5.1. Форми і методи організації технічного обслуговування машин

Технологічний процес — комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на якісне виконання технічного обслуговування та раціона­льну послідовність виконання всіх робіт, оптимальне розміщення робочої сили, доцільне розміщення і використання устаткування.

Технічне обслуговування машин і агрегатів може виконуватися (рис. 5.1) [17]:

1.         Силами і коштами господарств споживачів.

2.         З використанням мережі ремонтних підприємств, пунктів і станцій
технічного обслуговування виробника і спеціалізованих підприємств.

3.         Комбіновано.Власними силами


Рис. 5.1. Схема організації робіт із технічного обслуговування Методи організації робіт із ТО

Операції з технічного обслуговування і діагностування машин можна організувати за двома схемами:

а)         суміщеній;

б)         спеціалізованій (роздільній).

У літературі можна зустріти інші назви цих схем:

а)         тупиковий метод обслуговування;

б)         потоковий метод обслуговування.

При суміщеній схемі (тупиковому методі) усі роботи з догляду за ма­шиною виконуються на одному робочому пості. Робочий пост — це ви­робнича площа, на якій працює бригада в складі 3-5 осіб.


Тупиковий метод виправдовує себе:

при невеликій виробничій програмі;

для поточного ремонту в дрібних ремонтних підприємствах;

при великій різноманітності парку машин;

якщо робочі пости спеціалізуються на визначених роботах. Недоліки:

низька продуктивність;

неможливість механізації операцій, особливо трудомістких;

потрібні робітники більш високої кваліфікації.

Потоковий метод передбачає виконання робіт на кількох послідовно розташованих спеціалізованих постах, що утворюють лінію. Основним показником, що характеризує роботу потокової лінії, є такт Т — час пере­бування машини на кожному пості.

Для потокового методу обслуговування характерно:

розміщення постів суворо у технологічній послідовності;

постійне закріплення технологічних операцій за робочими місцями;

беззупинне й одночасне здійснення всього технологічного процесу.

Форми організації виробництва з технічного обслуговування

У практиці організації технічного обслуговування знаходять застосу­вання такі форми організації ТО: типова, агрегатно-дільнична, комплекс­на, операційно-постова, агрегатно-зональна й ін.


 
При типовій формі організації виробництва ТО-1 і ТО-2 провадять в повному обсязі у встановлений термін (рис 5.2, а), тобто через 3-4 ТОЇ, машина проходить ТО2.

При агрегатно-дільничній формі технологічний процес відбувається аналогічно, тільки для ТО вузлів створюються спеціалізовані ділянки де досягається більш висока продуктивність праці робітників внаслідок їх спеціалізації і часткової механізації робіт.

При комплексній формі організації виробництва виконують весь обсяг ТО1 і половину обсягу ТО2. Тут два види обслуговування замінюють на один комплексний. Комплексне обслуговування проводиться з більшою періодичністю, ніж ТО1, але меншою ніж ТО2 (рис. 5.2, б).

При операційно-постовій формі, на відміну від комплексної форми, обслуговування здійснюється на тупикових постах. Перше ТО проводять як звичайно, а весь обсяг ТО2 розбивають на частини (не більше шести), що виконують послідовно в різні дні одного тижня на спеціалізованих постах (рис. 5.2, в).

Розробка операційно-постової форми призвела до створення агрегат­но-зональної форми організації виробництва.

Тут ТО2 виконується також частинами в кілька прийомів, але вони проводяться не самостійно (протягом кількох днів одного тижня), а збі­гаються з днями проведення ТО1. Робітники спеціалізуються на обслуго­вуванні і ремонті визначених агрегатів (аналогічно агрегатно-вузловій формі): ТО1 — на потоці, ТО2 — на тупикових постах.