8.1. Особливості запасних частин як товару

Деталі устаткування зношуються нерівномірно. Деякі дещо швидко стають непридатними і повинні замінюватися новими, інші працюють значно довше, вимагаючи заміни через більші строки, деякі ж можуть служити протягом всього терміну експлуатації устаткування.

Усі деталі, що замінюються в процесі експлуатації та ремонтів, нази­вають змінними деталями устаткування.

Деталі, що необхідні систематично і у великій кількості та виготовля­ються серійно, називають запасними частинами.

Нерівномірність зносу деталей і різні терміни їх служби обумовлю­ються переважно такими чинниками:

складністю забезпечення при проектуванні устаткування однакових термінів служби його деталей. Досягти цього значно складніше, ніж витри­мати принцип рівноміцності деталей. Це завдання виявляється особливо складною при одиничному і дрібносерійному виготовленні обладнання, коли відсутня можливість вносити в нього конструктивні поправки на осно­ві спостереження за експлуатацією раніше випущених екземплярів;

введенням у конструкцію слабких ланок у вигляді деталей, розміри і матеріал яких рекомендований для запобігання від поломок і швидкого зносу інших, більш складних і трудомістких у виготовленні, дорогих де­талей механізму;

меншими напруженнями і питомими тисками, які приймаються при проектуванні складних, зокрема базових деталей без потреби їх заміни в процесі експлуатації або забезпечення достатньої жорсткості конструкції.

Запасні частини як товар мають свою специфіку в технічному і комер­ційному відношеннях, порівняно з закінченим виробництвом і готовими до кінцевого споживання виробами, машинами.

Запасні частини, як будь-які елементи машини, не можуть застосову­ватися самостійно, а тільки як складова частина кінцевого виробу, що має певний набір споживчих властивостей. Причому, потреба в запасних час­тинах виникає лише в тому випадку, коли компоненти машин, приладів виробляють свій ресурс, або передчасно ламаються, або потребують замі­ни з інших причин. Таким чином, запасні частини поставляються в термі­ни і у кількості, необхідній машинам, що працюють у покупця. Причому, жодними рекламними заходами неможливо активізувати попит на запасні частини, тому що він виникає тільки через несправність машин.

Слід зазначити ще одну особливість запасних частин: їх номенклату­ра — це неоднорідна, знеособлена маса окремого товару, однозначно прив'язана до кінцевого виробу, на котру рано чи пізно виникає попит на ринку після продажу відповідного виробу.

Ефективна система забезпечення клієнтів запасними частинами зумов­лює необхідність розробки планів маркетингу запасних частин, скоорди­нованих із планами маркетингу машин і сервісу. Маркетинг запасних час­тин передбачає розв'язання таких основних завдань:

дослідження ринку, його можливостей, проблем і перспектив;

визначення товарної політики (планування номенклатури, розробка методів поставок, розробка упаковки, вибір засобів транспортування);

визначення збутової політики (вибір каналів збуту, розробка полі­тики цін і умов продажу, створення прейскурантів);

перспективне планування (постановка довгострокових цілей, про­гнозування збуту, розробка бюджету);

контроль виконання плану маркетингу (перевірка правильності прогнозів, контроль відповідності ходу виконання плану поставленим завданням, контроль виконання бюджету, коригування плану).