5.5. Основні параметри, що визначають організацію виробничого процесу спеціалізованого ремонтного підприємства

Основними параметрами, що визначають організацію виробничого процесу відновлення деталей, є: розрахункова партія деталей, середньодо­бовий ремонтний фонд деталей (за маршрутами ремонту або за дефектами, що підлягають усуненню) і періодичність запуску деталей у ремонт [36].

Партія деталей — це сукупність запущених у ремонт однойменних де­талей певного технічного стану з однократною затратою підготовчо-заключного часу, що відновлюються за єдиним технологічним маршрутом.

Розрахункова партія деталей визначається з урахуванням найбільш ефективного за часом використання устаткування для основних операцій технології відновлення деталей:

п      = t / at   , (5.22)

де tm — норматив підготовчо-заключного часу на основну операцію для партії деталей, хв.;

a — коефіцієнт допустимих втрат на підготовчо-заключний час (для ремонтних підприємств а = 0,15...0,25);

tum — час на обробку однієї деталі за головною операцією, хв. Значення   tm   і   tum   визначають   за   розробленими   маршрутно-операційними технологічними картами відновлення деталей.

Середньодобовий ремонтний фонд деталей, тобто наявність підля­гаючих ремонту деталей, розраховують, виходячи з річної виробничої програми ремонтного підприємства:

П0о6 = We,onm / Фп ,           (5.23)

де Weonm — річна оптимальна програма відновлення деталей, шт.;

Фп — річний фонд часу роботи підприємства, доб.

Періодичність запуску деталей у ремонт для кожного розрахунково­го розміру партії

Тз.роз = Прозр / ПЗо6 .         (5.24)

Отриману розрахункову періодичність запуску партій деталей у ре­монт порівнюють з уніфікованим рядом періодичності і приймають най­ближче значення.

Уніфікований ряд має такі позначення для партій деталей: півдобова

0,5, добова — 1, дві з половиною доби — 2,5, тижнева — 5, півмісячна

10, місячна — М, квартальна — ЗМ.

Уточнивши значення періодичності запуску партії деталей за уніфіко­ваним рядом Тзун, остаточно визначають прийнятий розмір партії:

Ппр = Тз.унПЗо6 .     (5.25)

Усі розрахункові дані можна записати за формою табл. 5.5.