Багатоваріантні питання

1.         Сукупні витрати - це:

а)         загальна сума державних видатків та інвестиційних витрат;

б)         загальна сума державних та споживчих витрат;

в)         загальна сума витрат усіх покупців на кінцеві товари і
послуги, вироблені національною економікою;

г)         загальна   сума   інвестиційних   витрат   у   національній
економіці.

2.         Сукупні витрати можна записати як:

а)         АЕ = С + I + в + Ш;

б)         АЕ = С + I + в;

в)         АЕ = У - А;

г)         АЕ = У - I.

3.         Відносно стабільним компонентом сукупних витрат є:

а)         державні видатки;

б)         споживчі витрати;

в)         інвестиційні витрати;

г)         амортизація.

4.         Зростання експорту країни за інших рівних умов зумовить:

а)         збільшення інвестицій;

б)         збільшення заощаджень;

в)         збільшення чистого експорту;

г)         зменшення чистого експорту.

5.         Чисті інвестиції являють собою:

а)         різницю валових інвестицій та амортизації;

б)         суму валових інвестицій та амортизації;

в)         різницю фактичних та незапланованих інвестицій;

г)         різницю запланованих та незапланованих інвестицій.

6.         Національні заощадження містять у собі:

а)         валові та приватні заощадження;

б)         приватні та державні заощадження;

в)         державні заощадження та амортизацію;

г)         державні заощадження та приватні трансферти.

7.         Мультиплікатор видатків обчислюється за формулою:

а)         АУ / А I;

б)         АІ / АУ;

в)         ААЕ / А У;

г)         АУ / ААЕ.

8.         Рівноважний рівень національного виробництва - це:

а)         такий його обсяг, при якому сукупні витрати дорівнюють
сукупним доходам;

б)         такий його обсяг, при якому відбувається неінфляційний
розвиток економіки;

в)         такий його обсяг, якому відповідають сукупні витрати,
достатні для закупівлі усієї продукції, виготовленої у
поточному періоді;

г)         такий його обсяг, при якому сукупні витрати не
перевищують доходів населення країни.

9.         Згідно з теорією Дж. М. Кейнса заощадження можуть
перевищувати інвестиції, якщо:

а)         рівень відсоткової ставки зростає;

б)         протягом тривалого часу в економіці наявне
перевиробництво та безробіття;

в)         рівень відсоткової ставки знижується;

г)         сукупна пропозиція перевищує сукупний попит.

10.       В умовах повної зайнятості та економічної рівноваги, коли
сукупні витрати країни становлять 120 млрд. грн., а
потенційний ВВП - 110 млрд. грн., має місце:

а)         інфляційний розрив;

б)         дефіцит сукупних витрат;

в)         надлишок сукупних витрат;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

11.       Якщо в економіці спостерігається рівновага, то заощадження
дорівнюють:

а)         фактичним інвестиціям;

б)         запланованим інвестиціям;

в)         незапланованим інвестиціям;

г)         усі відповіді неправильні.

12.       Рівноважний ВВП визначається методом:

а)         "витрати - випуск";

б)         витрат;

в)         доходів;

г)         розподільчим.

13.       Національна економіка перебуває у стані рівноваги, якщо:

а)         фактичні витрати дорівнюють фактичним доходам;

б)         фактичні витрати дорівнюють запланованим доходам;

в)         фактичні витрати дорівнюють запланованим витратам;

г)         фактичні інвестиції дорівнюють запланованим інвестиціям.

14.       Рівновага в економіці досягається, якщо:

а)         сума запланованих і незапланованих інвестицій дорівнює
заощадженням;

б)         незаплановані інвестиції дорівнюють нулю;

в)         інвестиції дорівнюють заощадженням;

г)         правильні відповіді (б) і (в).

15.       За умови, коли обсяг національного виробництва менший за
рівноважний, то:

а)         домогосподарства заощаджують менше, ніж підприємства
планують інвестувати;

б)         домогосподарства заощаджують більше, ніж підприємства
планують інвестувати;

в)         сукупні витрати менші, ніж реальний ВВП;

г)         інвестиції у запаси збільшуються.

16.       Ін'єкціями у сукупні витрати є:

а)         податки;

б)         інвестиції;

в)         заощадження;

г)         імпорт.

17.       Що із переліченого належить до поняття "вилучення"?

а)         імпорт;

б)         податки;

в)         експорт;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

18.       Якщо заощадження менше запланованих інвестицій, то:

а)         незаплановані інвестиції менше нуля;

б)         незаплановані інвестиції більше нуля;

в)         незаплановані інвестиції дорівнюють нулю;

г)         незаплановані інвестиції дорівнюють фактичним.

19.       Якщо заощадження більші запланованих інвестицій, то:

а)         незаплановані інвестиції менше нуля;

б)         інвестиції у запаси зменшуються;

в)         інвестиції у запаси збільшуються;

г)         усі відповіді неправильні.

20.       Якщо в національній економіці обсяг виробництва дорівнює
сукупним витратам, то:

а)         економіка перебуває у стані повної зайнятості;

б)         ін'єкції дорівнюють вилученням;

в)         зміни інвестицій у запаси відсутні;

г)         правильні відповіді (б) і (в).

21.       В умовах рецесійного розриву:

а)         фактичний ВВП більше потенційного;

б)         фактичний ВВП менше потенційного;

в)         експорт перевищує імпорт;

г)         інвестиції перевищують заощадження.

22.       В умовах інфляційного розриву:

а)         фактичний ВВП більше потенційного;

б)         фактичний ВВП менше потенційного;

в)         експорт перевищує імпорт;

г)         інвестиції перевищують заощадження.

23.       Який захід не можна використати для подолання рецесійного
розриву?

а) зниження рівня оподаткування;

б)         збільшення державних закупівель товарів та послуг;

в)         підвищення обмінного курсу національної валюти;

г)         зниження відсоткової ставки.

24.       Який    захід   не   можна   використати    для   подолання
інфляційного розриву?

а)         підвищення облікової ставки;

б)         зниження норми резервування;

в)         підвищення рівня оподаткування;

г)         підвищення обмінного курсу національної валюти.

25.       Якщо люди стануть заощадливішими, то за інших рівних
умов:

а)         обсяг   заощаджень   буде   зростати   за   кожного   рівня
відсоткової ставки;

б)         обсяг заощаджень не зміниться;

в)         крива заощаджень зрушиться вліво;

г)         заплановані інвестиції збільшаться.

26.       Згідно з "парадоксом заощаджень", бажання заощадити при
кожному рівні доходу викличе:

а)         зрушення кривої споживання вниз;

б)         зрушення кривої заощадження вниз;

в)         зменшення рівноважного рівня національного виробництва
і доходу;

г)         усі відповіді правильні.

27.       Мультиплікатор видатків не спрацьовує, коли:

а)         національна економіка перебуває у стані спаду;

б)         економічна політика уряду помилкова;

в)         національна економіка досягла повної зайнятості;

г)         знижується ефективність використання ресурсів.

28.       Яке твердження неправильне:

а)         державний сектор впливає на ВВП через податки та
державні закупівлі товарів та послуг;

б)         мультиплікатор податків завжди на одиницю більший за
мультиплікатор видатків;

в)         мультиплікатор    збалансованого     бюджету    дорівнює
одиниці;

г)         державні видатки чинять безпосередній вплив на сукупні
витрати.

29.       "Кейнсіанський хрест" - це перетин:

а)         лінії запланованих витрат та лінії під кутом 45°;

б)         функції заощаджень та кривої інвестицій;

в)         лінії запланованих витрат та кривої інвестицій;

г)         кривої інвестицій та лінії під кутом 45°.

30.       Зрівноважувальним компонентом фактичних заощаджень та
фактичних інвестицій є:

а)         сукупні витрати;

б)         ін'єкції;

в)         вилучення;

г)         зміна інвестицій у запаси.

31.       Вирішальну роль у досягненні економічної рівноваги у
довгостроковому періоді відіграє:

а)         відсоткова ставка;

б)         державні закупівлі товарів та послуг;

в)         національні заощадження;

г)         державні інвестиції.

32.       Якщо функція споживання має вигляд С = 15 + 0,85 (У - Т) і
податки збільшаться на одну одиницю, тоді заощадження:

а)         зменшиться на 0,85 од.;

б)         зменшиться на 0,15 од.;

в)         збільшаться на 0,85 од.;

г)         збільшаться на 0,15 од.

33.       Якщо особистий дохід після сплати податків дорівнює
4 000 млн. грн., споживання - 3 500, урядові витрати - 1 000, а
податкові надходження - 80 млн. грн., чому дорівнюють
національні заощадження?

а)         300 млн. грн.;

б)         500 млн. грн.;

в)         700 млн. грн.;

г)         1 000 млн. грн.
в)         2 000 млрд. грн.;

г)         2 500 млрд. грн.

38.  За даними  попереднього  завдання  визначте  на  скільки зростуть небажані інвестиції у запаси, якщо Y = 3 000?

а)         300;

б)         500;

в)         700;

г)         1 000.