Одноваріантні питання

1.         Збурення в сукупній пропозиції можуть зумовити економічні
коливання.

Так      Ні

2.         Причиною   зміни   обсягу  національного   виробництва  не
обов'язково є циклічні коливання.

Так      Ні

3.         Макроекономічні моделі не можуть бути використані для
економічних прогнозів.

Так      Ні

4.         Економічні коливання - це втрати, пов'язані зі зміною
безробіття.

Так      Ні

5.         Інвестиції - найбільш нестабільний компонент сукупних
витрат у рамках економічного циклу.

Так      Ні

6.         Державні видатки впливають на економіку тільки під час
війни.

Так      Ні

7.         Рівень    ділової    активності    впродовж    декількох    чи
кільканадцяти років називають діловим циклом.

Так      Ні

8.         Депресію характеризує неглибокий і нетривалий  спад в
економіці.

Так      Ні

9.         Пожвавлення - це початок піднесення, що настає після спаду.

Так      Ні

10.       Фаза  підйому  економічного   циклу  завжди  збігається  з
періодом пожвавлення.

11.       Спад - це така фаза циклу, в якій економіка наближається до
найнижчого рівня у порівнянні з рівнем ВНП
повної зайнятості.

Так      Ні

12.       У фазі спаду виробництво національного продукту
зменшується, а безробіття зростає.

Так      Ні

13.       Обсяг інвестицій у машини та устаткування звичайно не
збільшується перед наступаючим спадом і після
його завершення.

Так      Ні

14.       Циклічне коливання означає впорядковане в часі підвищення
або зниження у межах календарного року ділової активності.

Так      Ні

15.       Економічні коливання не є регулярними і їх практично не
можна передбачити з високим ступенем точності.

Так      Ні

16.       Сезонні коливання охоплюють лише окремі групи галузей або
окремі галузі національної економіки.

Так      Ні

17.       Теорія реального ділового циклу виходить із негнучкості цін і
заробітної плати.

Так      Ні

18.       Прихильники монетарної теорії ділового циклу пояснюють
економічні коливання зміною обсягів інвестиційних видатків.

Так      Ні

19.       Прихильники неокейнсіанського підходу дотримуються думки
про те, що короткострокові коливання обсягів національного
виробництва є не зміною природного рівня виробництва, а
лише відхиленням від даного рівня.

Так      Ні

20.       Короткі цикли пов'язані з відновленням рівноваги на
споживчому ринку.

Так      Ні

21.       Для виходу з кризи держава скорочує державні видатки та
знижує податкові ставки.

22.       У період піку необхідно збільшувати облікову ставку,
підвищувати норму резервування та здійснювати продаж
цінних паперів.

Так      Ні

23.       Матеріальною основою великих хвиль є зміна базових
технологій і поколінь машин.

Так      Ні

24.       Спад - це фаза виробництва, яка проявляється у застої
виробництва.

Так      Ні

25.       Економічний цикл, що викликаний політичними чинниками,
пов'язаний з виборами вищих органів влади.

Так      Ні

26.       Змінна, що змінюється у напрямі, який не збігається з ходом
ділового циклу, називається ациклічна.

Так      Ні

27.       Внаслідок збурення пропозиції в економіці розвивається
стагфляція.

Так      Ні

28.       Економічне зростання - це збільшення номінального обсягу
ВВП за певний проміжок часу.

Так      Ні

29.       Економічне зростання можна графічно зобразити
переміщенням кривої виробничих можливостей вліво.

Так      Ні

30.       Економічний потенціал країни збільшується, тоді коли крива
виробничих можливостей зрушується вліво.

Так      Ні

31.       Економічне зростання - це збільшення номінального обсягу
ВНП за певний період часу.

Так      Ні

32.       Припустимо, що у двох країнах обсяг ВНП однаковий і
дорівнює 500 млрд. грн. Якщо річний темп росту ВНП у
першій країні склав 3 %, ав другий -5 %, то різниця у
величині річного приросту ВНП між цими країнами становить
10 млрд. грн.

33.       Якщо обсяг ВНП зростає швидше, ніж чисельність населення,
то обсяг ВНП у розрахунку на душу населення знижується.

Так      Ні

34.       Чинники пропозиції зумовлюють фізичну здатність економіки
до зростання.

Так      Ні

35.       Природні ресурси - важливий фактор економічного росту в
Україні.

Так      Ні

36.       Збільшення чисельності працівників - інтенсивний чинник
економічного росту.

Так      Ні

37.       Економія, обумовлена масштабом виробництва, не здійснює
вплив на продуктивність праці.

Так      Ні

38.       Статистика показує, що існує тісний прямий зв'язок між
часткою ВНП, що направляється на інвестиції, і ростом
продуктивності праці.

Так      Ні

39.       Національна економіка не прямує до стаціонарного стану,
якщо простежується зростаюча віддача від масштабу.

Так      Ні

40.       Стаціонарний обсяг споживання дорівнює сумі стаціонарного
обсягу виробництва та стаціонарної амортизації.

Так      Ні