13.2. Основні види консалтингових послуг і особливості їх надання

Важливою сферою діяльності суб'єктів підприємницького бізнесу є консалтинг, який є особливим видом послуг з необмеженою сферою за­стосування.

Консалтингові фірми надають послуги з дослідження, оцінювання, прогнозування процесів і явищ, моделювання поведінки клієнтів у певних ситуаціях тощо.

Консалтингові послуги, як відомо, полягають у наданні клієнтові об­ґрунтованої інформації з актуальних для нього проблем щодо найрізно­манітніших об'єктів. Ці послуги класифікують на такі групи: загальне управління, адміністрування, фінансове управління, управління персона­лом, маркетинг, виробництво, інформаційні технології, спеціалізовані сфери діяльності та ін.

Сучасні консалтингові фірми працюють на замовлення своїх клієнтів або на постійній основі. При цьому вони використовують такі методи консультування [12]:

а)         експертне консультування, суть якого полягає в діагностуванні
консалтинговою фірмою проблемної ситуації, розробленні рішень і реко-
мендацій для їх впровадження. Роль клієнта полягає у забезпеченні кон-
сультанта інформацією та оцінюванні результатів його діяльності;

б)         активна взаємодія консалтингової фірми з клієнтом на всіх етапах
реалізації проекту. Завдання консалтингової фірми полягає у сприянні
формулювання клієнтом ідей, пропозицій, самостійному аналізі проблем,
пошуку оптимальних рішень. При цьому спеціалісти консалтингової фір-
ми оцінюють вироблення рішення, за необхідності пропонують інші його
варіанти;

в)         навчальне консультування, яке зосереджене на організації тренінгів
працівників фірм, що сприяє створенню необхідних інтелектуальних умов
для розвитку їх новаторської діяльності.

Вибір методу консультування залежить від можливостей і потреб клі­єнтів у конкретних послугах (аудит, маркетинг, інжиніринг, правова до­помога та ін.), а також можливостей суб'єкта консалтингової діяльності.