Приклади розв'язку задач

Задача 1.

У таблиці перелічені декілька заходів фіскальної політики:

 

Заходи уряду

Експансійна чи рестрикційна

Автоматична чи дискреційна

1. Знижує податкові ставки на персональні прибутки.

 

 

2. Ліквідує сприятливий податковий режим щодо довготермінових доходів та приросту капіталу.

 

 

3. Зростають прибутки: результат -населення сплачує більшу частину своїх доходів у вигляді податків.

 

 

4. Спад економіки спричиняє збільшення видатків та допомоги по безробіттю.

 

 

5. Підвищує податки на соціальне забезпечення.

 

 

6. Зростають прибутки корпорацій, у результаті уряд збирає більше прибуткових податків від корпорацій.

 

 

7. Піднімає податкові ставки на дохід корпорацій.

 

 

8. Значно підвищує всім безробітним компенсаційні виплати. Значно підвищує заробітну плату своїм працівникам.

 

 

 

Вкажіть для кожного з них, чи є він прикладом експансійної (Е) чи рестрикційної (Р) фіскальної політики, а також, чи він представляє собою автоматичний (А) чи дискреційний (Д) стабілізатор.

Розв'язок Дивіться таблицю:

 

 

 

Заходи уряду

Експансійна чи рестрикційна

Автоматична чи дискреційна

1. Знижує     податкові     ставки    на персональні прибутки.

Е

Д

2. Ліквідує   сприятливий   податковий

 

 

режим щодо довготермінових доходів та приросту капіталу.

Р

Д

3. Зростають  прибутки:  результат -

 

 

населення   сплачує   більшу   частину своїх доходів у вигляді податків.

Р

А

4. Спад       економіки       спричиняє

 

 

збільшення видатків та допомоги по безробіттю.

Е

А

5. Підвищує   податки   на   соціальне забезпечення.

Р

Д

6. Зростають прибутки корпорацій, у результаті    уряд    збирає     більше прибуткових податків від корпорацій.

Р

А

7. Піднімає податкові ставки на дохід корпорацій.

Р

Д

8. Значно підвищує всім безробітним

 

 

компенсаційні      виплати.      Значно

Е

Д

підвищує    заробітну    плату    своїм працівникам.

Задача 2.

Потенційний ВВП України у 2008 р. становив 220 млрд. грн., фактичний - 180 млрд. грн., середній коефіцієнт чистих податків дорівнює 0,35, державні закупівлі становлять 25 млрд. грн.

Чому дорівнює циклічне бюджетне сальдо?

Розв 'язок

Фактичне бюджетне сальдо дорівнює:

ВБ = У • X - в = (180 • 0,35) - 25 = 38 млрд. грн.

Потенційне бюджетне сальдо дорівнює:

ВБ* = У* • X - в = (220 • 0,35) - 25 = 52 млрд. грн.

Циклічне бюджетне сальдо дорівнює:

ВБц = ВБ - ВБ* = 38 - 52 = - 14 млрд. грн.

Задача 3.

Визначте, на яку суму потрібно зменшити податки, щоб збільшити ВВП на 100 млрд. грн. за умов, якщо гранична схильність до споживання дорівнює 0,8, а граничний коефіцієнт податків - 0,25.

Розв 'язок AY = - AT • щ

Для того, щоб збільшити ВВП на 100 млрд. грн., необхідно

знизити податки на суму:

AY      100

-AT =  =          = -50 млрд. грн.

MPC/(1 - MPC • (1 -1))   0,8/(1 - 0,8 • (1 - 0,25))

Задача 4.

Уряд ухвалив рішення знизити податки на 200 млн. грн., гранична схильність до споживання дорівнює 0,75, а граничний коефіцієнт податків - 0,33.

На яку величину уряд повинен зменшити державні закупівлі, щоб у короткостроковому періоді реальний ВВП не змінився?

Розв 'язок

Спочатку визначимо величину, на яку збільшиться реальний

ВВП, якщо уряд знизить податки на 200 млн. грн.

AY = - AT • ц = -200 • 1,5 = 300 млн. грн.,

MPC    0,75

де ц t =            =          = 1,5.

1   1 - MPC • (1 -1)   1 - 0,75 • (1 - 0,33)

Для того, щоб реальний ВВП не збільшився при зменшенні

податків на 200 млн. грн., необхідно скоротити державні закупівлі

на AG = AT • MPC = 200 • 0,75 = 150 млн. грн.

Задача 5.

Національна економіка країни у поточному році характеризується даними: ВВП = 1 000 млрд. грн., МРС = 0,8, 1 = 0,25.

Уряд передбачає у наступному році збільшити ВВП на 100 млрд. грн., внаслідок чого ціни зростуть на 4 %.

На яку величину уряд має зменшити чисті податки, щоб досягти поставленої мети?

Розв'язок

Величина, на яку уряд країни має зменшити обсяг чистих

1П,   AY

податків, визначається за формулою: - AT =         .

Приріст номінального ВВП (з урахуванням збільшення цін) дорівнює:

ЛУ = (1 000 + 100) • 1,04 - 1 000 = 1 144 - 1 000 = 144 млрд. грн. Мультиплікатор збалансованого державного бюджету дорівнює:

=      MPC       _        0,8        _ ^ 1 - MPC (1 -1) _ 1 - 0,8(1 - 0,25) _  .

Тоді чисті податки необхідно зменшити на:

4ГТ,   ЛУ   144
- AT _  _          _ - 72 млрд. грн.

Мч      2 Задача 6.

В економіці країни державні витрати дорівнюють 500 млрд. грн., податкова функція має вигляд T = 0,4 У, функція трансфертів -TR = 0,2 У,  рівень  цін   Р = 1.   Державний   борг  (D)   дорівнює

000 млрд. грн. при реальній ставці відсотка (r) 10 %. Реальний обсяг виробництва (У) складає 2 000 млрд. грн., а потенційний (У ) -

500 млрд. грн.

Визначити:

Сальдо бюджету.

Величину структурного дефіциту держбюджету.

Величину циклічного дефіциту держбюджету.

Розв 'язок

1.         Сальдо державного бюджету розраховують шляхом
зіставлення витратної і доходної частин.

Витрати держбюджету (витрати на обслуговування державного боргу) дорівнюють: G + TR + Dr,

що становить: 500 + 0,2 • 2 000 + 1 000 • 0,1 = 1 000 млрд. грн. Доходи держбюджету дорівнюють податковим надходженням: 0,4 У = 0,4 • 2 000 = 800 млрд. грн. Фактичний дефіцит бюджету становить: 1 000 - 800 = 200 млрд. грн.

2.         Структурний дефіцит розраховується шляхом підстановки в
розрахунки витрат числового визначення потенційного ВВП
(доходу) замість фактичного:

(500 + 0,2 • 2 500 + 0,1 • 1 000) - 0,4 • 2 500 = 100 млрд. грн.

3.         Циклічний дефіцит дорівнює фактичному дефіциту за
вирахуванням структурного дефіциту:

200 - 100 = 100 млрд. грн.

Задача 7.

Економіка країни перебуває в стані рівноваги за умов, що гранична схильність до заощадження дорівнює 0,25, а гранична схильність до імпорту становить 0,1.

Як зміниться рівноважний ВВП, якщо уряд збільшить свої закупівлі на 5 млрд. грн., не змінюючи при цьому податкові надходження?

Розв 'язок

Рівноважний ВВП збільшиться на таку величину:

AY = AG • u,g = AG 1          = 5       1          = 14,3 млрд. грн.

g          1 - MPC + MPM      0,25 + 0,1

Задача 8.

Економіка   характеризується    такими    даними    (млрд. грн.): С = 20 + 0,8 (Y - T + TR); I = 60; T = 40; TR = 10; G = 30. Визначити:

Рівноважний рівень доходу.

Якщо уряд збільшить витрати до 40 млрд. грн. з метою стимулювання економіки, як зміниться рівноважний рівень доходу; яким буде значення мультиплікатора видатків, як зміниться сальдо бюджету.

Якщо уряд збільшить податки до 50 млрд. грн. при рівні державних витрат G = 30 млрд. грн., як зміниться рівноважний рівень доходу, яким буде значення мультиплікатора видатків, як зміниться сальдо бюджету?

Якщо уряд збільшить витрати до 40 млрд. грн. і податки до 50 млрд. грн. як зміниться рівноважний рівень доходу, яким буде ефект мультиплікатора, як зміниться сальдо державного бюджету?

Розв'язок

1.         Рівноважний рівень доходу дорівнює:

= C + I + G;

= 20 + 0,8 (Y - 40 + 10) + 60 + 30;

= 430 млрд. грн.

2.         Якщо уряд збільшить витрати до 40 млрд. грн., то:

AY = AG • ll, = AG   1          = 10 • —1— = 50 млрд. грн.

g          1 - MPC       1 - 0,8

Тоді Y = 430 + 50 = 480 млрд. грн.

Отже, значення мультиплікатора державних видатків дорівнює 5.

До проведення фіскальної експансії бюджет був збалансований: G + TR = T => 30 + 10 = 40 млрд. грн.

Після проведення фіскальної експансії виник дефіцит бюджету у розмірі 10 млрд. грн., тому що державні видатки збільшилися на 10 млрд. грн., а податкові надходження не змінилися.

3.         Якщо уряд збільшить податки до 50 млрд. грн. при рівні
державних витрат G = 30, то:

AY = AT-li, =AT ■ ~ MPC =-10= -40 млрд. грн.
1          1 - MPC          1 - 0,8

Тоді Y = 430 - 40 = 390 млрд. грн.

Отже, мультиплікатор податків дорівнює - 4.

Після проведення фіскальної рестрикції виник бюджетний надлишок у розмірі 10 млрд. грн., адже державні видатки і трансферти становлять 40 млрд. грн., а податкові надходження збільшилися до 50 млрд. грн.

4.         Якщо уряд збільшить витрати до 40 млрд. грн. і податки до
50 млрд. грн., то:

Y = 20 + 0,8 (Y - 50 + 10) + 60 + 40 = 440 млрд. грн.

За   таких   умов    в    економіці    буде   проявлятися    ефект

мультиплікатора збалансованого бюджету, який дорівнює одиниці:

1        0,8     1

M-s -Цt =        = 1.

g          1 - 0,8   1 - 0,8

При проведенні такої політики бюджет буде збалансованим:

G + TR = T => 40 + 10 = 50 млрд. грн.

Задача 9.

Уряд отримав позику за кордоном у сумі 500 млн. грн. за річною ставкою 10 %. Ці кошти використано для реалізації інвестиційного проекту, який забезпечує щорічний приріст ВВП на суму 100 млн. грн. упродовж кількох років.

Визначити:

1.         На скільки зросте державний борг?

2.         Чи зросте чистий тягар боргу, який несуть громадяни
цієї країни?

Розв 'язок

1. Державний борг зросте на суму взятої за кордоном позики, тобто на 500 млн. грн.

2. Чистий тягар боргу не зросте, бо сума сплати відсотків за рік менша від щорічного приросту ВВП, з якого виплачують борг. Сплата відсотків дорівнює 50 млн. грн. (500 • 0,1), а щорічний приріст ВВП становить 100 млн. грн. Різницю між ними (100 - 50 = 50 млн. грн.) нагромаджують для сплати основної суми боргу.

Задача 10.

За даними таблиці обчисліть середні та граничні податкові ставки:

 

Дохід, млрд. грн.

Величина податку, млрд. грн.

Середня ставка податку

Гранична ставка податку

0

0

 

 

50

5

 

 

100

15

 

 

150

30

 

 

200

50

 

 

250

75

 

 

Розв'язок

Середню ставку податку обчислюють як Т / У. Граничну ставку податку обчислюють як АТ / АУ. Дивіться таблицю:

 

Дохід, млрд. грн.

Величина податку, млрд. грн.

Середня ставка податку

Гранична ставка податку

0

0

0

0

50

5

10

10

100

15

15

20

150

30

20

30

200

50

25

40

250

75

30

50

Задача 11.

Наступна система рівнянь відображає просту кейнсіанську модель економіки країни за сталого рівня цін (млн. грн.): очікувані споживчі видатки описані функцією С° = 200 + 0,8 У, ВНП = У, очікувані інвестиції Г3 = 160.

Державні закупівлі і податки знаходяться на рівні по 500 млн. грн. Чистий експорт дорівнює нулю. Тоді сукупні витрати рівні: АЕ = 200 + 0,8 • (У - 500) + 160 + 500.

На графіку побудуйте криву сукупних витрат для економіки країни.

Визначте обсяг рівноважного ВНП і покажіть на графіку точку рівноваги економіки.

Обчисліть значення мультиплікатора.

Визначте як зміниться обсяг рівноважного ВНП, якщо державні видатки підвищаться до 700 млн. грн., а всі інші компоненти сукупних витрат залишаться незмінними.

Розв 'язок 1. Дивіться графік:

АЕ, млн. грн. 3000

2000

1000

Обсяг рівноважного ВНП дорівнює 2 300 млн. грн.

Мультиплікатор інвестицій дорівнює:

1   1 - МРС   1 - 0,8 Таким   чином,   збільшення   інвестицій   на   1 грн.   зумовить збільшення ВНП на 5 грн.

4.         Якщо державні видатки підвищаться до 700 млрд. грн, то
ВНП становитиме:

= 200 + 0,8 • (Y - 500) + 160 + 700;

= 200 + 0,8 Y - 400 + 860;

0,2 Y = 660;

Y         = 3 300 млрд. грн.

Таким чином, збільшення державних видатків до 700 млрд. грн. зумовить збільшення ВНП на 1 000 млрд. грн. AY = Y1 - Y0 = 3 300 - 2 300 = 1 000 млрд. грн.

Задача 12.

Економіка країни характеризується такими даними (млрд. грн.): дохід становить 162, інвестиції дорівнюють 60, споживчі витрати -75, державні витрати складають 17.

Розрахувати національні заощадження та сальдо рахунку руху капіталу і фінансових операцій платіжного балансу.

Розв'язок

Національні заощадження визначаються за такою формулою: Б = У - С - в = 162 - 75 - 17 = 70 млрд. грн. Сальдо рахунку руху капіталу і фінансових операцій: I - Бп = 60 - 70 = - 10 < 0 - дефіцит рахунку.

Таким чином, національні заощадження дорівнюють 70 млрд. грн. Сальдо рахунку руху капіталу і фінансових операцій платіжного балансу має дефіцит і становить 10 млрд. грн.

Задача 13.

Визначте наслідки фіскальної політики за даними таблиці:

 

 

 

 

 

Характер зміни

сукупного попиту

Вплив на податки

Вплив на

Зміна бюджету

Заходи

витрати уряду

1. Рівень безробіття в країні збільшився до 12 %.

 

 

 

 

2. Висока інфляція, рівень цін досягає 14 % на рік.

 

 

 

 

3. Споживачі втрачають довіру до економіки, роздрібна торгівля скорочується, а товарні запаси підприємств швидко зростають.

 

 

 

 

4. Обсяг продажу та інвестиції швидко зростають і економісти передбачають підвищення рівня інфляції.

 

 

 

 

Розв'язок Дивіться таблицю:

Заходи

Характер зміни

сукупного попиту

Вплив на податки

Вплив

на витрати уряду

Зміна бюджету

1. Рівень безробіття в країні збільшився до 12 %.

зростає

спадає

зростає

у напрямі зростання дефіциту

2. Висока інфляція, рівень цін досягає 14 % на рік.

спадає

зростає

спадає

у напрямі зростання надлишку

3. Споживачі втрачають довіру до економіки, роздрібна торгівля скорочується, а товарні запаси підприємств швидко зростають.

зростає

спадає

зростає

у напрямі зростання дефіциту

4. Обсяг продажу та інвестиції швидко зростають і економісти передбачають підвищення рівня інфляції.

спадає

зростає

спадає

у напрямі зростання надлишку