АНОТАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Є. Ю. Сахно, М. С. Дорош, А. В. Ребенок

МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВІСУ ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2010

ББК 65.9(4Укр)301 УДК 338.45(075.8) С 22

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-5532 від 16.07.2009 р.)

Рецензенти:

Стеченко Д. М. — доктор економічних наук, професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «КПІ»;

Цюцюра С. В. — доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних тех­нологій Київського національного університету будівництва і архітектури.

Сахно Є. Ю., Дорош М. С., Ребенок А. В.

С 22  Менеджмент сервісу: теорія та практика: Навч. посіб. — К.: Центр уч­бової літератури, 2010. — 328 с.

ISBN 978-966-364-948-1

У навчальному посібнику розглянуті питання надання споживачам матеріальних і нематеріальних послуг. Наведені відомості про організацію сервісного обслуговування технічно складних товарів, систему та види технічного обслуговування та ремонту машин на промисловому підприємстві, принципи організації і технології надання соціально-культурних та інформаційних послуг населенню. Наведені приклади вирішення практичних задач, які виникають при сервісному обслуговуванні тех­ніки, розроблені питання для самоконтролю знань користувачів і завдання для інди­відуальної та самостійної роботи.

Навчальний посібник спрямований на підвищення рівня освіти в галузі надання сервісних послуг і розрахований на спеціалістів галузі управління, аспірантів та сту­дентів спеціальності «Менеджмент організацій».

ББК 65.9(4Укр)301 УДК 338.45(075.8)


ISBN 978-966-364-948-1


© Сахно Є. Ю., Дорош М. С.,

Ребенок А. В., 2010 © Центр учбової літератури, 2010