Багатоваріантні питання

1.   Економічний цикл - це:

а)         періодичний підйом реального ВВП;

б)         періодичний спад реального ВВП;

в)         зростання реального ВВП вищими темпами порівняно з
чисельністю населення;

г)         періодичний підйом або спад реального ВВП на фоні
загальної тенденції до зростання.

2.         Який   із   запропонованих   способів   використовується   для
прогнозних оцінок економічної кон'юнктури?

а)         економетричні моделі;

б)         основні індикатори;

в)         макроекономічні моделі та огляди кон'юнктури;

г)         усі відповіді правильні.

3.         Якому    соціально-економічному    ладу    властиві    кризи
перевиробництва?

а)         рабовласницькому;

б)         феодальному;

в)         капіталістичному;

г)         соціалістичному.

4.         Який цикл називають "циклом запасу"?

а)         Д. Кітчина;

б)         С. Сісмонді - К. Жюглара - К. Маркса;

в)         І. Фішера;

г)         М. Кондратьєва.

5.         Який цикл називають "промисловим"?

а)         Д. Кітчина;

б)         С. Сісмонді - К. Жюглара - К. Маркса;

в)         І. Фішера;

г)         М. Кондратьєва.

6.         Який   цикл   називають   "великими   циклами   -   довгими
хвилями"?

а)         Д. Кітчина;

б)         С. Сісмонді - К. Жюглара - К. Маркса;

в)         І. Фішера;

г)         М. Кондратьєва.

7.         Яким циклам у макроекономіці приділяють найбільшу увагу?

а)         циклам запасу;

б)         циклам будівництва;

в)         економічним циклам і довгим хвилям Кондратьєва;

г)         циклам Форрестера.

8.         Згідно з кейнсіанською теорією економічний цикл пов'язаний
з дією:

а)         тільки внутрішніх чинників;

б)         чинників, що переважно впливають на динаміку сукупного
попиту;

в)         тільки зовнішніх чинників;

г)         чинників, які переважно впливають на динаміку пропозиції.

9.         За кейнсіанською теорією, найбільш значний вплив на хід
економічних циклів справляє динаміка:

а)         споживчих витрат;

б)         чистих інвестицій;

в)         державних витрат;

г)         експорту.

10.       Екстернальні теорії шукають основні причини економічних
коливань у:

а)         кількості грошей в обігу;

б)         важливих технічних нововведеннях;

в)         обсягах сукупних видатків;

г)         очікуваннях економічних суб'єктів.

11.       Що є постулатом теорії реального ділового циклу?

а)         сукупний попит впливає на обсяг національного
виробництва лише у короткостроковому періоді;

б)         виробнича функція національної економіки у
короткостроковому періоді може змінюватися під впливом
екзогенних подій;

в)         ціни повністю гнучкі як у довгостроковому, так і у
короткостроковому періодах;

г)         номінальні змінні не впливають на реальні не лише у
довгостроковому періоді, а й у короткостроковому.

12.       Основними    джерелами    коливань   у   моделі   реального
бізнес-циклу є:

а)         технологічний прогрес;

б)         ріст державних закупівель товарів і послуг;

в)         зміна відсоткової ставки;

г)         усі відповіді правильні.

13.       Короткі цикли пов'язані з:

а)         зміною попиту на засоби виробництва;

б)         зміною базових технологій;

в)         відновленням рівноваги на споживчому ринку;

г)         стабілізацією рівня інфляції.

14.       Матеріальною основою коротких циклів є:

а)         процеси, що відбуваються у сфері грошових відносин;

б)         необхідність оновлення основного капіталу;

в)         необхідність зниження рівня інфляції;

г)         необхідність зміни базових технологій.

15.       Матеріальною основою періодичності середніх циклів є:

а)         процеси, що відбуваються у сфері грошових відносин;

б)         необхідність оновлення основного капіталу;

в)         необхідність зниження рівня інфляції;

г)         необхідність зміни базових технологій.

16.       Матеріальною основою великого циклу є:

а)         процеси, що відбуваються у сфері грошових відносин;

б)         необхідність оновлення основного капіталу;

в)         необхідність зниження рівня інфляції;

г)         необхідність зміни базових технологій і поколінь машин.

17.       Теорія,  відповідно  до якої розвиток економічного  циклу
викликано дією політичних чинників, виходить із того, що:

а)         антиінфляційні заходи приймаються на урядовому рівні;

б)         рік, що йде за виборами вищих органів державної влади,
часто пов'язаний із проведенням твердих економічних
заходів;

в)         періодичність виборів може впливати на періодичність
економічних циклів;

г)         усі відповіді правильні.

18.       Найбільший  вплив  на  хід  економічного  циклу здійснює
динаміка:

а) чистих інвестицій, що направлені на приріст товарно-матеріальних запасів;

б)         чистих інвестицій, що направляють у виробництво товарів
тривалого користування;

в)         споживчих витрат;

г)         державних витрат.

19.       Виробництво   яких   благ   найменш   підвладне   циклічним
коливанням:

а)         товарів щоденного використання;

б)         товарів довгострокового використання;

в)         інвестиційних товарів;

г)         усі відповіді неправильні.

20.       Якщо мова йде про економічні цикли, чи завжди справедливі
такі твердження?

а)         вища точка активності - це період пожвавлення;

б)         споживчі  витрати  - найбільш нестабільний  компонент
сукупних витрат;

в)         спад - це період депресії;

г)         усі відповіді неправильні.

21.       Повна  зайнятість  та  максимальна  виробнича  потужність
економіки характерні для:

а)         піку;

б)         спаду;

в)         дна;

г)         піднесення.

22.       Спад - це:

а)         фаза   ділового   циклу,   у   якій    обсяг   національного
виробництва і зайнятість зростають;

б)         фаза ділового циклу, у якій обсяг виробництва і зайнятість
досягають максимуму;

в)         фаза   ділового   циклу,   у   якій   обсяг   національного
виробництва зменшується, а зайнятість зростає;

г)         фаза  виробничого   циклу,  у  якій   обсяг  національного
виробництва і зайнятість скорочується.

23.       Що не простежується у фазі спаду?

а)         домогосподарства купують менше споживчих товарів;

б)         скорочуються інвестиційні витрати підприємств;

в)         зменшуються запаси товарів на складах;

г)         спадає попит на робочу силу.

24.       Числове значення якого з наступних показників не
скорочується до настання фази підйому і не збільшується до
настання фази спаду?

а)         обсяг нових замовлень на предмети тривалого користування;

б)         обсяг роздрібних продажів;

в)         курси цінних паперів;

г)         середня тривалість робочого тижня.

25.       У період рецесії найбільше скорочуються:

а)         видатки споживачів на купівлю ліків;

б)         рівень заробітної плати;

в)         величина підприємницького прибутку;

г)         державні закупівлі товарів та послуг.

26.       Яке з перерахованих явищ не відповідає періоду економічного
спаду?

а)         зниження інвестицій в устаткування із тривалим терміном
служби;

б)         падіння курсу акцій, більш низький попит на працю;

в)         скорочення податкових надходжень;

г)         зменшення обсягу допомоги по безробіттю.

27.       Пожвавлення виробництва та підвищення рівня зайнятості
характеризують:

а)         пік;

б)         піднесення;

в)         спад;

г)         дно.

28.       Депресія характеризує:

а)         початок піднесення;

б)         найвищу точку піднесення;

в)         глибокий і тривалий спад;

г)         найнижчу точку спаду.

29.       У період депресії найбільше скорочується:

а)         обсяг виробництва;

б)         рівень цін;

в)         рівень зарплати;

г)         державні видатки.

30.       Тенденція до падіння обсягу валових інвестицій з'являється у
період, коли:

а)         підвищуються темпи росту обсягів продажу;

б)         рівень росту обсягів продажу залишається незмінним;

в)         темпи росту обсягів продажу знижуються;

г)         усі відповіді правильні.

31.       Яке поняття з перерахованих нижче не відносять до фаз
ділового циклу?

а)         спад;

б)         підйом;

в)         пожвавлення;

г)         інфляція.

32.       Значення якого з наведених показників знижується після
настання фази підйому і зростає після настання фази спаду:

а)         курси цінних паперів;

б)         обсяг товарних запасів;

в)         обсяг ВНП;

г)         середня тривалість робочого тижня.

33.       На якій  фазі  економічного  циклу  інфляційні  очікування
найвищі?

а)         піку;

б)         спаду;

в)         депресії;

г)         пожвавлення.

34.       На якій фазі економічного циклу починається масова заміна
основного капіталу?

а)         піку;

б)         спаду;

в)         депресії;

г)         пожвавлення.

35.       До яких показників належить динаміка сукупного попиту?

а)         проциклічних;

б)         контрциклічних;

в)         ациклічних;

г)         усі відповіді неправильні.

36.       До яких показників належить динаміка безробіття?

а)         проциклічних;

б)         контрциклічних;

в)         ациклічних;

г)         усі відповіді неправильні.

37.       До яких показників належить динаміка експорту?

а)         проциклічних;

б)         контрциклічних;

в)         ациклічних;

г)         усі відповіді неправильні.

38.       Який чинник економічних коливань не належить до зовнішніх?

а)         технологічні інновації;

б)         сподівання економічних суб'єктів;

в)         політичний процес;

г)         погіршення торгівельних відносин з іншими країнами.

39.       Економічне зростання вимірюється:

а)         приростом реального ВВП;

б)         приростом грошової маси;

в)         зниженням загального рівня цін;

г)         зниженням безробіття.

40.       Що є безпосереднім критерієм рівня розвитку продуктивних
сил?

а)         будова капіталу;

б)         економічна ефективність;

в)         суспільний поділ праці;

г)         усі відповіді правильні.

41.       Що безпосередньо відображають показники будови капіталу?

а)         рівень розвитку продуктивних сил;

б)         характер продуктивних сил;

в)         стан організаційно-економічних відносин;

г)         продуктивність праці.

42.       Економічне зростання може бути проілюстроване:

а)         переміщенням кривої виробничих можливостей вліво;

б)         переміщенням по кривій виробничих можливостей;

в)         переміщення кривої виробничих можливостей вправо;

г)         переміщення кривої ізокванти.

43.       У   моделі   "ЛБ - ЛБ"   економічне   зростання   може   бути
представлено як:

а)         зрушення вліво кривої ЛБ;

б)         зрушення вправо кривої ЛБ;

в)         зрушення вліво кривої ЛБ;

г)         зрушення вправо кривої ЛБ.

44.       Дані про зростання реального обсягу ВНП і реального обсягу
ВНП у розрахунку на душу населення:

а)         показують, що реальний обсяг ВНП на душу населення
завжди зростає швидше, ніж сумарний реальний обсяг ВНП;

б)         применшують економічний ріст, тому що вони не беруть до
уваги чинник забруднення навколишнього середовища;

в)         применшують економічний ріст, тому що вони не беруть до
уваги скорочення робочого часу;

г)         перебільшують економічний ріст, тому що вони не беруть до
уваги поліпшення якості життя.

45.       До чинників пропозиції економічного зростання відносять:

а)         кількість та якість природних ресурсів;

б)         оптимальна структура виробництва;

в)         обсяг капіталу;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

46.       До факторів попиту економічного зростання відносять:

а)         технологію;

б)         кількість та якість трудового потенціалу;

в)         соціокультурні та інституційні чинники;

г)         кількість та якість природних ресурсів.

47.       До якого типу економічного зростання можна віднести
удосконалення технології виробництва?

а)         екстенсивного;

б)         інтенсивного;

в)         традиційного;

г)         ринкового.

48.       Що з перерахованого нижче не впливає на підвищення
продуктивності праці?

а)         технологічні зміни;

б)         збільшення кількості працівників;

в)         кваліфікація працівників;

г)         рівень організації виробництва.

49.       В економіці зайнято 50 працівників, кожен з яких працює
3 000 годин у рік. Продуктивність праці становить 8 грн. за
годину. Загальний обсяг виробленого продукту складе:

а)         150 000 грн.;

б)         750 000 грн.;

в)         1 000 000 грн.;

г)         1 200 000 грн.

50.       Екстенсивний тип зростання - це збільшення виробництва
товарів та послуг на основі:

а)         збільшення   кількості   чинників   за   попереднього   рівня
технології;

б)         підвищення ефективності використання ресурсів;

в)         удосконалення виробничих відносин;

г)         підвищення продуктивності праці.

51.       В економіці, що характеризується повною зайнятістю, високі
темпи економічного зростання вимагають:

а)         низької норми заощаджень та низької норми інвестицій;

б)         високої норми заощаджень та низької норми інвестицій;

в)         високої норми заощаджень та високої норми інвестицій;

г)         зниження норми заощаджень та інвестицій.

52.       "Гарантований" темп економічного росту в моделі Р. Харрода:

а)         забезпечує розвиток економіки по рівноважній траєкторії;

б)         забезпечує темп, за якого існуючі виробничі потужності
повністю використовуються;

в)         виправдовує      очікування      підприємців      відносного
сукупного попиту;

г)         усі відповіді правильні.

53.       Що не є "колесом економічного зростання"?

а)         трудові конфлікти;

б)         кількість та якість природних ресурсів;

в)         кількість та якість трудових ресурсів;

г)         обсяг капіталу країни.

54.       Відповідно до принципу акселератора індуційовані інвести-
ційні видатки мають місце у випадку:

а)         якщо ВНП або споживання перебувають на високому рівні;

б)         якщо ВНП або споживання перебувають на низькому рівні;

в)         якщо ВНП або споживання збільшаться;

г)         якщо ВНП або споживання зменшуються.

55.       Цільовою функцією моделі Р. Солоу є:

а)         зростання обсягів продукту;

б)         зростання продуктивності праці;

в)         зростання капіталоозброєності;

г)         зростання ефективності праці.

56.       До чинників капіталоозброєності в моделі Солоу належать:

а)         запас капіталу;

б)         технічний прогрес;

в)         продуктивність праці;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

57.       В основі моделі Солоу лежить така передумова:

а)         інвестиції дорівнюють заощадженням;

б)         амортизація дорівнює нулю;

в)         інвестиції дорівнюють амортизації;

г)         інвестиції дорівнюють приросту населення.

Стійкий рівень капіталоозброєності досягається, якщо:

а)         норма заощаджень дорівнює нормі споживання;

б)         капітал, що інвестується, дорівнює капіталу, що вибуває;

в)         гранична    продуктивність    капіталу    дорівнює    нормі
амортизації;

г)         чисті інвестиції дорівнюють інвестиціям в основний капітал.

59.       У країні А співвідношення капітал / продукт становить 3, а в
країні Б воно становить 2. Якщо частка ВНП, що йде на
інвестування, в обох країнах однакова, то в країні А темп
росту ВНП:

а)         на 3 % вищий, ніж у країні Б;

б)         на 50 % вищий, ніж у країні Б;

в)         становить 2 / 3 від темпу росту в країні Б;

г)         у 2 рази нижчий, ніж у країні Б.

60.       У країні А частка ВНП, що йде на інвестування, становить
15 %, а в країні Б - 10 %. За умови, що відношення
капітал / продукт в обох країнах є однаковим, темп росту ВНП
у країні А:

а)         на 5 % вищий, ніж у країні Б;

б)         на 50 % вищий, ніж у країні Б;

в)         дорівнює темпу росту в країні Б;

д)         усі відповіді неправильні.

61.       Визначальним чинником економічного зростання у моделі
Р. Солоу виступає:

а)         продуктивність праці;

б)         капіталоозброєність;

в)         технічний прогрес;

г)         рівень оподаткування.