7.2. Сутність і структура автоматизованих систем управління виробництвом

Одним із напрямків удосконалення систем управління підприємством є використання автоматизованих систем управління, тобто виконання управлінських функцій покладається на ЕОМ.

Наприклад:

Програмне забезпечення бухгалтерського обліку: інформація зби­рається в базу даних і формуються річний і квартальний звіти.

Контроль відвідування роботи співробітниками: вхід і вихід на підпри­ємство за перепустками у вигляді електронних карт, що реєструються ЕОМ.

Сіткове планування різноманітного виду робіт: побудова сітьових графіків, їх оптимізація і т.д.

4.         Бізнес-планування і проектування виробничих процесів на ЕОМ.
Для того, щоб використовувати АСУП, необхідно вирізнити основні

напрямки удосконалювання управління виробництвом і економіки управ­лінської праці:

Підвищення продуктивності праці.

Скорочення обсягу робіт з управління.

При застосуванні АСУП на ремонтному підприємстві розрізняють такі підсистеми:

оперативно-виробниче планування;

технічну (конструкторську і технологічну) підготовку виробництва;

техніко-економічне планування;

матеріально-технічне постачання;

бухгалтерський облік і фінанси;

забезпечення ремонтним фондом і його реалізація. Завданнями оперативно-виробничого планування в умовах АСУП є:

-           визначення строків запуску деталей і забезпечення необхідних за-робків;

облік витрат матеріалів і заробітної плати;

розрахунок календарно-планових нормативів виробництва;

оперативний облік деталей у комплектації;

аналіз якості ремонтного фонду.

Завданнями техніко-економічного планування в системі АСУП є:

визначення оптимальної річної виробничої програми випуску про­дукції;

автоматизація розрахунків собівартості робіт, витрат на заробітну плату, техніко-економічних норм.

Завданнями підсистеми підприємства ремонтним фондом є:

розробка оптимальних планів постачань ремонтного фонду;

організація обробки інформації, пов'язаної з реалізацією продукції.