10.8. Форми і методи реалізації послуг у сфері культури

Культура є сукупністю виявів життя, досягнень творчості народу (на­родів). Вона охоплює звичаї і традиції, мову і писемність, особливості господарювання й економічної діяльності, суспільно-політичний устрій, техніку, науку, релігію, мистецтво та ін.

Культура — історично зумовлений рівень розвитку суспільства, твор­чих сил і здібностей людини, виражених у типах і формах організації її діяльності.

Діяльністю у сфері культури є створення, розповсюдження і популяри­зація творів літератури і мистецтва; збереження і використання культур­них цінностей; естетичне виховання, організування спеціальної освіти, відпочинку і дозвілля громадян.

Продукування і реалізацію культурних послуг здійснюють культурно-освітні заклади (клуби, бібліотеки, музеї, парки, центри відпочинку); ви­ставкові зали; театрально-видовищні організації (театри, концертні орга­нізації, цирки); навчальні заклади позашкільної естетичної освіти (дитячі музичні, художні, хореографічні школи, школи мистецтв); вищі та середні спеціальні навчальні заклади (консерваторії, інститути культури, кінема­тографії, хореографічні училища); кіномережа (кінотеатри, кіноустановки, відеотеки); бази і контори прокату; кіностудії; видавництва; редакції газет і журналів; радіо-, телестудії і телевізійні технічні центри; студії звукоза­пису; підприємства з виробництва компакт-касет і компакт-дисків; спеці­алізовані реставраційні підприємства і майстерні; підприємства з вироб­ництва кіноапаратури, музичних інструментів, світло- і звукотехніки, атракціонів, спеціалізованого технологічного обладнання для оснащення закладів культури, відпочинку, засобів масової інформації; підприємства народних художніх промислів.

До суб'єктів бізнесу у сфері культури зараховують організації туризму та екскурсійного обслуговування; організації шоу-бізнесу; грального біз­несу; модельні агентства; рекламні майстерні та агентства.

Суб'єктами діяльності у сфері культури є:

- професійні творчі працівники, професійні творчі колективи, пра­цівники культури, окремі громадяни;

державні і приватні заклади, підприємства, організації та установи;

творчі спілки, національно-культурні товариства, фонди, асоціації, інші громадські об'єднання, їх підприємства;

держава в особі її органів влади та управління.

Діяльність у сфері культури здійснюється на професійній та аматорсь­кій основі і в порядку, визначеному законодавством України про підпри­ємства, підприємницьку діяльність, некомерційні організації та об'єд­нання, а також законодавством, що регулює конкретні види діяльності у сфері культури.

Суттєвою особливістю послуг у сфері культури є неможливість придба­ти їх про запас (концерти, циркові програми неможливо зберігати на скла­ді), переміщувати (зіграний на різних сценах і різними акторськими група­ми спектакль щоразу є окремим продуктом). Окремі послуги у сфері культури можуть мати і матеріальний характер (реставрація, відео- та аудіо-запис). Нематеріальні послуги сфери культури за функціональними особли­востями класифікують на послуги, що безпосередньо виконують культурну функцію (послуги, які надають актори, читці, музиканти, співаки під час концертів, шоу, спектаклів, лекцій, екскурсій, а також послуги, які надають диригенти, балетмейстери, хормейстери, режисери та ін.), і послуги, що виконують функцію «поширювального механізму» (видача книжок в біблі­отеках, показ фільмів у кінотеатрах, прокат відеокасет, театральних костю­мів і реквізиту, продаж предметів художнього мистецтва: картин, скульп­тур, антикваріату, виробів народних промислів і сувенірів, книг).

Матеріальні послуги сфери культури за функціональним призначенням поділяють на:

а)         виробничі засоби культури — продукти організацій культури і
мистецтва, за допомогою яких інші заклади або творчі працівники мають
змогу створювати свої продукти (фарби, пензель, мольберт; гримувальні
засоби; театральна бутафорія, реквізит, театральні костюми; музичні ін-
струменти; поліграфічна техніка та ін.);

б)         інформаційні засоби культури — продукти, за допомогою яких
споживач задовольняє різні культурні потреби (аудіо-, відеотехніка та ін.),
а також різноманітні засоби масових комунікацій.

З огляду на функції організацій культури і мистецтва, послуги у сфері культури класифікують на такі групи:

культурно-професійна освіта (діяльність архівів, бібліотек, лекторі­їв; освітня діяльність спеціальних навчальних закладів; окремі види пізна­вального туризму щодо надання відповідних культурних послуг);

художня творчість (діяльність закладів мистецтва: театрів, концер­тних організацій, філармоній, цирків; професійних художників, скульпто­


рів, майстрів художніх народних промислів; аматорська творчість щодо надання відповідних культурних послуг);

- відпочинок і розваги населення, які надають організації шоу-бізнесу, грального бізнесу та інші розважальні заклади.

Особливостями фінансового планування діяльності організацій сфери культури є пріоритетність короткострокового планування та його багато­рівневий характер.

Контрольні запитання

1.         У чому полягають характерні особливості соціально-культурних послуг? Охарактери-
зуйте їх види.

На конкретному прикладі оцініть витрати соціально-культурного закладу за різних обся­гів надання послуг.

За якими ознаками характеризують послуги системи охорони здоров'я?

Обґрунтуйте основні принципи торгівлі послугами у сфері здоров'я.

У чому полягає значення санаторно-курортних послуг для населення країни?

У чому полягають суть і значення послуг фізкультури і спорту?

Які суб'єкти приватного бізнесу задіяні в наданні послуг фізкультури і спорту?

Розкрийте структуру туристичного бізнесу.

Якими бувають договірні відносини клієнтів із туристичними фірмами? З'ясуйте їххара­ктерні особливості.

Розкрийте суть та види послуг у сфері освіти, науки і науково-технічного обслуговуван­ня.

На яких принципах формується система послуг у закладах освіти?

Яку функціональну роль відіграють організації і заклади у сфері культури?

Література: [6, 9, 12, 13, 18, 23].


ТЕМА 11. ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Особливості надання послуг житлово-комунального господарства. Квартирні послуги. Реалізація послуг у готельному господарстві.