9.6. Порядок оплати вартості побутових послуг. Визначення результативних показників діяльності підприємств сфери побутового обслуговування

Порядок оплати вартості побутових послуг визначає підприємство по­бутового обслуговування, зазвичай, за погодженням із покупцем. Він мо­же передбачати цілковитий розрахунок під час оформлення замовлення або часткову оплату з остаточним розрахунком під час отримання замов­лення (у такому разі після кожної завершеної і оплаченої операції з на­дання послуги покупцю видають розрахунковий документ). Розрахунки із покупцями за надані побутові послуги здійснюються у готівковій та без­готівковій чи в іншій формі відповідно до законодавства.

Розрахунковими документами, що засвідчують факт надання побуто­вих послуг, є: касовий чек для підприємств побутового обслуговування, які у розрахунках зі споживачами використовують електронні контроль­но-касові апарати (товарний чек у разі виходу такого апарату з ладу або тимчасового відключення електроенергії); квитанція або квиток — для підприємств, які згідно з нормативно-правовими актами не застосовують касових апаратів (для них квитанція або квиток є документами суворої звітності). При розрахунках через реєстратори розрахункових операцій замовнику видає касовий чек касир (якщо є центральний розрахунковий вузол), або працівник виконавця, який має право доступу до реєстратора власний код. Разом із чеком замовнику видають другий примірник дого­вору (копію квитанції). При розрахунках із замовником без застосування реєстраторів йому видають квитанцію.

Прибуток підприємств побутового обслуговування є комплексною економічною категорією, яка складається з прибутку від виробничої дія­льності; прибутку від обслуговування; прибутку від торговельної діяльно­сті. Такий підхід дає змогу проаналізувати і згрупувати резерви зростання продуктивності праці і прибутку відповідно до місії конкретної системи побутового обслуговування.

Загалом розрахунок прибутку підприємств побутового обслуговування здійснюють за формулою:

п = xV - С) + р ,         (9.13)

і=1

де Уі — вартість послуги за тарифом; Сі — повна собівартість послуги;

Р — зміна суми прибутку у вартості готових, але не зданих замовнику послуг.

Для розрахунку собівартості послуг (Сі) послуговуються такою фор­мулою:

С = Вт + — +    х1 + N,         (9.14)

і           V

де Вт — матеріальні витрати на одиницю виробу або послуги;

— витрати заробітної плати на одиницю виробу або послуги; Вп — витрати на утримання приймальних пунктів за кошторисом, ві-

V

днесені до обсягу послуг і продукції певного підрозділу;

N — віднесення інших витрат до заробітної плати.

Галузь побутового обслуговування має у своїй структурі понад два­дцять підгалузей, кожній з яких притаманні специфічні особливості виро­бництва. Підгалузеві групи послуг, що належать до галузі побутового об­слуговування, характеризуються різною структурою витрат, зумовленою специфікою організації та технології їх надання, швидкістю обігу основ­них і оборотних коштів та іншими чинниками. У зв'язку з цим недоцільно застосовувати єдину методику прогнозування прибутку для всіх видів діяльності.

Моделювання рентабельності побутових послуг. Рентабельність (співвідношення розміру прибутку до розміру витрат) побутових послуг залежить від суми прибутку і собівартості послуг. Тому при визначенні основних результативних показників необхідно детально аналізувати вплив кожного з них.

У процесі аналізу діяльності підприємств побутового обслуговування за показником рентабельності важливо визначити вплив зміни чисельника (прибутку) та знаменника (собівартості) на рівень рентабельності. При цьому збільшення (зменшення) прибутку в чисельнику необхідно віднес­ти до прогнозованої собівартості. Аналогічно визначають вплив іншого фактора. Показник рентабельності, визначений співвідношенням прибут­ку до собівартості, не відтворює міри та ефективності використання виро­бничих фондів. Проте серед показників ефективності виробництва її фі­нансовий аспект найбільше характеризує рентабельність (Л):

Я =     П     х 100%,    (9.15)

ОФ + ок

де П — річний прибуток (дохід) підприємства побутового обслуговуван­ня;

ОФ — середньорічна початкова вартість основних фондів; ОК — середньорічний залишок обігових коштів.

Рентабельність як узагальнюючий показник ефективності формується на основі часткових показників ефективності технології надання побуто­вих послуг. У зв'язку з цим необхідно аналізувати їх динаміку для з'ясування впливу окремих факторів на її рівень. У тому, що рентабель­ність формується на основі цих показників, можна переконатись, поділи­вши всі елементи формули рентабельності на обсяг побутових послуг. Тоді одержимо:

я = 1 - (5 + V),            (9.16)

Ь + О

де <2 — обсяг реалізації побутових послуг; 5і — матеріальні виробничі витрати; V — фонд оплати праці; П — прибуток (дохід);

т — прибуток в розрахунку на одиницю виміру реалізації;

Ь — основні фонди в розрахунку на одиницю виміру реалізації;

О — прогнозовані обігові кошти;

5 + V — поточні витрати на одиницю виміру реалізації.

Загальний приріст рівня рентабельності є сумою її змін під впливом кожного фактора. Дані, отримані внаслідок визначення результативних показників підприємств побутового обслуговування, дають змогу істотно підвищити ефективність технології надання (реалізації) побутових послуг для населення, посилити їх конкурентоспроможність.


Контрольні запитання

У чому полягають суть і значення побутового обслуговування населення?

Проаналізуйте основні права та обов'язки підприємств побутового обслуговування.

3.         Які існують види правової відповідальності підприємств побутового обслуговування?
Охарактеризуйте їх.

У чому полягають найхарактерніші особливості прав та обов'язків споживачів у процесі придбання побутової послуги?

Проаналізуйте нормативні акти, які забезпечують процес надання (реалізації) побу­тових послуг.

Із якими ризиками пов'язаний прийом замовлень на підприємствах побутового обслу­говування населення?

Розкрийте порядок анулювання замовлень на надання побутових послуг.

На яких засадах ґрунтуються організаційні вимоги до надання (реалізації) побутових послуг?

9.         Які особливості притаманні виконанню замовлень на побутові послуги?
Література: [1, 10, 12, 20, 37, 40].