13.3. Бізнес-планування як вид консалтингу

Одним із найпоширеніших видів консалтингу є бізнес-планування, в якому різноманітні суб'єкти відчувають потребу в період виходу на ри­нок, опанування нових його сегментів, придбання промислових та інших об'єктів, отриманні кредитів. Тобто якщо суб'єкту бізнесу в певних ситу­аціях не вистачає знань, досвіду, впевненості у кваліфікованості своїх кадрів, він вдається до послуг консалтингових фірм. До 60% консалтин­гових послуг припадає на консалтинг з інвестиційних, управлінських, юридичних, податкових питань.

Консалтинг із питань випуску та обігу цінних паперів. Фірми, що консультують щодо випуску та обігу цінних паперів, допомагають своїм клієнтам у виробленні стратегії поведінки на фондовому ринку, виборі видів цінних паперів, обсягів їх випуску і термінів проведення відкритої передплати, підготовці документів для реєстрації проекту емісії, підгото­вці зборів акціонерів, а також із питань придбання цінних паперів та ін.

Консалтинг із питань реструктуризації підприємств. Консульту­вання з питань реструктуризації підприємств передбачає: оцінювання пе­рспектив підприємства на ринку; оптимізування структури і системи управління підприємством, а також системи маркетингу і збуту; вдоско­налення систем управління витратами, розроблення ефективної системи управління обліком і фінансами; оптимізацію майнового комплексу.

Результатом діяльності консалтингової фірми з цих питань можуть бу­ти концепція (програма, план) реструктуризації з метою забезпечення ада­птованості компанії до умов ринку, вироблення гнучкої системи плану­вання управління і контролю виробництва, збуту.

Консалтинг із питань приватизації майна. Під час підготовки дер­жавних підприємств до приватизації виникають питання, що стосуються різноманітних правових, процедурних аспектів, підготовки документів тощо (розподіл акцій, терміни проведення етапів приватизації). Маючи їх у полі зору, консалтингові фірми розподіляють весь процес діяльності на такі етапи: аналіз стану підприємства; проведення передприватизаційної реструктуризації; супровід підприємства у процесі приватизації (від нака­зу Фонду державного майна про приватизацію до перших загальних збо­рів акціонерів). При цьому вони розробляють усі необхідні документи і супроводжують їх проходження у відповідних інстанціях.

Консалтинг щодо оптимізації споживчих якостей товарів і послуг. Консалтингові послуги щодо оптимізації споживчих характеристик това­рів і послуг пов'язані з їх тестуванням, дослідженням споживчих переваг, аналізом аналогічних досліджуваних товарів і послуг, а також їх замінни­ків. Важливим напрямком їхньої роботи є виявлення чинників, що впли­вають на попит.

Консалтинг щодо організації служби маркетингу на підприємстві, проведення маркетингових досліджень, реалізації маркетингових про­грам. Програму маркетингових досліджень консалтингові фірми розроб­ляють окремо для кожного підприємства після вивчення особливостей його бізнесу й аналізу проблем (експертиза ринкового становища; ви­


вчення кон'юнктури ринку; дослідження конкуренції та основних конку­рентів; вивчення споживачів; аналіз галузі, регіону). При цьому викорис­товують масові, експертні, поштові, телефонні інтерв'ю, аналіз статисти­чних матеріалів та інші методи дослідження. Однією із найпоширеніших маркетингових послуг консалтингових фірм є планування і проведення рекламних акцій з метою стимулювання споживчого попиту, збільшення обсягів продажів, підвищення впізнаваності торгової марки, товару і пос­луг. При цьому вони не тільки організовують і контролюють реалізацію рекламних акцій, а й аналізують їх результати, оцінюючи ефективність використовуваних методів і засобів.

Консалтинг з юридичних питань. Стосуються вони здебільшого та­ких питань: розроблення і створення установчих документів підприємств та організацій, їх реєстрація і внесення змін до них, ліквідація існуючих підприємств; одержання ліцензій на види діяльності підприємств, що пот­ребують обов'язкового ліцензування; розроблення, формування, супровід, ревізія внутрішньої нормативної бази клієнта.

Найкраще, якщо юридична допомога здійснюється на довгостроковій основі. Консультанту вигідніше працювати з постійними клієнтами. Вигі­дно це і клієнту (послуги для постійних клієнтів, зазвичай, є дешевшими та оперативнішими).

Контрольні запитання

1.         У чому полягають суть і значення ринку інформаційно-консультативних послуг?

2.         Які соціально-економічні фактори впливають на функціонування ринку інформаційно-
консультативних послуг?

Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку сфери інформації.

Які основні напрямки діяльності квазіконсультаційної компанії?

5.         У чому полягають специфічні особливості торгівлі інформаційно-консультативними
послугами?

Література: [4, 12, 42, 43].