4.6. Технологічні процеси ремонту машин

Під технологічним процесом ремонту розуміють ту частину вироб­ничого процесу, протягом якої відбувається кількісна або якісна зміна ремонтованого об'єкта чи його елементів.

Технологічний процес, своєю чергою, поділяється на ряд технологіч­них операцій, що містять технологічні дії: установки, переходи, прийоми, позиції.

Технологічна операція — закінчена частина технологічного процесу, виконаного на одному робочому місці при виготовленні (ремонті) однієї і тієї самої продукції; вона охоплює послідовні дії робітника (групи робіт­ників) і технологічного устаткування.

Установка — це частина операції, що виконується при незмінному розташуванні відновлюваної деталі.

Технологічний перехід — це закінчена частина технологічної операції, що виконується одними й тими самими засобами технологічного осна­щення при постійних технологічних режимах і устаткуванні.

Допоміжний перехід — це закінчена частина технологічної операції, яка складається з дій людини і (або) ремонтно-технологічного устатку­вання, внаслідок яких не відбувається зміна розмірів (форми) і властивос­тей відновлюваної деталі, але вони необхідні для виконання технологіч­ного процесу.

Прийом — закінчена сукупність дій людини, які застосовуються при виконанні допоміжного переходу або його частини і об'єднані одним ці­льовим призначенням, наприклад, пуск і зупинка верстата, перемикання швидкості, подавання.

Позиція — фіксоване положення, яке займає незмінно закріплена від­новлювана деталь разом із пристроєм щодо нерухомої частини ремонтно­го обладнання при виконанні операції.

При проектуванні спочатку розробляють послідовність виконання те­хнологічних операцій — маршрут відновлення. Послідовність операцій залежить від розмірів, конфігурації, точності, твердості, шорсткості від­новлюваних поверхонь, застосовуваних засобів (наплавлення, металізація, електролітичне нарощування та ін.).

Послідовний опис проведених операцій технологічного процесу нази­вають технологічною картою. Вона містить дані про раціональну послідо­вність виконання операцій, технічні умови, режими робіт, устаткування, інструмент, матеріали, засоби контролю, час на виконання роботи, розряд робітника та інші дані.

Технологічна карта є основою для економічних розрахунків, організа­ції і планування ремонтного виробництва.

У ремонтному виробництві Єдиною системою технологічної докумен­тації (ЄСТД) встановлені певні форми карт: маршрутного технологічного процесу; операційні карти технологічного процесу; відомості технічного контролю; відомості оснащення на складання і розбирання, зведені відо­мості устаткування; комплектувальні карти та ін.

Режими видів технічного обслуговування та їх коригування

Кожен із видів ТО характеризується режимом, тобто періодичністю, переліком і трудомісткістю виконуваних робіт.

Режим обслуговування залежить від багатьох факторів [24]:

категорії експлуатації;

модифікації машини;

організації її роботи;

умов експлуатації;

потужностей підприємства, де машина використовується;

інше.

Режим технічного обслуговування повинен бути оптимальним, щоб забезпечити безвідмовність і довговічність роботи машини при мінімаль­них трудових і матеріальних витратах.

Оптимальні режими ТО встановлюють шляхом їх коригування за до­помогою нормативних коефіцієнтів К.

Наприклад, для автотранспортного підприємства коефіцієнти залежать від багатьох факторів:

категорій умов експлуатації К1;

модифікації рухливого складу й організації його роботи К2;

природнокліматичних умов К3;

пробігу з початку експлуатації К4;

розмірів підприємства К5;

-           К1( К2) К3) К4) К5 — у нормативних документах, що встановлюються відповідним міністерством.

Приклад

Періодичність технічного обслуговування вантажних автомобілів ГАЗ-53А для першої категорії умов експлуатації складає до ТО1 — 2500 км. Підприємство працює на дорогах із гравійним покриттям (II ка­тегорія умов експлуатації К1 = 0,8).

Таким чином, пробіг до ТО1 складе 11 = 2500 х 0,8 = 2000 км.

Аналогічною методикою визначається пробіг до капітального ремон­ту і трудомісткість технічного обслуговування і поточного ремонту.


Контрольні запитання

На які види поділяються ТО і ремонт машин?

Які причини зносу деталей?

Які основні завдання планово-попереджувальноі системи?

Які завдання щоденного ТО?

Які завдання номерних ТО (ТОЇ, ТО2, ТО3)?

Яка позначка сезонного ТО?

Як визначається періодичність ТО і ремонту машин?

Як формують систему ТО і ремонту?

Які основні показники надійності та якості машин?

На яких етапах і як коригуються режими ТО машини?

Які існують види ремонту і чим вони відрізняються?

Література: [17, 24, 26, 30, 31].