Приклади розв'язку задач

Задача 1.

На підставі наведених нижче даних складіть балансовий звіт Національного банку країни:

 

Показники

Млрд. грн.

Золоті сертифікати

10

Інші зобов'язання і власний капітал

5

Цінні папери

100

Банкноти, що випущені в обіг

90

Резерви комерційних банків

30

Інші активи

10

Депозити казначейства

5

Позички комерційним банкам

10

Розв 'язок Дивіться таблицю:

Активи

Млрд. грн.

Зобов'язання та власний капітал

Млрд. грн.

Золоті сертифікати

10

Банкноти, випущені в обіг

90

Цінні папери

100

Резерви комерційних банків

30

Позички

комерційним банкам

10

Депозити казначейства

5

Інші активи

10

Інші      зобов'язання      й власний капітал

5

Разом

130

Разом

130

 

Задача 2.

На основі складеного у задачі 1 звіту визначте, як наведені нижче операції, здійснювані незалежно одна від одної, позначаться на балансовому звіті Національного банку.

Національний банк продає державні цінні папери на суму 100 млн. грн. населенню, що оплачує їх чеками.

Національний банк знижує облікову ставку, у результаті чого комерційні банки беруть позики у Національного банку на суму 50 млн. грн.

Уряд купує аерокосмічне устаткування на суму 1 млрд. грн., за яке він розплачується чеками, виданими на депозити казначейства у Національному банку.

Розв 'язок

У результаті продажу державних цінних паперів на суму 100 млн. грн. резерви комерційних банків зменшаться на 100 млн. грн.

Збільшення позик комерційним банкам на 50 млн. грн. збільшить резерви комерційних банків на 50 млн. грн.

Купівля аерокосмічного устаткування зменшить депозити казначейства на 1 млрд. грн., а резерви комерційних банків збільшаться на 1 млрд. грн.

Задача 3.

Депозитні гроші комерційного банку збільшились на 200 тис. грн., норма банківських резервів становить 25 %, а вилучення грошей у формі готівки відсутні.

Скільки грошей зможе створити банк?

Розв'язок

Якщо вилучення грошей у формі готівки відсутнє, то коефіцієнт готівки дорівнює нулю (cr = 0), а грошовий мультиплікатор дорівнює депозитному:

cr + 11       1 cr + rr  rr  0,25 AMS = AB • /ud = 200 000 • 4 = 800 000 грн.

Задача 4.

1. На рис. 10.7 наведена крива попиту на гроші. Обсяг пропозиції грошей становить 300 млрд. грн.r, %

8

6

4


2


0


100


 

Рис. 10.7. Крива попиту на гроші


Проілюструйте на даному графіку криву пропозиції грошей. Визначте рівноважний рівень відсоткової ставки.

г, % 10

4

10

20

30

40

2. На рис. 10.8 наведена крива попиту на інвестиції. Визначте величину інвестицій при рівноважному рівні відсоткової ставки.

 

 

А

 

 

 

 

X

 

 

 

^"~\Т)

 

 

 

 

 

 

 

 

50

І, млрд. грн.

Рис. 10.8. Крива попиту на інвестиції

3. На рис. 10.9 наведена крива заощаджень у закритій економіці при відсутності державного сектора. Проілюструйте на даному графіку криву інвестицій, яку можна побудувати на підставі відповіді на пункт 2.

млрд. грн. 50

40

30

20

10

0

800

850

900

Визначте рівноважний обсяг чистого національного продукту.

950      1000

ЧНП, млрд. грн.

Рис. 10.9. Крива заощаджень

Обсяг пропозиції грошей збільшився до 400 млрд. грн. Визначте рівноважний рівень відсоткової ставки, запланований обсяг інвестицій і рівноважний обсяг чистого національного продукту.

Обсяг чистого національного продукту в умовах повної зайнятості і відсутності інфляції склав  875 млрд. грн.  Визначте величину заощаджень, обсяг інвестицій (за умови, що даний рівень ЧНП є рівноважним); рівень відсоткової ставки при даній величині інвестицій; обсяг грошової пропозиції при даному рівні відсоткової ставки.

Визначте граничну схильність до заощадження та величину мультиплікатора.

Визначте, як зміняться обсяги запланованих інвестицій та рівноважного ЧНП при скороченні ставки відсотка на один пункт.

Визначте, як повинна змінитися пропозиція грошей, щоб рівень відсоткової ставки скоротився на один пункт.

Розв 'язок

Відповідно до графіка рівноважний рівень відсоткової ставки становить 8 %.

При відсотковій ставці 8 % величина інвестицій дорівнює 20 млрд. грн.

Рівноважний обсяг чистого національного продукту становить 850 млрд. грн.

Рівноважний рівень відсоткової ставки складає 6 %, запланований обсяг інвестицій - 30 млрд. грн., рівноважний обсяг ЧНП - 900 млрд. грн.

Б = I = 25 млрд. грн.; рівень відсоткової ставки при даній величині інвестицій дорівнює 7 %, а обсяг грошової пропозиції -350 млрд. грн.

6.         Гранична схильність до заощадження дорівнює:

МР8 =      = 30 - 25 = 0,2; АУ   900 - 875

Мультиплікатор: и = —1—=—!— = 5.

МРБ  0,2

При скороченні ставки відсотка на один пункт обсяг запланованих інвестицій збільшиться на 5 млрд. грн., а обсяг ЧНП збільшиться на 25 млрд. грн.

Для того, щоб рівень відсоткової ставки скоротився на один пункт пропозиція грошей повинна збільшитися на 50 млрд. грн.

Задача 5.

Банківська система не має надлишкових резервів, загальна сума обов'язкових резервів становить 50 млрд. грн., а загальна величина вкладів до запитання дорівнює 200 млрд. грн. На рис. 10.10 наведені дані про суми позик, які комерційні банки беруть у Національного банку при відповідних рівнях відсоткової ставки.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0       10           20        30        40

Сума позик НБ, млн. грн.

Рис. 10.10. Сума позик, що надходять із Національного банку Визначити:

Суму позик Національного банку, якщо облікова ставка дорівнює 7 %, 5 %. Яка норма обов'язкових резервів?

Норму облікової ставки, якщо Національний банк бажає збільшити обсяг грошової пропозиції до 40 млрд. грн. (за умови, що у банківській системі відсутні надлишкові резерви).

Норму облікової ставки, що повинен встановити Національний банк, щоб здійснити такий же вплив на величину банківських резервів, як і продаж державних казначейських зобов'язань на суму 20 млн. грн.

Розв 'язок

1.         Згідно рис. 10.10 сума позик Національного банку при обліковій
ставці у 7 % дорівнює 20 млрд. грн., при 5 % ставці - 40 млрд. грн.

Норма обов'язкових резервів становить:

гг=^=^_.100% = 25%. Б   200

Якщо Національний банк збільшить обсяг грошової пропозиції до 40 млрд. грн. (за умови, що в банківській системі відсутні надлишкові резерви), облікова ставка дорівнюватиме 8 %.

Згідно рис. 10.10 норма облікової ставки, що повинен встановити Національний банк, щоб здійснити такий же вплив на величину банківських резервів, як і продаж державних казначейських зобов'язань на суму 20 млн. грн. повинна становити 7 %.


Задача 6.

У результаті впровадження державою політики "дорогих грошей" норма банківських резервів зросла з 0,2 до 0,3, а коефіцієнт розподілу доходів на готівку та депозити знизився з 0,4 до 0,3.

Визначте, як зміниться грошова пропозиція, якщо грошова база не зміниться.

Розв 'язок

м8 = В • ц = в^+і.

сг + гг

ТоД1 Мі = В •(0,4 +1; М2 = В •(0,3 +1; 1     0,4 + 0,2      2     0,3 + 0,3 '

АМ = М2 - М1 = (2,2 - 2,3) • В = - 0,1 В.

Таким чином, у результаті проведення політики "дорогих грошей" грошова пропозиція зменшиться на 10 %.


Задача 7.

Графіки 10.11 та 10.12 грошового й товарного ринків.

характеризують   взаємозалежність


Подпись: г, %

70   120


170 І, млн. грн.


Рис. 10.11. Грошовий ринок


8, I, грн. 170

120

70


0


Рис. 10.12. Товарний ринок


Визначити:

Заходи грошово-кредитної політики за умови, що рівноважний обсяг ЧНП при повній зайнятості і за умов інфляції дорівнює 800 млрд. грн.; 900 млрд. грн.

Обсяг грошової пропозиції, якщо рівноважний обсяг ЧНП в умовах повної зайнятості складе 700 млрд. грн.

Рівень відсоткової ставки, обсяг інвестицій і величину рівноважного обсягу ЧНП в умовах повної зайнятості і відсутності інфляції, якщо грошова пропозиція складе 320 млрд. грн.

Як зміниться пропозиція грошей за умови, що рівноважний обсяг неінфляційного ЧНП в умовах повної зайнятості складе 800 млрд. грн., а рівень поточних інвестицій - 170 млрд. грн.

Розв 'язок

Відповідно до наведених графіків для забезпечення ЧНП на рівні 800 млрд. грн. необхідно встановити ставку відсотка на рівні 6 %; для 900 млрд. грн. - 3 %.

Обсяг грошової пропозиції становить 220 млрд. грн., якщо рівноважний обсяг неінфляційного ЧНП в умовах повної зайнятості дорівнює 700 млрд. грн.

Якщо грошова пропозиція складе 320 млрд. грн., то рівень відсоткової ставки дорівнює 6 %, обсяг інвестицій - 120 млрд. грн., величина рівноважного обсягу неінфляційного ЧНП в умовах повної зайнятості - 800 млрд. грн.

Обсяг грошової пропозиції зменшиться до 320 млрд. грн.

Задача 8.

Відповідно до експансивної грошової політики держави у прогнозному періоді необхідно збільшити пропозицію на 500 тис. грн.

На скільки необхідно збільшити грошову базу, якщо відомо, що коефіцієнт депонування складає 0,25, а норма фактичного резервування - 0,1.

Розв'язок

сг +1      1 + 0,25     .

ц =       =          = 3,57;

сг + гг    0,25 + 0,1

АВ = М / ц = 500 / 3,57 = 140,1 тис. грн.