Багатоваріантні питання

1.         У який період макроекономічний аналіз виділився як окрема
галузь знань?

а)         XVIII ст.;

б)         XIX ст.;

в)         XX ст.;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

2.         Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:

а)         підприємства;

б)         галузі виробництва;
в)окремого ринку;

г) національної економіки.

3.         Макроекономіка не вивчає:

а)         механізм інфляції;

б)         окремого споживача;

в)         економічне зростання;

г)         економічну політику держави.

4.         До  основних макроекономічних цілей  суспільства можна
віднести:

а)         економічне зростання;

б)         повну зайнятість;

в)         стабільний рівень цін;

г)         усі відповіді правильні.

5.         Фундаментальна суперечність людського суспільства:

а)         суперечність   між   матеріальними   потребами   людей   та
економічними ресурсами;

б)         суперечність між матеріальними потребами суспільства та
економічною політикою держави;

в)         суперечність між рівнем економічного розвитку країни та
інтелектуальним рівнем нації;

г) суперечність між матеріальними потребами суспільства та економічною системою.

6.         До матеріальних ресурсів відносять:

а)         земля;

б)         праця;

в)         капітал;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

7.         Якщо наведена крива виробничих можливостей переміститься
ліворуч, то можна стверджувати, що:

а)         удосконалилася технологія виробництва;

б)         повніше стали використовуватися ресурси;

в)         неповно стали використовуватися виробничі можливості;

г)         збільшився обсяг задіяного реального капіталу.

Засоби виробництва

8.         Які з точок на графіку характеризують найбільш ефективне
використання ресурсів або повний обсяг виробництва?

 

 

 

 

 

 

С

 

 

 

 

 

 

• А

 

 

Предмети споживання

а)         точка А;

б)         точки С та В;
в)точка Б;

г) усі відповіді неправильні.

9.   Розподільчу ефективність характеризує:

а)         зв'язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі
виробництва, і кількістю товарів, отриманих в результаті
використання цих ресурсів;

б)         максимальна віддача від залучених у виробництво ресурсів;

в)         залучення ресурсів до виробництва саме тих товарів та
послуг, які найбажаніші й найпотрібніші для суспільства;

г)         використання усіх наявних для виробництва ресурсів.

10.       Яке з тверджень поділяють прихильники ліберальної філософії
макроекономіки?

а)         зрівняльний розподіл доходів творить ефективну національну
економіку;

б)         ефективною є лише приватна власність, всі ж інші форми
власності мало результативні;

в)         національна економіка не має автоматичного механізму, який
забезпечує повну зайнятість ресурсів;

г)         уряд через бюджетно-податкову політику має впливати на
сукупну пропозицію.

11.       Яке   з   тверджень   поділяють   прихильники   марксистської
філософії макроекономіки?

а)         ринковий механізм спроможний збалансувати національну
економіку;

б)         ринковий      механізм      неспроможний      збалансувати
національну економіку;

в)         центральне державне планування не забезпечує ефективний
розподіл ресурсів в економіці;

г)         найбільш ефективною є приватна власність.

12.       Який  постулат  не  поділяють  прихильники  кейнсіанської
філософії макроекономіки?

а)         приватна власність є високоефективною;

б)         ринкова система не має автоматичного механізму, який
забезпечує повну зайнятість ресурсів;

в)         обсяг  національного   виробництва  й   рівень   зайнятості
визначаються чинниками попиту;

г)         обсяг   національного   виробництва  й   рівень   зайнятості
визначаються чинниками пропозиції.

13.       Яке твердження неправильне?

а)         платежі фірм домогосподарствам за ресурси називають
доходами домогосподарств;

б)         різницю між валовими та чистими інвестиціями називають
амортизацією;

в)         до реальних змінних відносять кількісні змінні та відносні
(порівняльні) ціни;

г)         поєднання   в   аналізі  номінальних  і  реальних   змінних
називають класичною дихотомією.

14.       Яке твердження правильне?

а)         модель   є   спрощеною   теоретичною    схемою   впливу
екзогенних змінних на ендогенні;

б)         макроекономіка вивчає поведінку окремих економічних
суб'єктів на ринках ресурсів;

в)         позитивна економіка вивчає те, що повинно бути;

г)         домогосподарства є юридичними особами, що виробляють
товари та послуги з метою задоволення своїх потреб.

15.       Яка ознака не характеризує вітчизняну модель перехідної
економіки?

а)         значна питома вага державного сектора;

б)         наявність ефективного приватного власника;

в)         відсутність ефективного приватного власника;

г)         високий рівень тіньової економіки.

16.       Що розуміють під ефективністю економіки?

а)         темпи економічного зростання в країні;

б)         зростання чисельності населення;

в)         співвідношення між результатами і витратами;

г)         досягнутий рівень реального ВВП.

17.       Коли економічні інтереси стають могутньою рушійною силою
соціально-економічного прогресу?

а)         коли домінують приватні інтереси;

б)         коли    має    місце    оптимальне    поєднання    приватних,
колективних та суспільних інтересів;

в)         коли переважають суспільні інтереси;

г)         коли переважають зовнішньоекономічні інтереси держави.

18.       Головним    завданням    макроекономіки    є    забезпечення
суспільства знаннями, необхідними для:

а)         зростання обсягів виробництва;

б)         стабілізації виробництва;

в)         збільшення економічних ресурсів;

г)         підвищення ефективності економіки.

19.       Об'єктом макроекономіки є:

а)         економічна система;

б)         продуктивні сили;

в)         приватна економіка;

г)         виробничі відносини.

20.       Об'єкти макроекономічного аналізу характеризують:

а)         ймовірні величини;

б)         агреговані величини;

в)         порівняльні величини;

г)         відносні величини.

21.       Предметом макроекономіки є:

а)         економічні закони і категорії;

б)         механізм функціонування економіки;

в)         економічна політика держави;

г)         механізм функціонування підприємства.

22.       Методологічними вимогами до макроекономічного аналізу є:

а)         систематичність, системність;

б)         циклічність, комплексність;

в)         комплексність, систематичність, системність;

г)         системність, безперервність, комплексність.

23.       Суб'єктами змішаної економіки є:

а)         домогосподарства, ринок, держава;

б)         уряд, міністерства, підприємства;

в)         домогосподарства, підприємства, держава;

г)         некомерційні підприємства, фінансові установи, бюджетні
установи.

24.       Домогосподарства    виявляють    такі    види    економічної
активності:

а)         пропонують товари та послуги;

б)         заощаджують та інвестують;

в)         створюють пропозицію грошей;

г)         пропонують     засоби     виробництва,     споживають     і
заощаджують.

25.       Підприємства виявляють такі види економічної активності:

а)         формують попит на фактори виробництва на ринку ресурсів;

б)         формують споживчий попит;

в)         створюють пропозицію факторів виробництва на ринку
ресурсів;

г)         сплачують особисті податки до державного бюджету.

26.       Що  не  є  основним каналом зв'язку держави з іншими
економічними суб'єктами?

а)         державні видатки;

б)         споживчі видатки;

в)         податки;

г)         державні закупівлі.

27.       Який сектор не відноситься до макроекономічних суб'єктів?

а)         підприємницький сектор;

б)         сектор домашніх господарств;

в)         державний сектор;

г)         сільськогосподарський сектор.

28.       Який з перерахованих нижче методів є основним специфічним
методом у макроекономіці?

а)         системно-функціональний аналіз;

б)         економіко-математичне моделювання;

в)         поєднання історичного і логічного підходів;

г)         агрегування.

29.       Основним методом макроекономічних досліджень є:

а)         метод абстракції;

б)         моделювання;

в)         порівняльний аналіз;

г)         соціологічний.

30.       Яке твердження неправильне?

а)         закони природи є об'єктивними, а економічні закони -
суб'єктивними;

б)         закони природи є абсолютними, тоді як закони
макроекономіки діють як певні тенденції;

в)         закони макроекономіки, як і закони природи, можуть мати
формалізоване вираження;

г)         закони природи нейтральні до людських бажань і мотивів
поведінки, а закони макроекономіки діють через людей, які
мають певну мету й певні матеріальні інтереси.

31.       Макромоделі відображають:

а)         об'єктивне зростання показників;

б)         взаємозв'язок між макроекономічними показниками;

в)         зв'язок між державними суб'єктами;

г)         зв'язок між екзогенними величинами.

32.       Якщо економічні суб'єкти думають, що у майбутньому році
інфляція буде дорівнювати поточній, то їхні чекання
формуються за схемою:

а)         раціональних чекань;

б)         адаптивних чекань;

в)         статичних чекань;

г)         усі відповіді правильні.

33.       До екзогенних змінних відносять:

а)         технологію виробництва;

б)         інфляцію;

в)         пропозицію товарів;

г)         економічне зростання.

34.       З 2008 р. ставка рефінансування, встановлена Національним
банком України, складала 25 %. Дане твердження відноситься:

а)         до позитивного аналізу;

б)         до нормативного аналізу;

в)         до аналізу ex post;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

35.       Економічні системи різняться:

а)         структурою виробництва;

б)         рівнем життя населення;

в)         формою власності на матеріальні ресурси;

г)         продуктивністю ресурсів.

36.       Яке твердження правильне?

а)         американська модель характеризується значним втручанням
держави у сферу підприємництва;

б)         шведська   модель   є   своєрідним   поєднанням   ринкової
економіки та соціалістичної ідеології;

в)         основу японської моделі  становить  система  заохочення
особистого успіху;

г)         усі відповіді неправильні.

37.       Позитивна функція макроекономіки спрямована на вивчення:

а)         фактичного стану економіки;

б)         шляхів подолання спаду виробництва;

в)         шляхів забезпечення економічного зростання;

г)         методів державного регулювання економіки.

38.       Нормативна    функція    макроекономіки    спрямована    на
обґрунтування:

а)         рекомендацій щодо подальшого економічного розвитку;

б)         причин спаду виробництва;

в)         наслідків економічної кризи;

г)         шляхів забезпечення економічного зростання.

39.       Що є проявом макроекономічної нестабільності?

а)         уповільнення темпів зростання виробництва;

б)         зростання   розриву   в   доходах   між   найбіднішими   і
найбагатшими верствами населення;

в)         коливання курсу національної валюти;

г)         зменшення споживчих видатків.

40.       Стабілізаційна політика - це:

а)         сукупність правил поведінки економічних суб'єктів;

б)         заходи уряду, спрямовані на вирішення макроекономічних
проблем;

в)         здатність ухвалювати раціональні господарські рішення;

г)         заходи економічних суб'єктів, спрямовані на відновлення
макрорівноваги.

41.       У яких галузях економіки переважає державний сектор?

а)         роздрібній торгівлі;

б)         сільському господарстві;

в)         науково-дослідній;

г)         готельному бізнесі.

42.       Що не відносять до суспільних благ?

а)         національна оборона;

б)         охорона здоров'я;

в)         пожежна охорона;

г)         мобільний зв'язок.

43. Відкрита економіка представляє собою:

а)         економічну систему, яка пов'язана з іншими державами
світу механізмами експорту, імпорту та фінансових
операцій;

б)         економічну систему, яка базується на ринковій основі;

в)         економічну систему, в якій здійснюється вільно міграція
населення;

г)         усі відповіді правильні.