1.3. Класифікація і загальна характеристика послуг

Класифікація послуг — процес розподілу видів, різновидів послуг на відокремлені класи і категорії.

У процесі класифікації послуг використовують різні критерії, най­поширенішими серед яких є [12, 18, 46, 48]:

а)         специфіка поняття «послуга»:

товар як об'єкт комерційної діяльності (платні послуги);

дія, спрямована на те, щоб принести користь споживачу (безоплат­ні послуги);

б)         місце послуги у суспільному виробництві:

послуги, скеровані на виробниче споживання (транспортне пере­везення вантажів, інжиніринг та ін.);

послуги, скеровані на особисте споживання (туризм, готельний сер­віс та ін.);

в)         роль у суспільстві та в інфраструктурі економіки:

послуги, які задовольняють споживчі потреби населення (побутові послуги, послуги охорони здоров'я та ін.);

послуги, які мають інфраструктурний характер (фінансові, торгово-посередницькі послуги, франчайзинг та ін.);

г)         капіталомісткість продукування послуг:

індивідуальні послуги (індивідуальне пошиття взуття, одягу та ін.);

масові послуги (послуги громадського харчування, зв'язку та ін.); ґ)     матеріаломісткість послуг:

матеріальні послуги (інженерно-технічні, житлово-комунальні та

ін.);

-           нематеріальні послуги, (інформаційно-консультаційні послуги, по­слуги освіти та ін.);

д)         характер витрат праці:

потребують праці висококваліфікованих фахівців (експертні пос­луги, послуги науки та ін.);

не потребують праці висококваліфікованих фахівців (послуги пра­лень, хімічна чистка, фарбування та ін.);

е)         комплексність надання послуг:

комплексні, тобто набір групи послуг (торговельні, побутові пос­луги та ін.);

основні, тобто конкретні види послуг (стоматологічні послуги, про­даж квитків та ін.);

супутні, які доповнюють набір основних послуг (доставка товарів за вказаною адресою покупця в процесі роздрібного продажу тощо);

допоміжні, які сприяють сервісному виконанню основної і су­путньої послуги (дегустація продовольчих товарів у магазині та ін.);

є)    зв'язок із процесом виробництва:

послуги, які є продовженням процесу виробництва (ремонт і будів­ництво житла, ремонт і технічне обслуговування транспорту);

послуги, що забезпечують нормальне функціонування процесу ви­робництва і реалізації продукції (транспортно-експедиційні, торговельні, страхові послуги та ін.);

послуги, не пов'язані з процесом виробництва (послуги у сфері ку­льтури, санаторно-курортні послуги та ін.);

ж)        призначення послуг:

виробничі послуги (лізинг, інжиніринг, технічне обслуговування обладнання й устаткування та ін.);

розподільчі послуги (торговельні, транспортні, послуги зв'язку);

професійні послуги (банківські, фінансові, страхові послуги, конса­лтинг та ін.);


-           споживчі або масові послуги (послуги, пов'язані з домашнім гос­подарством, дозвіллям, та ін.);

-           суспільні послуги (телебачення, радіо, освіта, культура та ін.); з)    соціальний статус клієнтури:

послуги, адресовані малозахищеним верствам населення (послуги дошкільного виховання, прокатних пунктів та ін.);

послуги, скеровані на працююче населення (побутові, соціально-культурні та ін.);

елітні види послуг (послуги грального бізнесу, екзотичний і розва­жальний міжнародний туризм та ін.);

й)   рівень комерціалізації послуг:

платні послуги;

безоплатні послуги;

і)    періодичність надання:

періодичні послуги (туристичні, оздоровчі та ін.);

постійні послуги (водо-, електропостачання та ін.).