Багатоваріантні питання

1.         Державна політика в галузі витрат і оподаткування
називається:

а)         монетарною політикою;

б)         політикою розподілу доходів;

в)         політикою, заснованою на теорії економіки пропозиції;

г)         фіскальною політикою.

2.         Маніпуляції з державними видатками й податками для
досягнення бажаного рівноважного рівня доходу й
виробництва відносяться до:

а)         кредитної політики;

б)         політики,     заснованої     на     кейнсіанській     функції
споживання;

в)         політики, орієнтованої на дефляційний розрив;

г)         кейнсіанської фіскальної політики.

3.         За кейнсіанською теорією, необхідність державного
втручання в економіку фіскальними методами доводять за
допомогою тези:

а)         державне   втручання   забезпечує    більш   ефективний
розвиток економіки;

б)         нестабільність розвитку приватного сектору   породжує
проблеми;

в)         необхідність регулювання цін на сільськогосподарську
продукцію;

г)         тільки держава може врахувати інтереси усіх членів
суспільства.

4.         У "Загальній теорії" Дж. М. Кейнса передбачається, що:

а)         зміни у податковій політиці можуть впливати на величину

ВНП;

б)         крива сукупної пропозиції представлена горизонтальною
лінією;

в)         зміна  рівня   державних   видатків   може   впливати   на
величину ВНП;

г)         усі відповіді правильні.

5.         Дискреційна фіскальна політика - це:

а)         система заходів, що передбачає цілеспрямовані зміни у
рівні відсоткової ставки та кредитах;

б)         система заходів, що передбачає цілеспрямовані зміни у
рівні державних витрат і податків;

в)         політика, що використовує автоматичні стабілізатори;

г)         система заходів, спрямована на забезпечення збалансо-
ваного бюджету.

6.         Які дії не належать до дискреційної фіскальної політики?

а)         зменшення податків;

б)         збільшення державних видатків;

в)         зменшення державних видатків;

г)         усі відповіді неправильні.

7.         Стимулююча фіскальна політика спрямована на:

а)         досягнення бездефіцитного державного бюджету;

б)         стабілізацію відсоткової ставки;

в)         зниження темпів інфляції;

г)         збільшення  обсягу виробництва і рівня зайнятості у
національній економіці.

8.         Заходом стимулюючої фіскальної політики є:

а)         купівля Національним банком державних облігацій на
відкритому ринку;

б)         продаж Національним банком державних облігацій на
відкритому ринку;

в)         новий  випуск державних  облігацій для  фінансування
додаткових державних видатків;

г)         погашення раніше випущених державних цінних паперів.

9.         Відповідно до теорії економіки пропозиції, яскраво виражена
політика бюджетної експансії припускає:

а)         значне зростання податків;

б)         бюджетні збитки і невелике збільшення податків;

в)         значне зниження податків;

г)         усі відповіді правильні.

10.       Рестрикційна фіскальна політика спрямована на:

а)         зменшення видатків;

б)         збільшення обсягу соціальних видатків;

в)         зниження податкової ставки;

г)         збільшення    обсягу    державних    закупівель    товарів
та послуг.

11.       Яку дискреційну фіскальну політику рекомендують
кейнсіанці у фазі спаду?

а)         підвищення податків;

б)         зменшення державних видатків;

в)         збільшення соціальних трансфертів;

г)         зниження податків і / або збільшення державних видатків.

12.       Який лаг проведення дискреційної фіскальної політики
пов'язаний із прийняттям законів?

а)         розпізнавання;

б)         адміністративної затримки;

в)         функціонального запізнення;

г)         усі відповіді правильні.

13.       Який лаг проведення дискреційної фіскальної політики
пов'язаний з затримкою реакції економіки (внаслідок інерції)
на прийняті заходи:

а)         розпізнавання;

б)         адміністративної затримки;

в)         функціонального запізнення;

г)         усі відповіді правильні.

14.       Антиінфляційна фіскальна політика передбачає:

а)         зростання податків і більш високий рівень державних
витрат;

б)         підвищення рівня оподаткування та скорочення державних
витрат;

в)         скорочення  як  державних  витрат,  так  і  податкових
надходжень;

г)         зниження податків і збільшення витрат.

15.       Недискриційна фіскальна політика - це:

а)         система заходів, що передбачає цілеспрямовані зміни у
рівні відсоткової ставки та кредитах;

б)         система заходів, що передбачає цілеспрямовані зміни у
рівні державних витрат і податків;

в)         політика, що використовує автоматичні стабілізатори;

г)         система     заходів,     спрямована     на     забезпечення
збалансованого бюджету.

16.       Автоматична фіскальна політика забезпечує:

а)         часткову економічну стабілізацію;

б)         повну економічну стабілізацію;

в)         зміну обсягу державних видатків;

г)         зменшення дефіциту бюджету.

17.       Яким є законодавство при автоматичній фіскальній політиці?

а)         сталим лише стосовно оподаткування;

б)         сталим тільки щодо державних витрат;

в)         сталим щодо оподаткування та державних витрат;

г)         змінним щодо державних витрат.

18.       Що з переліченого не належить до принципів оподаткування?

а)         правовий характер;

б)         однаковий податковий тягар;

в)         застосування пільг;

г)         усі відповіді правильні.

19.       Розрізняють такі види податкових ставок:

а)         прогресивні;

б)         регресивні;

в)         індикативні;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

20.       Ставка  якого  податку  зростає  зі  збільшенням  об'єкту
оподаткування:

а)         прогресивного;

б)         пропорційного;

в)         регресивного;

г)         правильні відповіді (б) і (в).

21.       Ставка якого податку зменшується зі збільшенням об'єкту
оподаткування:

а)         прогресивного;

б)         пропорційного;

в)         регресивного;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

22.       За яким критерієм розрізняють прямі та непрямі податки:

а)         можливості чи неможливості перенесення податкового
тягара з платника;

б)         залежності чи незалежності ставки оподаткування від
розміру об'єкта оподаткування;

в)         можливість чи неможливість надання пільг;

г)         правильні відповіді (б) і (в).

23.       Непрямі податки - це:

а)         податки, що стягуються з держави;

б)         податки, що стягуються безпосередньо з індивідів та
підприємств;

в)         податки, що встановлюються на товари та послуги і
входять в їхню ціну;

г)         усі відповіді неправильні.

24.       З наведених далі податків виділіть прямі:

а)         акциз;

б)         податок на доходи фізичних осіб;

в)         податок на додану вартість;

г)         мито.

25.       Функції податків полягають у тому, щоб:

а)         здійснювати перерозподіл доходів між різними групами
населення;

б)         збільшувати обсяг коштів, спрямованих на інвестування у
національну економіку;

в)         скорочувати кошти, якими розпоряджаються підприємства
і домогосподарства;

г)         регулювати грошовий обіг у країні.

26.       Якщо уряд передбачає підвищити рівень реального ВВП, то
він може:

а)         зменшити державні закупівлі товарів та послуг;

б)         зменшити соціальні трансферти;

в)         знизити податки;

г)         знизити рівень бюджетного дефіциту.

27.       Економіка перебуває у стані рівноваги. Як зміниться
рівноважний ВНП, якщо держава збільшує свої закупівлі на
2 млрд. грн. за граничної схильності до споживання - 0,75.

а)         збільшиться на 2 млрд. грн.;

б)         зменшиться на 4 млрд. грн.;

в)         збільшиться на 6 млрд. грн.;

г)         збільшиться на 8 млрд. грн.

28.       Прихильники концепції економіки пропозиції вважають, що
зниження податків:

а)         забезпечує скорочення сукупного попиту;

б)         підвищує ділову активність, що зрушує криву пропозиції
вправо;

в)         забезпечує соціальну справедливість у розподілі доходів;

г)         збалансовує держбюджет.

29.       Побудова кривої Лаффера грунтується на положенні:

а)         зниження граничної податкової ставки завжди збільшує
податкові надходження;

б)         зниження граничної податкової ставки завжди зменшує
податкові надходження;

в)         зниження граничної податкової ставки збільшує податкові
надходження, якщо податкова ставка була занадто
високою;

г)         підвищення податкової ставки завжди збільшує податкові
надходження.

30.       Мультиплікатор податків (ц,) визначається за формулою:

а)         МРС / (1 - МРС (1 - t));

б)         1 / (1 - МРС (1 - t));

в)         1 / (1 - MPS (1 - t));

г)         MPC / (1 - MPS (1 - t)).

31.       Яке твердження правильне:

а)         податковий мультиплікатор більший за мультиплікатор
державних витрат;

б)         податковий мультиплікатор менший за мультиплікатор
державних витрат;

в)         податковий  мультиплікатор   більший  на  одиницю  за
мультиплікатор державних витрат;

г)         для зменшення рівня інфляції держава збільшує державні
видатки.

32.       До державних витрат належать:

а)         утримання державного апарату;

б)         купівля підприємствами ресурсів;

в)         приватні трансферти;

г)         сплата податків.

33.       Яку концепцію складання державного бюджету відстоюють
монетаристи?

а)         балансування на циклічній основі;

б)         функціональних державних фінансів;

в)         щорічного балансування;

г)         усі відповіді неправильні.

34.       Дефіцит державного бюджету утворюється, якщо:

а)         обсяг податкових надходжень зменшується;

б)         витрати держави зменшуються;

в)         сума активів держави перевищує обсяги її зобов'язань;

г)         сума активів держави менша за обсяг її зобов'язань.

35.       Структурний дефіцит визначають як різницю між:

а)         державними надходженнями і видатками;

б)         надходженнями   за   повної   зайнятості   за   наявних
податкових ставок і фактичними видатками;

в)         фактичними   видатками   і   надходженнями   за   повної
зайнятості;

г)         державними надходженнями та інфляційними втратами.

36.       Циклічний дефіцит визначають як різницю між:
а) державними надходженнями і видатками;

б)         надходженнями   за   повної   зайнятості   за   наявних
податкових ставок і фактичними видатками;

в)         фактичними   видатками   і   надходженнями   за   повної
зайнятості;

г)         фактичним і структурним дефіцитами.

37.       Яким є обсяг річного бюджетного дефіциту, якщо його
відношення до ВВП становить 5 %, державний борг дорівнює
2 000 млрд. грн., що становить 50 % ВВП?

а)         50 млрд. грн.;

б)         100 млрд. грн.;

в)         150 млрд. грн.;

г)         200 млрд. грн.

38.       За інших рівних умов, значний бюджетний дефіцит у період
повної зайнятості призводить до:

а)         зростання реальної відсоткової ставки;

б)         перевищення експорту над імпортом;

в)         зниження міжнародної цінності національної валюти;

г)         інфляції, обумовленої ростом витрат.

39.       Відповідно до концепції мультиплікатора збалансованого
бюджету, однакове скорочення податків і державних
закупівель:

а)         не змінить рівень національного доходу та виробництва;

б)         буде сприяти витісненню приватних інвестицій;

в)         викличе   рух   раніше   збалансованого    бюджету   до
дефіцитного стану;

г)         збільшить рівноважний рівень національного доходу й
виробництва.

40.       Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок:

а)         зменшення державних закупівель;

б)         зменшення трансфертів;

в)         державного запозичення;

г)         усі відповіді правильні.

41.       Який спосіб покриття бюджетного дефіциту більше
стимулює економіку (з позиції кейнсіанців)?

а) випуск державних цінних паперів;

б)         емісія грошей;

в)         державні позики у населення;

г)         державні позики у інших країн.

42.       Коли стимулююча фіскальна політика викликає зовнішній
ефект витіснення?

а)         завжди;

б)         ніколи;

в)         коли дефіцит державного бюджету покривається випуском
державних цінних паперів;

г)         коли дефіцит державного бюджету покривається емісією
грошей.

43.       Значний бюджетний дефіцит дозволяє:

а)         зменшувати ставку відсотка, скорочувати міжнародну
цінність національної валюти й збільшувати обсяг чистого
експорту;

б)         збільшувати ставку відсотка, підвищувати міжнародну
цінність національної валюти й зменшувати обсяг чистого
експорту;

в)         збільшувати ставку відсотка, зменшувати міжнародну
цінність національної валюти й збільшувати обсяг чистого
експорту;

г)         збільшувати ставку відсотка, підвищувати міжнародну
цінність національної валюти, збільшувати обсяг чистого
експорту.

44.       З метою забезпечення цільового приросту ВВП найменш
збитковим варіантом для державного бюджету є:

а)         збільшення державних видатків;

б)         зменшення податків;

в)         зменшення трансфертів;

г)         збільшення державних позик.

45.       Яким є початкове зменшення державних витрат і податків
(згідно з теоремою X. Вельма) при граничній МРС у 4 / 5,
якщо мультиплікативне скорочення сукупного попиту під
впливом     зниження     державних     витрат     становило

100 млрд. грн., а його мультиплікативне збільшення -80 млрд. грн. внаслідок зниження податків?

а)         10 млрд. грн.;

б)         20 млрд. грн.;

в)         40 млрд. грн.;

г)         80 млрд. грн.

46.       Стан економіки характеризується наступними показниками:
бюджет є збалансованим, рівень річної інфляції - менше 1 %,
реальний ВВП зменшувався напротязі трьох останніх
кварталів, інвестиції у підприємства зменшуються. Який з
наступних фіскальних заходів був би найбільш відповідним?

а)         збільшення податків для всіх рівнів доходів;

б)         зменшення державних витрат на будівництво доріг;

в)         збільшення державних видатків і трансфертних платежів;

г)         продовжувати дотримуватися збалансованого бюджету.

47.       Нехай економіка перебуває у стані глибокого економічного
спаду. Який з наведених комплексів фіскальних заходів
відповідатиме ситуації і зможе її покращити?

а)         знизити податки та зменшити державні витрати;

б)         знизити податки і збільшити державні витрати;

в)         підвищити податки і збільшити державні витрати;

г)         підвищити податки і зменшити державні витрати.

48.       Застосування яких заходів фіскальної політики є правильним
в умовах швидкого зростання індексу споживчих цін при
першочерговому завданні зниження інфляції:

а)         зменшення державних витрат на оборону та збільшення
ставки податку на особистий дохід;

б)         збільшення трансферних платежів;

в)         збільшення ставки податку на особистий дохід;

г)         збільшення трансфертних платежів та ставки податку на
особистий дохід.

49.       Експансивна фіскальна політика (спрямована на
стимулювання росту) збільшуватиме ставку відсотка, доки не
відбудеться:

а)         зменшення податків замість збільшення державних витрат;

б)         збільшення пропозиції грошей;

в)         введення контролю за цінами і заробітною платою;

г)         фіксований обмінний курс.

50.       Яка з приведених комбінацій фіскальної та монетарної
політики зумовить найбільший спад сукупного попиту?

а)         збільшення облікової ставки, збільшення державних
витрат, купівля облігацій;

б)         зменшення облікової ставки, зменшення державних
витрат, купівля облігацій;

в)         збільшення облікової ставки, зменшення державних
витрат, продаж облігацій;

г)         зменшення облікової ставки, збільшення державних
витрат, продаж облігацій.

51.       Основними причинами кризи зовнішньої заборгованості є:

а)         неправильна макроекономічна політика країн-боржників;

б)         різка зміна кон'юнктури на світових ринках, що
супроводжується погіршенням умов торгівлі країн-
боржників і зростанням реальних відсоткових ставок;

в)         наявність стимулів до відмови від платежів за борг
країнами-боржниками;

г)         усі відповіді правильні.

52.       Державний борг - це сума попередніх:

а)         бюджетних дефіцитів;

б)         державних витрат;

в)         бюджетних надлишків за відрахуванням бюджетних
дефіцитів;

г)         бюджетних дефіцитів за відрахуванням бюджетних
надлишків.

53.       Державний борг виступає як зобов'язання держави перед
платниками податків. Це зумовлено тим, що:

а)         тільки сплата відсотків являє собою економічний тягар;

б)         офіційні дані применшують розміри державного боргу;

в)         основна маса державних облігацій належить громадянам
країни та національним підприємствам;

г)         державний борг дорівнює сумі активів держави.

54.       Одна з реальних проблем державного боргу полягає у
тому, що:

а)         держава може стати банкрутом;

б)         частина національного продукту переходить до інших
країн;

в)         скорочується нерівність у доходах;

г)         виникає бюджетний дефіцит.

55.       Державний борг не може призвести до банкрутства держави,
тому що вона:

а)         не обов'язково повинна сплачувати борг;

б)         може рефінансувати борг;

в)         може збільшувати масу грошей в обігу;

г)         усі відповіді правильні.

56.       До яких економічних наслідків може призвести державний
борг?

а)         зниження рівня життя;

б)         збільшення сукупних національних витрат;

в)         перерозподіл   національного   багатства   між   членами
суспільства;

г)         скорочення    виробничих    можливостей    національної
економіки.

57.       Ефект витіснення припускає, що:

а)         ріст   державних   видатків   призводить   до   зменшення
приватних інвестицій;

б)         імпорт   заміщається   виробництвом   товарів   всередині
країни;

в)         ріст приватних  інвестицій  призводить  до  зменшення
державних видатків;

г)         споживання   товарів   і   послуг   збільшиться,   а   обсяг
інвестицій зменшиться.

58.       Якщо  уряд  щорічно  буде  прагнути  до  збалансованого
бюджету, то цей бюджет:

а)         буде сприяти послабленню інфляції;

б)         буде стимулювати сукупний попит;

в)         буде посилювати коливання у межах економічного циклу;

г)         буде вирівнювати коливання у межах економічного циклу.

59.       Прямий зв'язок між чистими податковими надходженнями та
реальним ВНП:

а)         автоматично приводить до утворення бюджетних
надлишків у період рецесії;

б)         підвищує ефективність дискреційної фіскальної політики,
спрямованої на подолання рецесії та досягнення повної
зайнятості;

в)         розширює можливості для підтримки повної зайнятості;

г)         знижує вплив змін обсягу планових інвестицій на рівень
національного доходу і зайнятості.

60.       Відносні  витрати  до  обслуговування  державного  боргу
вимірюються:

а)         відношенням суми відсоткових виплат за боргом до
обсягу ВНП;

б)         сумою державного боргу;

в)         відношенням розміру боргу до обсягу ВНП;

г)         сумою відсоткових виплат за боргом.

61.       Реструктуризація боргу - це:

а)         продовження строку надання кредитів без зміни поточної
дисконтованої вартості чергових боргових платежів;

б)         зміна строку або умов виплати боргу;

в)         зменшення поточної вартості чергових платежів;

г)         надання країні-боржникові можливості викупити свої
боргові зобов'язання на вторинному ринку цінних паперів,
заміна наявних боргових зобов'язань новими.

62.       Конверсія боргу - це:

а)         продовження строку надання кредитів без зміни поточної
дисконтованої вартості чергових боргових платежів;

б)         зміна строку або умов виплати боргу;

в)         зменшення поточної вартості чергових платежів;

г)         надання країні-боржникові можливості викупити свої
боргові зобов'язання на вторинному ринку цінних паперів,
заміна наявних боргових зобов'язань новими.