Одноваріантні питання

1.   Сукупні   витрати   являють   собою   суму   державних   та споживчих витрат.


Так


Ні


2.   Збільшення витрат домогосподарств на поточне споживання збільшує сукупні витрати національної економіки.

3.         Обсяг національного виробництва збільшується тоді, коли
фактичні або заплановані заощадження перевищують
фактичні або заплановані інвестиції.

Так      Ні

4.         Національна економіка перебуває у стані рівноваги тоді, коли
фактичні витрати дорівнюють запланованим.

Так      Ні

5.         Заощадження і фактичні інвестиції завжди дорівнюють
один одному.

Так      Ні

6.         Чим нижча гранична схильність до заощадження, тим менший
вплив справляє зміна сукупних витрат на обсяг національного
виробництва.

Так      Ні

7.         Економічна рівновага досягається тоді, коли витікання з
потоку "витрати - доходи" дорівнюють ін'єкціям у цей потік.

Так      Ні

8.         Просту графічну модель, яка виявляє мультиплікативне
збільшення сукупного доходу зі зміною витрат та показує
рівноважний ВВП називають "кейнсіанський хрест".

Так      Ні

9.         У моделі Дж. М. Кейнса, якщо сукупна пропозиція дорівнює
сукупному попиту, то обсяг запасів в економіці зменшиться.

Так      Ні

10.       Автономні інвестиції - це інвестиції, що породжені
зростанням реального ВВП.

Так      Ні

11.       Інвестиційні витрати є функцією від реальної відсоткової
ставки.

Так      Ні

12.       За інших рівних умов збільшення чистого експорту країни
збільшує реальний ВВП.

Так      Ні

13.       Чим нижча гранична схильність до споживання, тим більший
розмір мультиплікатора видатків.

14.       Збільшення інвестицій у запаси спонукає підприємства
наймати більше працівників.

Так      Ні

15.       Заплановані й фактичні інвестиції рівні між собою лише у
стані економічної рівноваги.

Так      Ні

16.       Збільшення будь-якого компонента сукупних витрат зумовлює
більший приріст рівноважного обсягу виробництва або
доходу.

Так      Ні

17.       Зміна державних видатків менше впливає на сукупні витрати,
ніж рівновелика зміна податків.

Так      Ні

18.       Акселератор показує залежність інвестицій від приросту
обсягу національного виробництва.

Так      Ні

19.       Згідно з "парадоксом заощадження" збільшення заощаджень
підвищує рівень сукупних витрат у національній економіці.

Так      Ні

20.       Збільшення будь-якого компонента сукупних витрат зумовлює
більший приріст рівноважного обсягу виробництва або
доходу, що називають ефектом мультиплікатора.

Так      Ні

21.       Повний мультиплікатор завжди більший за простий.

Так      Ні

22.       Мультиплікатор збалансованого бюджету дорівнює одиниці.

Так      Ні

23.       Економічна рівновага не гарантує такого рівня сукупних
витрат, за якого національна економіка перебуває у стані
повної зайнятості.

Так      Ні

24.       Для подолання рецесійного розриву потрібно збільшити
податкові ставки.

25. На національну економіку, яка перебуває у стані повної зайнятості, сприятливо впливає підвищення рівня заощаджень, тоді як на депресивну економіку - зниження цього рівня.

Так      Ні