Одноваріантні питання

1.         Макроекономіка - це галузь економічної теорії, яка вивчає
ефективність функціонування національної економіки.

Так      Ні

2.         Першою економічною концепцією, яка містила
макроекономічні уявлення, був меркантилізм.

Так      Ні

3.         Основоположником школи фізіократів був А. Сміт.

Так      Ні

4.         Стрижнем кейнсіанської філософії макроекономіки є те, що
ринкова система не має автоматичного механізму, який
забезпечує повну зайнятість ресурсів.

Так      Ні

5.         Марксисти обстоюють нерівність у розподілі доходів, що
підвищує ефективність національної економіки.

Так      Ні

6.         Обмеженість ресурсів означає незбалансованість між відносно
необмеженими потребами і відносно обмеженими засобами,
що забезпечують задоволення цих потреб.

Так      Ні

7.         Обсяг виробництва означає, що ресурси використовуються
так, що вони найповніше задовольняють потреби суспільства.

Так      Ні

8.         У командно-адміністративній системі спонукальним мотивом
діяльності підприємств є максимізація прибутку.

Так      Ні

9.         Агрегування являє собою поєднання окремих економічних
одиниць в одну чи декілька.

Так      Ні

10.       Модель кругообігу - це схема, яка відображає безперервний
рух ресурсів між економічними суб'єктами.

Так      Ні

11.       У схемі кругообігу домогосподарства виявляють попит
на ресурси.

Так      Ні

12.       Домогосподарство - економічна одиниця, що складається з
однієї або більше осіб, яка володіє ресурсами, забезпечує
ними економіку і використовує отримані за це доходи для
купівлі товарів та послуг.

Так      Ні

13.       У моделі кругообігу сумарні видатки всіх покупців
перевищують вартість національного продукту.

Так      Ні

14.       Економіка майже усіх країн є відкритою.

Так      Ні

15.       Екзогенні змінні заздалегідь задані для певної моделі.

Так      Ні

16.       Витрати є платежами фірм за придбані ресурси.

Так      Ні

17.       Абстракція полягає у спрощеному відображенні економічної
системи та її складових.

Так      Ні

18.       Економічний закон виражає сталий причинно-наслідковий
зв'язок між економічними явищами та процесами.

Так      Ні

19.       Економічне зростання може бути виражене як збільшення
виробництва товарів і послуг у даному році порівняно з
попереднім роком.

Так      Ні

20.       Хід міркувань від фактів до узагальнень називають дедукцією.

Так      Ні

21.       Теоретичне відокремлення реальних і номінальних змінних
називають класичною дихотомією.

22.       Усі змінні, що виміряні у фізичних одиницях називають
номінальними змінними.

Так      Ні

23.       У короткостроковому періоді ціни є негнучкими, і тому
ресурси можуть не повністю використовуватися у
виробництві.

Так      Ні

24.       Довгостроковий - це період, упродовж якого обсяги ресурсів і
наявна технологія змінюються.

Так      Ні

25.       Змішана економіка поєднує в собі ознаки ринкової та
командної систем.

Так      Ні

26.       Спосіб організації національної економіки називають
економічною системою.

Так      Ні

27.       Командна економіка ґрунтується на приватній власності та
ціновому механізмі регулювання основних проблем
організації економіки.

Так      Ні

28.       Основу американської моделі становить система заохочення
підприємництва, досягнення особистого успіху, збагачення
найактивнішої частини населення.

Так      Ні

29.       Японська модель характеризується значним втручанням
держави у господарське життя, спрямованим на створення
такого макросередовища, в якому прогресивні галузі
зростають найшвидше.

Так      Ні

30.       Національна економіка - це сукупність підприємств і
виробництв, які виготовляють однакову або подібну
продукцію.

Так      Ні

31.       Домогосподарства через видатки свого грошового доходу
виявляють свій попит на товари і послуги.

32. Підприємства проявляють наступні види економічної активності: пред'являють попит на ресурси, здійснюють пропозицію товарів, послуг та інвестують кошти.

Так      Ні