Задачі

Задача 1.

Визначте, до яких із двох фаз економічного циклу рецесії (Р) або зростання (З) відносяться перераховані процеси:

Ріст інвестицій у приватному секторі.

Скорочення прибутку.

Ріст податкових надходжень.

Збільшення попиту на працю.

Падіння курсу акцій.

Ріст інфляції.

Збільшення виплат по безробіттю.

Зниження рівня відсоткової ставки.

Задача 2.

Економіка країни характеризується наступними даними:

 

Роки

Чисельність населення, тис. осіб

Обсяг ВНП, млн. грн.

2002

320

1 240

2003

318

1 190

2004

319

1 198

2005

321

1 210

2006

323

1 264

2007

320

1 205

2008

317

1 180

Визначити:

Обсяг ВНП у розрахунку на душу населення.

Приріст ВНП у 2005 р. порівняно з 2004 р.

Абсолютну величину приросту ВНП у 2003 р. у порівнянні

з 2002 р.

4.         Приріст ВНП у розрахунку на душу населення у 2008 р.
порівняно з 2007 р.

Задача 3.

Реальний ВВП країни становив 210 млн. грн. у 2007 р., а в 2008 р. - 279 млн. грн. Населення країни збільшилось з 42 тис. осіб у

2007 р. до 45 тис. осіб у 2008 р.

Визначити:

Темпи зростання ВВП.

Темпи зростання ВВП на душу населення.

Задача 4.

Реальний ВВП країни у 2007 р. становив 46 млрд. грн., чисельність населення - 25,0 млн. осіб. У 2008 р. очікується одержати реальний ВВП обсягом 65 млрд. грн., а приріст населення складає 4,0 %.

Визначте темп приросту реального ВВП на душу населення

у 2008 р.

Задача 5.

Нехай обсяг капіталу становить 250 од., норма амортизації - 10 %, а обсяг національного продукту - 50 од.

За якого рівня заощаджень обсяг капіталу не змінюватиметься?

Задача 6.

Економіка описується наступними даними: функція споживання має вигляд С = 0,4 У + 80, I = 100 млрд. грн. У результаті державних асигнувань обсяг інвестицій збільшився на 10 млрд. грн.

Визначте зміну рівня доходу в результаті дії акселератора, якщо У = 2.

Задача 7.

За даними таблиці:

 

Роки

Чисельність населення, млн. осіб

Реальний ВВП, млрд. грн.

Реальний ВВП на душу населення, грн. / особу

2002

15

7,5

 

2003

17

9,35

 

2004

19

11,4

 

2005

21

14,7

 

2006

23

17,25

 

2007

25

17,5

 

2008

27

17,01

 

Визначити:

Реальний ВВП на душу населення.

Оптимальну чисельність населення у цій країні.

3.         Темпи зміни реального ВВП на душу населення у 2008 р.
порівняно з 2006 р.

Задача 8.

В Україні відношення приросту капіталу до приросту продукту (к) становить 4, а у Грузії - 3,5. Гранична схильність до заощадження в Україні дорівнює 0,25, у Грузії - 0,18.

Використовуючи модель Домара-Харрода, визначити темпи економічного зростання у цих країнах.

Задача 9.

Економіка країни описана виробничою функцією У = а К0,5Ь0,5.

Відомо, що темп приросту основного капіталу дорівнює 5 % на рік, а чисельності населення - 3 % на рік. Загальна продуктивність факторів виробництва зростає з темпами у 4 % на рік.

Визначте темпи зростання обсягів виробництва.

Задача 10.

Розрахувати згідно із законом Оукена відставання фактичного ВВП від потенційного ВВП за таких умов: фактичне безробіття становить 8 %, фрикційне - 2 %, структурне безробіття - 4 %.

Задача 11.

Розрахувати згідно із законом Оукена втрати реального ВВП внаслідок циклічного безробіття за таких умов: циклічне безробіття у країні становить 2 %, фактичний номінальний ВВП дорівнює 120 млрд. грн., індекс цін знаходиться на рівні 120 %.

Задача 12.

На рис. 12.7 та 12.8 зображені криві ЛБ та ЛБ.1.         На рис. 12.7 крива ЛБ перемістилася вліво - у положення ЛБ'.
Визначити:

а)         фазу циклу;

б)         характер динаміки ВНП;

в)         характер динаміки інфляції.

2.         На рис. 12.8 крива ЛБ перемістилася вправо - у положення ЛБ'.
Визначити:

а)         фазу циклу;

б)         характер динаміки ВНП;

в)         характер динаміки інфляції.

Задача 13.

Провідні економісти прогнозують, що через рік економічна ситуація в країні буде характеризуватися наступними показниками: С = 20 + 0,7 У, I = 50 млрд. грн., в = 100 млрд. грн.

Розрахуйте прогнозований на наступний рік рівень ВНП.

Задача 14.

На основі даних наведених у таблиці:

 

Роки

Затрати праці, люд.-год.

Продуктивність праці, грн. / люд.-год.

Реальний обсяг ВНП, грн.

2006

1 000

100

 

2007

1 000

105

 

2008

1 100

105

 

Визначити:

Реальний обсяг ВНП у кожному році (отримані дані занесіть у таблицю).

На скільки відсотків зросла продуктивність праці у 2007 р. порівняно з 2006 р.? На скільки відсотків внаслідок цього (кількість праці залишилася без зміни) збільшився реальний обсяг ВНП?

На скільки відсотків зросла кількість праці у 2008 р. порівняно з 2007 р.? На скільки відсотків внаслідок цього (продуктивність праці не змінилася) збільшився реальний обсяг ВНП?

На скільки відсотків збільшився реальний обсяг ВНП у 2008 р. у порівнянні з 2006 р.?

Задача 15.

Економіка країни описується виробничою функцією виду У = аК0,4Е0,6. Відомо, що темп приросту капіталу дорівнює 3 % на рік, а чисельність зайнятих - 2 %. Загальна продуктивність факторів зростає темпом 1,5 % на рік.

Як змінюється обсяг виробництва?

Задача 16.

Виробнича функція подана як У = аК0,3Е0,7. Ріст населення склав

% на рік. Щорічно країна зберігає 10 % від обсягу випуску. Норма вибуття дорівнює 3 % на рік. Темп технологічного прогресу складає

% на рік. Яким буде стійкий рівень споживання у розрахунку на одного зайнятого?

Задача 17.

1. Припустимо, що в економічно слаборозвиненій країні відношення капітал / продукт становить 3. Як вплинуть на величину ВНП в умовах повної зайнятості інвестиції обсягом 10 млн. грн.?

Припустимо, що частка заощаджень у ВНП становить 5 %, відношення капітал / продукт становить 3. Визначте темп росту ВНП в умовах повної зайнятості.

Яким є темп росту ВНП при збільшенні частки заощаджень у ВНП до 10 %?

Визначте темп росту ВНПн у розрахунку на душу населення в умовах повної зайнятості, якщо чисельність населення в країні зросла на 4 % за рік при умовах зазначених у пункті 2; при умовах, зазначених у пункті 3.

Задача 18.

Функція споживання зображена на рис. 12.9. Припустимо, що у деякій економічно слаборозвиненій країні відношення капітал / продукт становить 2, обсяг ВНП в умовах повної зайнятості становить 20 млрд. грн. Для спрощення припустимо, що державні витрати і зовнішня торгівля відсутні.

0          10        20 У1

Рис. 12.9. Функція споживання

Визначте обсяг інвестицій у даному році за умов повної зайнятості.

Визначте величину ВНП в умовах повної зайнятості у наступному році (ВНП = використовуваний дохід).

Яким повинен бути обсяг інвестицій наступного року, необхідний для досягнення повної зайнятості (гранична схильність до споживання дорівнює 0,5)?