4.1. Завдання і значення технічного обслуговування, ремонту і експлуатації машин

Відомо що «народження» машин відбувається в два етапи:

-           інтелектуальне створення машин (дослідження, проектування), яке починається з вивчення вимог до нової машини і закінчується докладною розробкою проекту, технології виготовлення машини і майбутніх експлу­атаційних якостей;

-           фізичне створення машин, тобто їх виробництво. Розмежування «народження» машин на інтелектуальний і фізичний

етапи є особливо важливим з погляду з'ясування принципових питань і значення ремонту та технічного обслуговування машин, оскільки вказує на те, що під час ремонту і технічного обслуговування не тільки можлива, але й безумовно необхідна як інтелектуальна (нове проектування, вдоско­налення), так і фізична (відновлення працездатності машин, що відмови­ли) репродукція машин.

Після виготовлення починається практичне використання машин, екс­плуатація, тобто досягнення тих цілей, для яких і були створені ці машини. Експлуатація складається з двох чітко розмежованих інтервалів, які чергу­ються: роботи машини і технічного обслуговування та ремонту цієї машини.

Експлуатаційна діяльність складається з безпосередньо виробничих операцій, що стосуються механізованої роботи; підготовки виробничої програми; енергетичного балансу; визначення показників якості прове­деної роботи; встановлення в робоче положення; операцій з експлуатації, а також контролю за дотриманням вимог до проведення певних робіт.

Під час експлуатації машина зазнає впливу різноманітних процесів, що її ушкоджують: фізичних, хімічних, біологічних і завданих роботою людини. Так, наприклад, на деталях агрегату трактор-культиватор згодом виникають ушкодження (деформації, поломки, знос та ін.), а також ушко­дження, спричинені навколишнім середовищем (корозія, втомленість і т.п.). Іноді ушкодження виникають із вини людини (недосвідченість спе­ціаліста, халатність і т.п.).

Задля зменшення впливу процесів, що ушкоджують машину, або на­віть для їх усунення слід проводити контроль технічного стану машин, тобто технічну діагностику (наприклад, стендовий контроль двигунів, вимір тиску в кінці циклу стиску в двигунах, контроль роботи гальмового устаткування і т.д.). Далі необхідне технічне обслуговування машин, тоб­то доповнення матеріалів, потрібних для збереження на заданому рівні показників стану машини (наприклад, змащення), іноді застосування но­вих захисних матеріалів (наприклад, захисних антикорозійних покриттів), різноманітні регулювання, а також догляд за машиною.

Навіть за наявності найбездоганнішої технічної діагностики і обслуго­вування, може трапитися, що фактичні значення різних показників техні­чного стану падають нижче припустимого рівня, тобто машина відмовляє. І тоді зазвичай стає необхідним відновлення показників технічного стану до номінального значення або іншого допустимого значення, тобто ре­монт машин. Загалом ремонт проводять у два способи: новими (виготов­леними на заводі) і відновленими деталями.

Ремонт із заміною деталей проводиться досить часто. Іноді нові деталі виготовляються самими ремонтними підприємствами. На практиці часто трапляється, що, виходячи з реальних технічних і економічних інтересів, машини ремонтуються відновленими деталями.

Створено надзвичайно широке коло технологічних процесів від­новлення деталей, наприклад, процеси, засновані на механічній обробці, нанесення покриттів, пластична обробка, зварювання, пайка, виливок, напилювання металевого шару, порошкові металеві наплавлення, гальва­нотехніка, хімічна обробка, нанесення пластмас, склеювання, поверхневе наплавлення, зміцнення поверхні, а також термообробка поверхні.

Необхідність технічного обслуговування й ремонту машин обумовле­на суспільною потребою, вираженою в різноманітних формах. Основні з них:

а)         виконання виробничих завдань буде кращим, економічнішим, якщо
машини, що відмовили, будуть ремонтуватися, а не замінятися новими;

б)         хоча виконання завдання й не стане більш ефективним, якщо устат-
кування, що відмовило, відремонтоване (наприклад, ремонт неекономіч-
ний), але придбання нової машини неможливе або обмежене;

в)         технічне обслуговування і ремонт обумовлені інтересами оборони
країни (серед використовуваних машин і устаткування є й такі, що мо-
жуть вживатися з оборонною метою, наприклад, тягачі, силові агрегати);

г)         технічне обслуговування й ремонт машин, призначених для навчан-
ня, музеїв і ін.