Питомі (відносні) техніко-економічні показники характеризують рі­вень ефективності використання основних виробничих фондів (оборотних коштів, витрат живої праці на виробництво ремонтної продукції, прибут­ку підприємства, питомих витрат на 1 грн товарної продукції) і дають оцінку економічної ефективності капітальних вкладень на створення но­вих, а також на розширення і реконструкцію наявних фондів ремонтного підприємства [35].

Ефективність використання основних виробничих фондів розрахо­вують за показниками, користуючись залежностями, наведеними в табл. 5.6.

Ефективність використання оборотних коштів характеризується кое­фіцієнтом оборотності Коб і періодом оборотності оборотних коштів Д„, доб, які визначають за формулами:

ко6 = вп / со6 ;           (5.26)

та

Дп = Дк /Ко6 .           (5.27)

Ефективність виробничих витрат спеціалізованого підприємства вста­новлюють розрахунком рентабельності ремонту одного виробу Р„, %, ре­нтабельності всієї товарної продукції Pm, %, і витрат на 1 грн товарної продукції Cm, грн, за формулами:

Р = Ю0(С   -С )/С ; Р = 100Д,/ТС ; С =І.С /В , (5.28)

п          \   о.ц        п'І     п'      то/        п'     т  пі     п'  V        >

де ТСц — повна собівартість очікуваної реалізації ремонтної продукції.

Ефективність використання живої праці на ремонтному підприємстві встановлюють розрахунком продуктивності праці і темпом її росту.

Продуктивність праці (річний виробіток ремонтної продукції) одного робітника П„ і працюючого П„ „ розраховують за формулами:

Пп = Вп /Рр      і        = Вп /Р .          (5.29)

Для оцінки рівня відновлення деталей на проектованому підприємстві визначають продуктивність праці без витрат на запасні частини:

П'п= [Вя-ЇСЗЛ ]/Рр,  (5.30)

де 2,Сзч — нормативні (фактичні) витрати на запасні частини річного ви­пуску ремонтної продукції, грн.

Таблиця 5.6

Показники використання основних фондів підприємства         

Показник

Формула

Позначення й зміст складової формули

Фондовіддача — випуск валової (товарної) продук­ції на 1 грн основних виро­бничих фондів Кф, грн/грн

ф         n 1     а

В„ — валова(товарна) продукція, грн; С0 — вартість основних виробничих фондів, грн

Фондовіддача активної частини основних вироб­ничих фондів Кфа, грн/грн

Кф = В / С

ф.а         пі     а.в

Са0 — вартість активної частини основних виро­бничих фондів, грн

Фондоозброєність — міра оснащеності праці персоналу підприємства К„ грн/осіб.

Кв = С0 / Рр

Рср — середньооблікова кількість працюючих

Резерв фондовіддачі ЛК^ %

АКф = (Кфп - Кф )100/Кф

Кф,„ — фондовіддача, розрахована за проектною потужністю підприємства (див. типові проекти)

Напруженість використан­ня виробничих площ (ви­пуск продукції з 1 м2 пло­щі) К„, грн/м2

К = В / F

F, — виробнича площа,

м2

Напруженість викорис­тання устаткування (випуск продукції на одиницю основного устаткування) Кб, грн

 

поб — кількість одиниць основного обладнання

Планова загальна рента­бельність підприємства — рівень економічної ефекти­вності виробництва Р„, %

Рв = 100П6 /(Св + Св6м)

Пб — балансовий прибу­ток, грн;

Сб„ — вартість нормо­ваних оборотних коштів, грн

У проектах організації ремонту виробу і реконструкції ремонтних під­приємств додатково визначається темп росту продуктивності праці ЛП„, ЛП„ б щодо попереднього (вихідного) П„ вих і базисного П„ б років:

ЛПп = (Пп -Ппвих)Ю0/Ппма; ЛП б = (Пп -Пп6)100/Пп,, (5.31)

де П„ і Пвих — продуктивність праці проектованого і вихідного підпри­ємств;

П„. б — продуктивність праці підприємства за базисний рік. Слід пам'ятати про необхідність випередження темпів росту продук­тивності праці порівняно з темпами росту середньої заробітної плати.

Економічна ефективність капітальних вкладень для ремонтних підпри­ємств, що будуються, установлюється розрахунком загальної (абсолют­ної) планованої ефективності Ет і порівнянням її з нормативним значен­ням Ен = 0,15, тобто:

Епл = П6 / К, (5.32)

де Пе — плановий (балансовий) прибуток підприємства, грн;

К — капітальні вкладення (вартість основних виробничих фондів), грн.

Термін окупності капітальних вкладень:

Ор = К / П6.   (5.33)

Отримане значення Ор порівнюють із нормативом і складають відпові­дний висновок.

Економічна ефективність додаткових капітальних вкладень до основ­них виробничих фондів, необхідних для реконструкції або розширення виробництва, впровадження нових технологічних процесів, обчислюється за формулою:

Епл = Ер / АК,           (5.34)

де ЕР — річна планова економія (прибуток) від зниження собівартості ремонтної продукції, грн;

АК — додаткові капітальні вкладення, грн. Термін окупності додаткових капітальних вкладень:

Ор =АК / Ер.  (5.35)

Розраховані значення Ет і Ор порівнюють із нормативними (Ен = 0,14...0,20, Ор,н = 5...7 років) і складають відповідний висновок.

Очікуваний річний економічний ефект ЕРЕ від впровадження у вироб­ництво проектів реконструкції підприємства й організації ремонту виробу можна знайти за такими формулами:

-           якщо програма ремонтного підприємства не змінюється:

ЕрЕ = Ер -АКЕн;       (5.36)

-           при зміні програми підприємства:

ЕР.Е = ЕР - ЕН (СО2 - СОІ^ПР2 /^ПРі)'    (5.37)

де Со2, і С0І — вартості основних виробничих фондів на проектованому і вихідному підприємствах;

ИПР2 і ИПР1 — річні програми проектованого і вихідного підприємств у зведених одиницях.

Для аналізу роботи проектованого і вихідного ремонтних підприємств використовують такі основні техніко-економічні показники:

-           вартість основних виробничих фондів СО (капітальні вкладення К),

грн;

вартість оборотних коштів Соб, грн;

річна програма в приведених ремонтах NnP, шт., умовних ремонтах N, ум. рем. і тис. грн;

загальна трудомісткість Тзаг, нормо-г;

кількість промислово-виробничого персоналу Рср, осіб;

повна (цехова) собівартість ремонту виробу Сп (Сц), грн;

валова (товарна) ремонтна продукція Вп (3m), тис. грн;

виробнича площа Fs, м ;

планова (балансовий) прибуток Пб, грн;

фондовіддача Кф, грн/грн;

фондовіддача активної частини ОПФ Кфа, грн/грн;

фондоозброєність Кв, грн/ осіб;

напруженість використання виробничих площ KF, грн/м2;

напруженість використання обладнання Коб, грн на одиницю обла­днання;

рентабельність: загальна Рз, %, ремонту одного виробу Рп, %, і то­варної продукції Pm, %;

витрати на 1 грн товарної продукції Cm, грн;

коефіцієнт оборотності обігових коштів Коб;

період оборотності обігових коштів Дп, діб;

продуктивність праці Пп, і Пп.п, грн/осіб;

продуктивність праці без витрат на запасні частини П'п, грн/осіб.

У проектах підприємств АПК показники Соб, Пб, Рз, Рп, Pm, Cm, Коб і Дп не розраховують.

Отримані дані зводять у таблицю і подають на окремому креслярсько­му аркуші.

Для аналізу техніко-економічних показників також використовують дані типових проектів.

По завершенні роблять висновок, за рахунок чого досягнуте поліп­шення цих показників.

Контрольні запитання

Які схеми організації і управління eирoбницmeoм засmoсoeyюmься на nidnpneMcmei?

Які форми організації ТО mаремoнmу викoрисmoвуюmь на вирoбницmвi?

Uo mакерoбoчий nocm?

Якими меmoдами oрганiзoваний nomoчний ремoнm машин на niдnриємcmвi?

LU,o називаюmь дiагнocmуванням і шли вoнo викoнуєmьcя?

Література: [17, 19, 26, 31, 35, 36].