9.2. Порядок оформлення і замовлення побутових послуг

Суб'єкти підприємницької діяльності у сфері побутових послуг отри­мують право на здійснення робіт із побутового обслуговування населення після їх державної реєстрації, а також в передбачених законодавством випадках — за наявності торгового патенту і спеціального дозволу (ліцен­зії). Побутові послуги надаються споживачам згідно з угодами, докумен­тальним підтвердженням яких є такі документи: укладений за типовою формою, затвердженою Укрсоюзсервісом, договір, квитанція, касовий чек, товарний чек, квиток установленої форми. Права, обов'язки, відпові­дальність підприємства побутового обслуговування і споживача, передба­чені «Правилами побутового обслуговування населення» [10], діють із моменту укладення угоди про надання побутової послуги.

У приміщенні, де відбувається приймання і видавання замовлень, на видному та доступному для споживача місці повинні бути розміщені: «Правила побутового обслуговування населення»; витяг із Закону Украї­ни «Про захист прав споживачів» (додаток 1) [1], у якому йдеться про надання послуг; повна назва підприємства побутового обслуговування, його адреса, номери телефонів, прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника); перелік побутових послуг, які надає підприємство; копії сві­доцтв про державну реєстрацію, сертифікатів відповідності на послуги, які підлягають обов'язковій сертифікації, а також копії торгових (спеціа­льних торгових) патентів, спеціальних дозволів (ліцензій) за видами пос­луг, які підлягають патентуванню, ліцензуванню; зразки матеріалів і за­тверджених в установленому порядку виробів; ціни і тарифи на послуги, матеріали та вироби; перелік нормативно-технічних документів, вимогам яких повинні відповідати послуги; гарантійні зобов'язання виконавця по­слуг; інформація про працівників, які обслуговують споживачів, номери телефонів місцевих органів влади, територіальних органів Держспожив-захисту, перелік категорій громадян, які користуються пільгами в отри­манні побутових послуг; книга скарг і пропозицій.

Кожному виду побутових послуг притаманні певні особливості їх приймання, оформлення, виконання та видавання замовлень, обумовле­ні відповідними інструкціями Українського союзу об'єднань, підпри­ємств і організацій побутового обслуговування населення: «Інструкція щодо надання послуг із хімічної чистки та фарбування (перефарбуван­ня) виробів», «Інструкція щодо надання послуг з ремонту і пошиття швейних і хутряних виробів, виробів зі шкіри, головних уборів», «Ін­струкція щодо надання послуг з ремонту побутових машин і приладів, ремонту і виготовлення металовиробів», «Інструкція щодо надання пос­луг з ремонту і виготовлення ювелірних виробів та інших виробів з до­рогоцінних металів і дорогоцінного каміння», «Інструкція щодо надання послуг з ремонту і пошиття взуття», «Інструкція щодо надання послуг з ремонту, пошиття і в'язання трикотажних виробів», «Інструкція щодо надання послуг лазень і душів», «Інструкція щодо надання послуг з прання білизни» та ін.