Багатоваріантні питання

1.         Яка функція Національного банку є первинною?

а)         емісійна;

б)         кредитно-розрахункове обслуговування комерційних
банків;

в)         регулювання грошового обігу і кредиту;

г)         регламентація валютних відносин.

2.         Основними статтями активу балансу Національного банку є:

а)         золоті сертифікати, готівка, депозити банків і депозити
казначейства;

б)         золоті сертифікати, готівка, позички й державні цінні
папери;

в)         банкноти, державні цінні папери й позики;

г)         золоті сертифікати, готівка, банківські депозити й позики.

3.         Загальна сума банкнот, що перебувають у приватних фірм і
населення відображається у балансі Національного банку:

а)         як зобов'язання, тому що ці банкноти являють собою
вимоги до активів Національного банку;

б)         як активи, тому що ці банкноти становлять частину
грошової маси, тобто є готівкою;

в)         як зобов'язання, тому що ці банкноти є частиною резервів,
тобто вони являють собою депозити, внесені комерційними
банками;

г)         не показується взагалі.

4.         Яка функція Національного банку безпосередньо пов'язана з
проведенням ним дискреційної монетарної політики?

а) емісійна;

б)         кредитно-розрахункове     обслуговування     комерційних
банків;

в)         регулювання грошового обігу і кредиту;

г)         регламентація валютних відносин.

5.         Кредитно-розрахункове обслуговування яких агентів здійснює
Національний банк:

а)         промислових клієнтів;

б)         торгівельних агентів;

в)         кредитних установ і держави;

г)         будь-яких суб'єктів.

6.         Цілями монетарної політики є:

а)         високий рівень зайнятості;

б)         стабільний рівень цін;

в)         стабільність на фінансових ринках;

г)         усі відповіді правильні.

7.         Який характер має дискреційна монетарна політика?

а)         завжди стимулюючий;

б)         завжди рестрикційний;

в)         антициклічний;

г)         усі відповіді неправильні.

8.         Які школи економічної теорії наполягають на політиці, яка
відповідає монетарному правилу?

а)         теорія раціональних очікувань;

б)         теорія економіки пропозиції;

в)         монетаризм;

г)         усі відповіді правильні.

9.         На що спрямована дискреційна монетарна політика?

а)         на заохочення економічної активності;

б)         на обмеження економічної активності;

в)         стабілізацію   господарського   зростання   -   мінімізацію
циклічних коливань;

г)         усі відповіді неправильні.

10.       Термін "операції на відкритому ринку" означає:

а)         діяльність комерційних банків по кредитуванню
підприємств і населення;

б)         діяльність Національного банку по наданню позик
комерційним банкам;

в)         вплив на рівень відсоткових ставок, зумовлений
збільшенням або зменшенням загального розміру позик, що
надаються комерційними банками;

г)         діяльність Національного банку щодо купівлі або продажу
державних цінних паперів.

11.       Термін "облікова ставка" означає:

а)         рівень зниження цін для Національного банку, коли він
скуповує державні цінні папери;

б)         рівень тиску Національного банку на комерційні банки з
метою зниження обсягу позик, що ними видаються;

в)         відсоткову ставку по позиках, що надаються комерційним
банкам;

г)         ступінь впливу Національного банку на ріст грошової маси
й обсягу ВНП.

12.       Що  належить  до  селективних інструментів  дискреційної
монетарної політики?

а)         встановлення та зміна маржі при купівлі фондових паперів;

б)         введення та зміна вкладів у Національний банк у вигляді
частки коштів комерційних банків, які надаються на
споживчий кредит;

в)         встановлення Національним банком прямих лімітів щодо
річних розмірів позик комерційних банків;

г)         усі відповіді правильні.

13.       Якщо Національний банк прагне збільшити обсяг ВНП, які з
наведених нижче заходів він не повинен здійснювати?

а)         збільшення інвестиційних витрат для того, щоб підвищити
рівень загальних витрат;

б)         підвищення відсоткових ставок для того, щоб зробити
кредити більш привабливими для власників готівки;

в)         збільшення банківських резервів для того, щоб
стимулювати підвищення банками своїх негрошових
активів;

г)         збільшення коштів на поточних рахунках.

14.       Які з наведених нижче комбінацій є інструментами грошової
політики, що використовуються Національним банком?

а)         політика облікових ставок, контроль над маржею, що
пропонуються законом при купівлі акцій і "умовляння";

б)         "умовляння" і зміна встановленої законом норми
обов'язкових резервів;

в)         операції на відкритому ринку й зміна облікової ставки;

г)         політика дисконтних ставок і зміна встановленої законом
норми обов'язкових резервів.

15.       Якщо Національний банк підвищує облікову ставку, то цей
захід є частиною грошової політики, що спрямована в першу
чергу на:

а)         зниження загальної величини резервів комерційних банків;

б)         стимулювання зростання величини заощаджень населення;

в)         сприяння зростанню обсягів позик, що надаються
Національним банком комерційним банкам;

г)         збільшення загального обсягу резервів комерційних банків.

16.       Який метод дискреційної монетарної політики застосовують
найдовше?

а)         операції на відкритому ринку з державними цінними
паперами;

б)         зміна облікової ставки;

в)         зміна резервних норм;

г)         метод селективних інструментів.

17.       Який метод дискреційної монетарної політики може
потребувати рішень законодавчого органу влади?

а)         операції на відкритому ринку з державними цінними
паперами;

б)         зміна облікової ставки;

в)         зміна резервних норм;

г)         усі відповіді правильні.

18.       Національний банк здійснює широкомасштабну купівлю
державних цінних паперів у населення на відкритому ринку.
Це призведе до:

а)         зменшення грошової маси;

б)         стимулювання зростання величини заощаджень населення;

в)         збільшення грошової маси;

г)         зменшення загального обсягу резервів комерційних банків.

19.       Зниження облікової ставки призводить до обмеженого ефекту
у зв'язку з тим, що:

а)         Національний банк не в змозі примусити людей витрачати
гроші, що необхідні для збільшення обсягу ВНП;

б)         Національний банк не має право змінювати облікову ставку
в значних розмірах;

в)         Національний банк не може прямо контролювати обсяг
позик, що надаються комерційними банками;

г)         таке зниження звичайно компенсується збільшенням
резервів комерційних банків, внаслідок чого ефект
зниження облікової ставки зникає.

20.       Що має за мету Національний банк, підвищуючи
облікову ставку:

а)         зменшення попиту комерційних банків на кредити;

б)         збільшення попиту комерційних банків на кредити;

в)         пожвавлення національної економіки;

г)         зменшення рівня інфляції.

21.       Основними знаряддями прямого регулювання пропозиції
грошей є:

а)         обмеження обсягів кредитів, що надаються певним галузям;

б)         пряме регулювання відсоткової ставки;

в)         операції на відкритому ринку;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

22.       До знарядь непрямого регулювання пропозиції грошей
належать:

а)         обмеження обсягів кредитів, що надаються певним галузям;

б)         пряме регулювання відсоткової ставки;

в)         операції на відкритому ринку;

г)         обмеження величини кредитів для окремих банків.

23.       Якщо Національний банк продає велику кількість державних
цінних паперів населенню, то цей захід призведе до:

а)         збільшення загальної суми особистих нагромаджень;

б)         зменшення обсягу позик, що надаються комерційними
банками;

в)         збільшення загальної суми депозитів комерційних банків;

г)         зниження рівня відсоткових ставок.

24.       Якщо Національний банк купує в населення велику кількість
державних цінних паперів, то:

а)         зобов'язання   Національного   банку   у   формі   резервів
комерційних банків збільшуються;

б)         поточні рахунки комерційних банків зменшуються;

в)         загальна маса грошей на руках у населення зменшується;

г)         облікова ставка й обсяг позичок Національного банку
зростають.

25.       Національному банку складно здійснити заходи щодо
обмеження росту грошової маси, якщо:

а)         у Національного банку відсутнє право зниження норми
обов'язкових резервів комерційних банків;

б)         обсяг особистих заощаджень дуже великий;

в)         золото у великій кількості експортується;

г)         комерційні банки мають значні надлишкові резерви.

26.       Широкомасштабні операції на відкритому ринку, проведені
Національним банком з метою полегшення доступу
до кредиту:

а)         підвищують курс державних цінних паперів;

б)         знижують загальну величину резервів комерційних банків;

в)         знижують загальний рівень цін;

г)         знижують курс державних цінних паперів.

27.       Якщо Національний банк продає велику кількість державних
цінних паперів на відкритому ринку, то він переслідує при
цьому мету:

а)         зробити кредити більш доступними;

б)         ускладнити купівлю населенням державних цінних паперів;

в)         знизити облікову ставку;

г)         зменшити загальну масу грошей в обігу.

28.       Політику, що спрямована на обмеження зростання цін у
національній економіці називають:

а)         політикою "дорогих грошей";

б)         політикою "дешевих грошей";

в)         стимулюючою монетарною політикою;

г)         обліковою політикою.

29.       Політику, що спрямована на підвищення рівня зайнятості і
прискорення економічного зростання називають:

а)         політикою "дорогих грошей";

б)         політикою "дешевих грошей";

в)         стримулюючою монетарною політикою;

г)         обліковою політикою.

30.       Яка монетарна політика сприяє зростанню чистого експорту?

а)         яка відповідає монетарному правилу;

б)         "дорогих грошей";

в)         "дешевих грошей";

г)         будь-яка.

31.       Яка    дискреційна    монетарна    політика    залежить    від
Національного банку?

а)         "дорогих грошей";

б)         "дешевих грошей";

в)         правильні відповіді (а) і (б);

г)         усі відповіді неправильні.

32.       Яку   дискреційну   монетарну   політику   може   частково
нейтралізувати зниження швидкості обігу грошей?

а)         "дорогих грошей";

б)         "дешевих грошей";

в)         правильні відповіді (а) і (б);

г)         усі відповіді неправильні.

33.       Щоб збільшити грошову пропозицію Національний банк
повинен:

а)         продати державні облігації;

б)         збільшити облікову ставку;

в)         зменшити резервну норму;

г)         підвищити резервну норму.

34.       Яку монетарну політику рекомендують кейнсіанці у фазі
спаду?

а)         яка відповідає монетарному правилу;

б)         "дорогих грошей";

в)         "дешевих грошей";

г)         усі відповіді неправильні.

35.       Згідно з твердженням кейнсіанців, для усунення інфляційного
розриву Національний банк повинен намагатися досягти
наступного:

а)         збільшення обсягу пропозиції грошей і зниження
відсоткових ставок;

б)         збільшення обсягу пропозиції грошей і збільшення
відсоткових ставок;

в)         зменшення обсягу пропозиції грошей і зниження
відсоткових ставок;

г)         зменшення обсягу пропозиції грошей і збільшення
відсоткових ставок.

36.       Щоб усунути дефляційний розрив, Національний банк може:

а)         продавати цінні папери;

б)         купувати цінні папери;

в)         підвищити резервну норму;

г)         підвищити облікову ставку.

37.       Відповідно до аналізу сукупного попиту та сукупної
пропозиції політика збільшення грошового обсягу
призведе до:

а)         збільшення реального національного доходу без значного
росту інфляції, якщо економіка знаходиться на
кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції;

б)         збільшення реального національного доходу із значним
ростом інфляції, якщо економіка знаходиться на
кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції;

в)         зміщення кривої сукупної пропозиції вліво;

г)         зміщення кривої сукупного попиту вліво.

38.       Що відбудеться, якщо Національний банк купуватиме
облігації і зменшить резервні вимоги у період повної
зайнятості?

а)         реальний ВВП збільшиться;

б)         реальний ВВП зменшиться;

в)         рівень цін зросте;

г)         рівень цін зменшиться.

39.       Щоб протидіяти впливові ефекту витіснення на відсоткові
ставки, викликаного дефіцитним державним споживанням,
Національний банк повинен:

а)         зменшити ставку податку;

б)         збільшити облікову ставку;

в)         підвищити резервні вимоги;

г)         купувати облігації шляхом операцій на відкритому ринку.

40.       На якій фазі економічного циклу Національний банк має
купувати державні цінні папери?

а)         у фазі кризи;

б)         у фазі буму;

в)         на всіх;

г)         на жодній з них.

41.       Яку монетарну політику рекомендують кейнсіанці на фазі
інфляційного буму?

а)         яка відповідає монетарному правилу;

б)         "дорогих грошей";

в)         "дешевих грошей";

г)         усі відповіді неправильні.

42.       Коли стимулююча фіскальна політика дає менший ефект і
може у більшій мірі призвести до інфляції, ніж
до пожвавлення?

а)         при   глибокому   спаді   та   значній   незавантаженості
виробничих потужностей;

б)         при    середньому   спаді   та   середній   завантаженості
виробничих потужностей;

в)         при   незначному   спаді   та   невеликій   завантаженості
потужностей;

г)         усі відповіді правильні.

43.       Збільшення облікової ставки звичайно призводить до:

а)         зростання цін на акції та облігації;

б)         зниження цін на акції та облігації;

в)         зростання цін на акції та зниження цін на облігації;

г)         зниження цін на акції та росту цін на облігації.

44.       На величину якого з наступних елементів ВНП впливають
зміни рівня відсоткової ставки?

а)         споживчі витрати;

б)         інвестиції;

в)         державні видатки;

г)         експорт.

45.       Які з наступних заходів кореспондуються один з одним?

а)         збільшення державних видатків і обсягу грошової маси;

б)         зниження прибуткового податку й обсягу грошової маси;

в)         збільшення трансферних платежів і скорочення обсягу
грошової маси;

г)         збільшення трансферних платежів і обсягу грошової маси.

46.       Збільшення обсягу грошової маси не впливає або незначно
впливає на рівень цін:

а)         на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції;

б)         на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції;

в)         на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції;

г)         на проміжному й класичному відрізках кривої сукупної
пропозиції.

47.       Збільшення обсягу грошової маси не впливає або незначно
впливає на реальний обсяг національного продукту та рівень
зайнятості:

а)         на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції;

б)         на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції;

в)         на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції;

г)         на проміжному і кейнсіанському відрізках кривої сукупної
пропозиції.

48.       Якщо економіка характеризується високим рівнем безробіття,
що поєднується зі стабільними цінами, то яка з комбінацій
державних заходів дозволить скоротити безробіття?

а) купівля державних цінних паперів на відкритому ринку і збільшення податків;

б)         продаж державних цінних паперів на відкритому ринку і
скорочення податків;

в)         продаж державних цінних паперів на відкритому ринку та
скорочення державних видатків;

г)         купівля державних цінних паперів на відкритому ринку та
збільшення державних видатків.

49.       Обчисліть максимальний обсяг приросту грошової маси у
банківській системі, якщо відомо: залучені комерційними
банками кошти - 70 млрд. грн., їх обов'язкові резерви -
14 млрд. грн., а приріст надлишкових резервів - 20 млрд. грн.:

а)         2 млрд. грн.;

б)         20 млрд. грн.;

в)         70 млрд. грн.;

г)         100 млрд. грн.

50.       Визначте коефіцієнт депонування, якщо відомо: маса
готівкових грошей становить 60 млрд. грн.; кошти на чекових
рахунках - 300 млрд. грн., а обов'язкові резерви комерційних
банків - 15 млрд. грн.:

а)         0,2;

б)         0,25;

в)         4;

г)         20.

51.       Розрахуйте коефіцієнт фактичного резервування, якщо відомо:
обов'язкові резерви комерційних банків становлять
80 млрд. грн., а їх надлишкові резерви 100 млрд. грн., а вклади
їх клієнтів на поточних рахунках - 720 млрд. грн.:

а)         0,11;

б)         0,14;

в)         0,25;

г)         4.