         характеристики;

д)         критерії.

12.       При розгляді справ про фальсифікацію послуги або встановлення
собівартості проводять:

а)         економічну експертизу;

б)         технологічну експертизу;

в)         судово-правову експертизу;

г)         товарну експертизу.

13.       Який вид експертизи спрямований не тільки на аналіз стану, але й
на виявлення причин та наслідків:

а)         первинна;

б)         комплексна;

в)         додаткова;

г)         контрольна;

д)         вірної відповіді немає.

14.       Принцип ефективності проведення експертизи полягає в тому, що:

а)         результати експертизи повинні сприяти раціональному вико-
ристанню послуг;

б)         висновки експертизи можна використовувати в конкурентній бо-
ротьбі;

в)         отримані дані мають бути систематизовані і згруповані належним
чином;

г)         всі відповіді вірні.

15.       Собівартість послуги визначається за формулою:

а)         Сп=Внг х Тп + М;

б)         Сп=Внг х Тп;

в)         всі відповіді вірні;

16.       Визначити ціну на побутову послугу, якщо собівартість складає
15 грн, плановий прибуток 5 грн, підприємство сплачує єдиний податок
10% і не є платником ПДВ:

а)         22 грн;

б)         28,3 грн;

в)         22,24 грн;

г)         25 грн.

Тести до теми

«Організація і технологія надання соціально-культурних послуг»

1.         До соціальних послуг не належать:

а)         послуги у сфері охорони здоров'я;

б)         послуги з перевезення пасажирів;

в)         послуги фізичної культури і спорту;

г)         туристичні послуги;

д)         вірної відповіді немає.

2.         Система охорони здоров'я спрямована на:

а)         забезпечення та стимулювання працездатності організму;

б)         створення здорових і безпечних умов життя;

в)         організацію санаторно-курортної діяльності і відпочинку;

г)         всі відповіді вірні.

3.         У розвинутих країнах витрати на медицину не можуть бути нижчими за:

а)         2% від ВВП;

б)         2,5% від ВВП;

в)         3% від ВВП;

г)         3,5% від ВВП;

4.         Медичне страхування не може здійснюватися за рахунок:

а)         Державного бюджету України;

б)         коштів підприємств, установ та організацій;

в)         коштів місцевого самоврядування;

г)         власних внесків громадян;

д)         вірної відповіді немає.

5.         Вторинну лікувально-профілактичну допомогу можуть надавати:

а)         сімейні лікарі;

б)         лікарі загальної практики;

в)         лікарі, що мають відповідну спеціалізацію;

г)         лікарі, що пройшли підготовку з лікування рідкісних хвороб.

6.         Медичний профіль санаторно-курортного закладу визначається:

а)         за наявністю спеціалізованого висококваліфікованого медичного
персоналу;

б)         за властивостями наявних природних лікувальних ресурсів;

в)         з врахуванням кількості хворих та характеру хвороб в певному регіоні;

г)         за екологічним станом у регіоні.

7.         Система послуг і заходів, що надаються фізкультурно-оздоровчими
закладами не містить:

а)         обов'язкові фізкультурно-оздоровчі послуги;

б)         спортивно-масові послуги;

в)         спортивні заходи;

г)         вірної відповіді немає.

8.         Туризм — це:

а)         перебування в іншій країні з метою ознайомлення з історичними та
культурними пам'ятками;

б)         тимчасовий виїзд людини з місця постійного проживання;

в)         спортивно-оздоровчий захід з екскурсійним додатковим забезпе-
ченням;

г)         всі відповіді вірні.

9.         Забезпечення сувенірною продукцією це послуга:

а)         основна;

б)         додаткова;

в)         супутня.

10.       Оптовою туристичною фірмою є:

а)         туристичне агентство;

б)         туроператорська фірма;

в)         туристична корпорація;

г)         готельні комплекси;

д)         всі відповіді вірні.

11.       Який вид підприємницької структури створюється у відсталих ре-
гіонах для їх прискореного розвитку:

а)         науково-технологічні центри;

б)         технопарки;

в)         технополіси;

г)         бізнес-інкубатори;

д)         венчурні фірми.

12.       Підприємства, що використовують технічні та технологічні новин-
ки і не повертають вкладені в них кошти:

а)         науково-технологічні центри;

б)         технопарки;

в)         технополіси;

г)         бізнес-інкубатори;

д) венчурні фірми.

13.       До критеріїв якості освітніх послуг не належить:

а)         наявність попиту на кадри відповідної кваліфікації в регіоні;

б)         естетика приміщень закладу освіти;

в)         надійність та безпека в навчанні;

г)         реакції на додаткові вимоги учнів та студентів;

д)         вірної відповіді немає.

14.       Матеріальні послуги в сфері культури за функціональним призна-
ченням поділяють на:

а)         виробничі та інформаційні;

б)         комерційні та не комерційні;

в)         прикладні та фундаментальні;

г)         власні та інших народів світу.

Тести до теми «Технологія надання житлово-комунальних послуг»

1.         До житлово-комунального господарства не входить:

а)         житлово-експлуатаційні контори;

б)         гуртожитки;

в)         жилі будинки;

г)         жилі будинки, що належать громадянам на правах приватної влас-
ності;

д)         вірної відповіді немає.

2.         За функціональним призначенням до житлово-комунальних послуг
не належать:

а)         послуги з утримання будинків;

б)         послуги з управління будинком;

в)         послуги з охорони будинку та прибудинкової території;

г)         послуги з ремонту приміщень;

д)         вірної відповіді немає.

3.         Ціни на житлово-комунальні послуги не затверджуються:

а)         центральними органами виконавчої влади;

б)         спеціальним відділом податкової інспекції;

в)         органами місцевого самоврядування;

г)         за договором (домовленістю);

д) вірної відповіді немає.

4.         В разі зміни вартості житлово-комунальних послуг виконавець по-
винен повідомити про це не пізніше, ніж за:

а)         10 днів;

б)         30 днів;

в)         60 днів;

г)         може не повідомляти;

5.         За рахунок власних коштів комунальне підприємство водоканалу
усуває пошкодження водопровідної та каналізаційної мереж до:

а)         зовнішнього зрізу будинку;

б)         розведення по квартирах (у підвальних приміщеннях будинків);

в)         прибудинкової території.

6.         Норма жилої площі на одну особу в Україні встановлюється в роз-
мірі:

а)         10,5 м2;

б)         12,34 м2;

в)         13,65 м2;

г)         15 м2.

7.         Запровадженню єдиної класифікації готелів у світі перешкоджають:

а)         соціально-економічне положення мешканців різних країн;

б)         культурно-історичні відмінності держав;

в)         технічні та економічні можливості власників готелів;

г)         різні темпи науково-технічного прогресу;

д)         вірної відповіді немає.

8.         Основний технологічний процес виробництва готельних послуг охо-
плює такі процеси:

а)         прибуття, реєстрація, розташування, виїзд;

б)         замовлення, прибуття, реєстрація, розташування, виїзд;

в)         замовлення, проживання, виїзд;

г)         прибуття, проживання, виїзд.

9.         Готельний комплекс не містить:

а)         службу розміщення;

б)         службу побутових і медичних послуг;

в)         службу з організації дозвілля;

г)         заготівельну службу;

д) вірної відповіді немає.

10.       Готель — це:

а)         будинок із мебльованими кімнатами для короткотермінового
проживання населення;

б)         соціальний заклад для забезпечення тимчасового проживання насе-
лення;

в)         юридична особа, що надає послуги з розміщення та забезпечення
житловими умовами на визначений термін;

г)         всі відповіді вірні.

11.       ОСББ — це:

а)         об'єднання співвласників багатоквартирного будинку;

б)         організація співвласників багатоповерхового будинку;

в)         організація співвласників багатоквартирного будинку.

12.       ОСББ не має право:

а)         прийняття будинку на власний баланс;

б)         не платити податок на прибуток;

в)         здійснювати управління та укладати договори з постачальниками;

г)         упорядковувати прибудинкову територію на власний розсуд (від-
повідно до чинного законодавства);

д)         вірної відповіді немає.

Тести до теми

«Організація надання послуг пасажирського транспорту»

1.         До основних послуг транспортних підприємств не належать:

а)         бронювання квитків;

б)         міжнародні перевезення пасажирів;

в)         збереження вантажів;

г)         забезпечення надійності перевезень.

2.         На сьогодні одним із пріоритетних напрямків розвитку залізничного
транспорту є:

а)         відновлення наявного рухомого складу;

б)         забезпечення низької вартості перевезень;

в)         підвищення швидкості руху;

г)         відновлення залізничних станцій та вокзалів.

3.         Відповідно до міжнародної класифікації автобуси сертифікують за:

а)         класами;

б)         категоріями;

в)         рівнями.

4.         Державний орган, що здійснює регулювання в галузі транспорту:

а)         Міністерство транспорту України;

б)         Міністерство транспорту і зв'язку України;

в)         Міністерство транспортної системи України.

5.         До єдиної транспортної системи України не належить:

а)         промисловий залізничний транспорт;

б)         шляхи сполучення загального користування;

в)         відомчий транспорт;

г)         трубопровідний транспорт;

д)         вірної відповіді немає.

Тести до теми «Організація надання послуг зв'язку»

1.         Фельд'єгерський зв'язок:

а)         забезпечує інтереси держави;

б)         виконує доставку важливих, переважно таємних, документів;

в)         забезпечує приймання інформації у будь-якому місці;

г)         всі відповіді вірні.

2.         Споживачем послуг зв'язку є:

а)         агент;

б)         абонент;

в)         резидент.

3.         Управління єдиною національною системою зв'язку здійснює:

а)         Кабінет Міністрів України;

б)         Верховна Рада України;

в)         Президент України.

4.         Національна система зв'язку не містить:

а)         електричного зв'язку;

б)         телеграфного зв'язку;

в)         спеціального зв'язку;

г)         альтернативного зв'язку.

Тести до теми

«Організація надання інформаційно-консультативних послуг»

1.         Ринок інформації — це:

а)         економічні відносини з приводу збирання, оброблення, систе-
матизації, купівлі-продажу інформації;

б)         купівля-продаж інформаційних продуктів та укладання електрон-
них угод;

в)         постачання інформації споживачу у зручному вигляді з викорис-
танням сучасних інформаційних технологій;

г)         всі відповіді вірні.

2.         Статистичну інформацію не можуть надавати:

а)         державні служби статистики;

б)         недержавні служби статистики;

в)         органи управління економікою;

г)         вірної відповіді немає.

3.         Консалтингові фірми можуть проводити такі види консультування:

а)         експертне, аудиторське, дослідницьке;

б)         експертне, активної взаємодії, навчальне;

в)         виїздні, стаціонарні, без особистої зустрічі;

г)         всі відповіді вірні.

4.         Який вид консультування передбачає оцінювання перспектив підп-
риємства на ринку, оптимізацію структури і системи управління підпри-
ємства та вдосконалення інших основних систем:

а)         консалтинг з питань оптимізації споживчих якостей товарів;

б)         консалтинг з питань приватизації;

в)         консалтинг з питань реструктуризації;

г)         всі відповіді вірні.

Тести до теми «Організація міжнародної торгівлі послугами»

1. Особливість МЕВ постіндустріальної епохи:

а)         випереджувальний розвиток торгівлі послугами порівняно з
торгівлею товарами;

б)         випереджувальний розвиток торгівлі товарами порівняно з торгів-
лею послугами;

в) випереджувальний розвиток торгівлі сировиною порівняно з торгі­влею послугами туризму.

2.         Міжнародну торгівлю товарами і послугами, інтелектуальною влас-
ністю регулює:

а)         ISO;

б)         ООН;

в)         Світова організація торгівлі.

3.         Який спосіб не належить до способів поставки послуг на міжнарод-
ний ринок:

а)         транскордонна поставка;

б)         споживання за кордоном;

в)         комерційна присутність;

г)         безособова поставка;

д)         вірної відповіді немає.

4.         До особливостей міжнародної торгівлі послугами належать:

а)         послуги виробляються і споживаються одночасно;

б)         торгівля послугами взаємопов'язана з торгівлею товарами;

в)         міжнародна торгівля послугами взаємодіє з міжнародним рухом
капіталів;

г)         всі відповіді вірні.

5.         Ліцензійна угода — це:

а)         угода про продаж винаходу;

б)         угода про надання прав на виробниче і комерційне викорис-
тання винаходу;

в)         угода про надання прав на проведення комерційної діяльності.

6.         Роялті — це:

а)         виплата твердо зафіксованої суми за один раз або у два-три прийоми;

б)         обмін ліцензіара і ліцензіата ліцензіями на пільгових умовах;

в)         періодична ліцензійна плата наприкінці кожного періоду дії угоди.

7.         Інжинірингові послуги не містять:

а)         передпроектні послуги;

б)         проектні послуги;

в)         післяпроектні послуги;

г)         послуги із забезпечення нормального перебігу процесів виробницт-
ва і реалізації продукції;

д)         вірної відповіді немає.

Тести до теми «Стандарти та якість обслуговування»

1.         Стандарти обслуговування — це:

а)         правила роботи співробітників сервіс-центру;

б)         побажання споживачів щодо якості обслуговування;

в)         гарантії виконання певних видів робіт в гарантійний період;

г)         всі відповіді вірні.

2.         До компонентів (параметрів) оцінки якості послуг належать:

а)         відчутність;

б)         безпека;

в)         надійність;

г)         всі відповіді вірні.

3.         Споживацькі очікування щодо якості послуг базуються на:

а)         минулому досвіді;

б)         зовнішніх повідомленнях;

в)         мовних комунікаціях;

г)         всі відповіді вірні;

д)         правильної відповіді немає.

4.         Споживач оцінює якість послуги за:

а)         вхідними даними;

б)         вихідними даними;

в)         вхідними і вихідними даними;

г)         всі відповіді вірні.

5.         Виробник оцінює якість послуг за:

а)         вхідними даними;

б)         вихідними даними.

в)         вхідними і вихідними даними.

6.         До критеріїв якості роботи співробітників сервісної служби може
належати:

а)         досягнення наміченого обсягу продажів;

б)         забезпечення заданого відношення «обсяг запасів запчастин / обіг»;

в)         динаміка зростання продажів в натуральному вираженні;

г)         всі відповіді вірні.