11.2. Організація і технологія надання комунальних послуг

До комунальних належать послуги, які надають населенню для забез­печення побутових умов за місцем проживання: послуги газо-, водопоста­чання і водовідведення, вивезення сміття та нечистот тощо.

Надання послуг газопостачання. Послуги газопостачання надають газопостачальні підприємства та організації, а також державні комунальні підприємства на договірній основі. Ця група послуг охоплює здійснення газифікації; безперебійне постачання природного газу; проведення пере­вірок і планового ремонту газопостачальних мереж; встановлення і ре­монт газових приладів (кухонні плити, газові колонки, газові котли) на замовлення споживачів; встановлення та опломбування газових лічильни­ків, перевірка їх справності. У процесі надання цих послуг підприємство зобов'язує споживача:

пройти інструктаж з безпечного користування газом у побуті й ознайомитися з інструкціями користування газовими приладами;

безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади, представників підприємств газопостачан­ня після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень;

за відсутності лічильника газу не пізніше ніж у десятиденний тер­мін повідомляти підприємство газопостачання про зміни розміщення га­зових приладів та їх кількість, а після закінчення опалювального періоду звернутися на підприємство газопостачання із заявою щодо отримання послуг газопостачання у літній період;

не пізніше ніж за 7 днів до звільнення приміщення або остаточного припинення отримання послуг газопостачання повідомити підприємство газопостачання про розірвання договору та розрахуватися за надані пос­луги;

забезпечувати збереження і цілісність лічильників газу та пломб на них;

у разі проживання в приватному будинку утримувати у технічно справному стані димоходи, створювати умови для їх очищення та переві­рки, здійснювати вентиляцію підвальних приміщень, герметизацію елект­роприладів (електрокабелів та ін.).

Роздрібні ціни на природний газ встановлює Національна комісія з пи­тань регулювання електроенергетики України.

Обсяги використаного споживачами газу визначають:

I.          У будинках, де не встановлені квартирні лічильники газу, за показ-
никами лічильників газу (будинкових або групи будинків) із подальшим
розподілом обсягів спожитого газу між споживачами пропорційно кілько-
сті мешканців у квартирі або в іншому ізольованому житловому примі-
щенні;

II.        У будинках, де частково встановлені квартирні лічильники газу,
споживачі, що мають їх, вираховують обсяги спожитого газу за показан-
нями, а споживачі, що не мають квартирних лічильників газу, — за пока-
заннями лічильників газу (будинкових або групи будинків), з яких виклю-
чають сумарні показання квартирних лічильників газу, встановлених у
цьому будинку або групі будинків, із подальшим розподілом цієї різниці
газорозподільною організацією між споживачами, які не мають квартир-
них лічильників газу, пропорційно кількості мешканців у квартирі або в
іншому ізольованому житловому приміщенні.

Надання послуг водопостачання і водовідведення. Реалізація послуг водопостачання і водовідведення здійснюється на договірній основі між підприємством водопостачання і споживачем. Відповідно до Правил ко­ристування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, комунальне підприємство водоканалу (КПВ) повинно забезпечувати споживачу постачання питної води з комунально­го водопроводу та приймання стічних вод до комунальної каналізаційної системи, а споживач зобов'язується своєчасно сплачувати вартість зазна­чених послуг за умовами договору.

За рахунок власних коштів КПВ усуває пошкодження водопровідної та каналізаційної мереж до зовнішнього зрізу будинку (споруди), які ви­никли не з вини споживача, а також на його прохання замінює, ремонтує несправні водолічильники за його рахунок і з попередньою оплатою пос­луг. За згодою сторін і на підставі попередньої оплати, відповідно до та­рифів або кошторису, КПВ може надавати і додаткові послуги.

Оплата за послуги водопостачання та водовідведення здійснюється згі­дно із затвердженими тарифами до 20 числа поточного місяця через банк на підставі даних індивідуальної розрахункової книжки.

Послуги, пов'язані з утриманням квартири. Відповідно до Кон­ституції України громадяни мають право на одержання у безстрокове користування у встановленому порядку жилого приміщення в будин­ках державного чи громадського житлового фонду або у будинках жи­тлово-будівельних кооперативів, а також на приватизацію квартир (бу­динків) державного житлового фонду або придбання їх у житлових кооперативах, на біржових торгах, шляхом індивідуального житлового будівництва чи одержання у власність на передбачених законодавст­вом підставах.

Норма жилої площі в Україні встановлюється в розмірі 13,65 м2 на од­ну особу, загальної — 21 м2. Жиле приміщення може бути надано з пере­вищенням норми жилої площі, якщо воно становить одну кімнату (одно­кімнатну квартиру) або призначене для осіб різної статі. Понад норму жилої площі окремим категоріям громадян надається додаткова жила площа (кімната в розмірі десяти квадратних метрів).

Користування жилим приміщенням у будинках державного і громад­ського житлового фонду здійснюється відповідно до договору найму жи­лого приміщення, який укладається у письмовій формі на підставі ордера на нього. Суб'єктами цього договору є наймодавець (житлово-експлуатаційна організація, за її відсутності — відповідне підприємство, установа, організація) і наймач (громадянин, на ім'я якого виданий ор­дер). Предметом договору найму жилого приміщення в будинках держав­ного і громадського житлового фонду є окрема квартира або інше ізольо­ване жиле приміщення, а також одноквартирний жилий будинок. Громадяни, які мають у приватній власності будинок (його частину), ква­ртиру, користуються ним (нею) для особистого проживання і проживання членів їхніх сімей, мають право розпоряджатися цією власністю на свій розсуд: продавати, дарувати, заповідати, здавати в оренду, обмінювати, закладати, укладати інші угоди.

Власники зобов'язані забезпечувати збереження будинків і квартир, здійснювати за свій рахунок їх поточний і капітальний ремонт, утримува­ти в порядку прилеглу територію. Переобладнання і перепланування жи­лого будинку (квартири), що належить громадянинові на праві приватної власності, здійснюється з дозволу місцевих органів державної влади, на які покладений контроль за утриманням цих будинків (квартир). Ремонту­вати будинки (квартири), що належать громадянам, на договірних засадах можуть спеціалізовані підприємства різних форм власності.

Особливості надання квартирних послуг у гуртожитку. Для про­живання робітників, службовців, студентів, учнів та інших громадян у період роботи або навчання можуть використовуватись гуртожитки (спе­ціально споруджені або переобладнанні жилі будинки). Жилі будинки реєструють як гуртожитки в органах місцевої влади. Порядок надання жилої площі в гуртожитках регулюється законодавством, Житловим Ко­дексом та іншими нормативними актами України.

Жила площа в гуртожитку надається за спільним рішенням адмініст­рації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації. Після цього громадянинові видають спеці­альний ордер, який є єдиною підставою для вселення на надану жилу площу.

Сезонні, тимчасові працівники і особи, які працювали за строковим трудовим договором і припинили роботу, а також особи, які навчались у навчальних закладах і вибули з них, підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення з гуртожитку, який їм був наданий у зв'язку з роботою чи навчанням. йштих працівників підприємств, установ, органі­зацій, які мешкали в гуртожитку в зв'язку з роботою, може бути виселено без надання жилого приміщення в разі їх звільнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни або скоєння злочину.