2.1. Дозвільні документи на надання послуг

Окремі види господарської діяльності щодо виробництва, надання (продажу) послуг потребують ліцензування і патентування, які регулюють закони України «Про ліцензування певних видів господарської діяльнос­ті» (2000) і «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (1996).

Ліцензування торгівлі послугами. Серед видів підприємницької дія­льності, які підлягають ліцензуванню, питому вагу має бізнес на ринку послуг:

-           діяльність із надання ремонтно-будівельних послуг;

-           освітніх послуг загальноосвітніми, професійно-технічними і вищи­ми навчальними закладами;

із охорони громадян та їхнього майна;

послуг телефонного та радіозв'язку;

-           організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екс­курсійна діяльність;

-           фізкультурно-оздоровчі, страхові послуги та ін.

Свідченням того, що суб'єкт бізнесу у сфері послуг пройшов усі про­цедури ліцензування відповідно до законодавства і виконав усі пов'язані з ним обов'язки, є ліцензія — дозвіл, виданий державними органами юри­дичним і фізичним особам на право здійснення певного виду діяльності або операцій.

Видають ліцензії уповноважені Кабінетом Міністрів України органи виконавчої влади або спеціально уповноважені виконавчі органи місцевих

рад.

Для отримання ліцензії на кожен вид послуг необхідно подати:

-           заяву;

копії документів, які засвідчують необхідний для надання послуг рівень освіти (кваліфікації);

копії свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів суб'єкта бізнесу.

Уповноважений орган приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в цьому протягом не більше 30 днів з дня одержання заяви та від­повідних документів. Розміри плати за ліцензію і порядок зарахування її до Державного бюджету України встановлює Кабінет Міністрів України.

Відповідно до чинного законодавства України, на ринку послуг забо­ронено:

імпорт послуг, про які заздалегідь відомо, що вони можуть завдати шкоди здоров'ю, загрожувати життю населення, тваринного світу або спричинити руйнування навколишнього середовища;

імпорт послуг, які містять пропаганду ідей війни, расизму та расо­вої дискримінації, геноциду, що суперечить Конституції України;

експорт та імпорт послуг, які здійснюються з порушенням прав промислової та інтелектуальної власності;

експорт із території країни під час надання соціально-культурних послуг предметів, що становлять національне, історичне або культурне надбання українського народу.

Патентування торгівлі послугами. Згідно з чинним законодавством, патентуванню підлягає діяльність з надання та купівлі-продажу послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг, право на яку засвідчується патентом — документом, виданим компетентним державним органом, який засвідчує авторство винаходу та виключні права на нього, а також документом, який засвідчує право на певну діяльність.

Для деяких видів бізнесу у сфері послуг необхідний торговий патент — державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта бізнесу на ринку пос­луг або його структурних підрозділів займатися певними видами підпри­ємницької діяльності.

Якщо на діяльність суб'єкта поширюється особливий порядок опо­даткування (пільги у сплаті податку на додану вартість, на доходи фізич­них осіб або податку на прибуток підприємства та ін.), це засвідчує спеці­альний торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заява. Його видають за плату суб'єктам бізнесу на ринку послуг державні податкові органи за місцезнаходженням. Якщо цю діяльність здійснюють і структурні підроз­діли суб'єкта бізнесу, їм також необхідно придбати торговий патент (на­приклад, із надання побутових послуг).

Вартість торгового патенту на діяльність щодо надання побутових по­слуг установлюють органи місцевого самоврядування залежно від місця знаходження суб'єкта. За календарний місяць плата встановлюється в межах таких граничних рівнів:

на території міста Києва та обласних центрів — від 60 до 320 грн;

на території інших населених пунктів — до 80 грн.

Торговий патент на здійснення діяльності з надання побутових послуг діє до 12 календарних місяців, але не більше 3 років. Встановлену суму сплачують щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному. Під час придбання патенту вносять одноразову плату в розмірі вартості торгового патенту за один місяць.

Вартість торгового патенту на здійснення комерційних операцій з тор­гівлі валютними цінностями є фіксованою — 320 грн за календарний мі­сяць. Термін його дії — 36 календарних місяців.

Загалом процес ліцензування і патентування окремих видів господар­ської діяльності, пов'язаної з виробництвом, наданням, продажем послуг, є одним із засобів державного контролю їхньої якості, технології надання та дотримання правил, які регулюють цю діяльність.