Задачі

Задача 1.

Функція заощаджень домогосподарств має вигляд Б = 0,3 У - 50, інвестиції складають 100 млн. грн.

Визначте рівноважне значення національного доходу.

Як зміниться рівноважний національний доход, якщо обсяг заощаджень збільшиться на 30 млн. грн.?

Задача 2.

У 2007 р. ВВП дорівнював 80 млрд. грн., у 2008 р. - 90 млрд. грн., споживання у попередньому році становило 60 млрд. грн., а у 2008 р. - 67 млрд. грн.

Обчислити граиичиу схильиість до споживаиия у приватиій закритій екоиоміці.

Задача 3.

Споживаиия домогосподарств характеризується иаступиими даиими: фуикція споживаиия має вигляд С = 10 + 0,75 УУ, ставка податку складає 20 %, загальиий дохід дорівиює 800 млрд. гри., дотації стаиовлять 60 млрд. гри.

Визиачити обсяг заощаджеиь та середию иорму споживаиия.

Задача 4.

Заповиіть таблицю і представте иа графіку фуикції споживаиия та заощаджеиия:

 

У, млрд. гри.

С, млрд. гри.

Б, млрд. гри.

МРС

МРБ

550

 

- 40

 

 

600

 

- 20

 

 

650

 

0

 

 

700

 

30

 

 

750

 

50

 

 

800

 

70

 

 

850

 

90

 

 

900

 

110

 

 

950

 

130

 

 

 

Задача 5.

Споживаиия домогосподарств характеризується даиими: фуикція споживаиия С = 25 + 0,8 Уу, ставка податку складає 20 %, загальиий доход дорівиює 250 млрд. гри.

Визиачити зміиу обсягу заощаджеиь, якщо автоиомие споживаиия зросте иа 7 млрд. гри.

Задача 6.

Для   умов   країии   іивестиційиа   фуикція   задаиа   рівияииям (млрд. гри.): І = 1 000 - 60 г,

де г - реальиа відсоткова ставка.

Визиачити обсяг іивестицій, якщо иоміиальиа відсоткова ставка дорівиює 22 %, а темп іифляції - 8 %.

Задача 7.

У 2007 р. автономні інвестиції країни становили 200 млрд. грн., коефіцієнт еластичності інвестицій до реальної відсоткової ставки (Ь) дорівнює 0,45, реальна відсоткова ставка (г) -22 %. У 2008 р. автономне інвестування збільшилося на 70 млрд. грн., а реальна відсоткова ставка зменшилася на 2 %.

Обчисліть приріст інвестицій у 2008 р.

Задача 8.

У таблиці наведено дані про інвестиційні проекти:

 

Вартість інвестиційних проектів, млн. грн.

25

40

11

17

35

16

19

Очікувана норма прибутковості проекту, %

19

22

10

14

20

11

17

Визначте сукупний інвестиційний попит, якщо відсоткова ставка становить 18 %.

Задача 9.

Яким повинен бути національний дохід, щоб при автономному споживанні 100 млн. грн., граничній схильності до споживання 0,75 та податковій ставці 20 % задовольнити попит підприємств на інвестиції в обсязі 160 млн. грн.?

Задача 10.

Економіка країни характеризується такими даними (млрд. грн.): С = 200 + 0,75 У; I = 35; в = 70.

Визначте рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП), величину заощаджень і споживання.

Задача 11.

Економіка країни у короткостроковому рівноважному стані характеризується такими даними (млрд. грн.): сумарні автономні витрати становлять 150, рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП) - 1 300. При збільшенні автономних витрат на кінець року на 70 млрд. грн., ВВП збільшився до 1 510 млрд. грн.

Визначте мультиплікатор автономних витрат.

Задача 12.

В економіці країни упродовж року відбулися такі зміни (млрд. грн.): на початку року використовуваний дохід населення становив 130, споживання - 80. Наприкінці року використовуваний дохід становив 164, споживання - 102.

Обчисліть граничну схильність до споживання.

Задача 13.

На основі функції споживання С = 0,8 Уу + 50 виведіть функцію заощадження.

Задача 14.

Поточний використовуваний дохід особи становить 15 000 грн. за рік, а майно складає 50 000 грн. Гранична схильність до споживання поточного доходу - 0,8, а майна 0,025. Автономне споживання дорівнює 1 000 грн.

Визначте обсяг споживання особи за кейнсіанською функцією споживання та гіпотезою життєвого циклу.

Задача 15.

Деяка особа у віці 45 років, трудове життя якої почалося в 23 років, сподівається прожити до 80 років і планує вийти на пенсію у 65 років. Щорічний дохід споживача становить 22 000 грн. на рік, а його майно - 45 000 грн.

Обчисліть річний обсяг споживання особи згідно моделі життєвого циклу.

Задача 16.

Компанія купує вантажівки по 70 000 грн. за штуку і надає їх в оренду іншим компаніям. Для купівлі вантажівок компанія бере позику, тому їй доводиться сплачувати за неї 17 % річних. Ціни на автомобілі зростають на 10 % за рік. Норма амортизації вантажівки становить 15 % на рік.

Обчисліть витрати на одиницю капіталу в цій компанії.

Задача 17.

Ви вклали 12 000 грн. у банк при річній ставці 18,5 %. Яку суму ви одержите через три роки?

Задача 18.

Економічна система характеризується наступними даними: функція   споживання   має   вигляд   С = 60 + 0,8 УУ,   заплановані інвестиції не залежать від доходу і дорівнюють  10 млрд. грн., державні витрати складають 30 млрд. грн. Визначити:

Рівень рівноважного доходу для даної економіки.

Величину мультиплікатора в розглянутій економіці.

3.         Рівень рівноважного доходу, якщо державні закупівлі
збільшаться на 10 млрд. грн.

Задача 19.

Щотижневі витрати родини на споживання знаходяться на рівні 100 грн., а гранична схильність до споживання дорівнює 0,5 (С = 100 + 0,5 У*).

1. Розрахуйте за даними таблиці витрати родини на споживання і заощадження при кожному рівні доходу (грн.):

 

С

 

Уу

 

 

0

 

 

100

 

 

200

 

 

300

 

 

400

 

 

500

2. Використовуючи дані таблиці побудуйте графік функції споживання (рис. 8.5).

С, грн. 500

400      С

300      ^—

200

0     100           200      300      400       500     *

Уу, грн.

Рис. 8.5. Функція споживання

Проведіть на рис. 8.5 діагональну лінію з лівого кута в правий під кутом 45°. У кожній точці, розташованої на цій кривій, споживання дорівнює використовуваному доходу.


Розрахуйте при яких рівнях використовуваного доходу витрати на споживання рівні, менше й більше його обсягу.

Задача 20.

На рис. 8.6 крива С ілюструє функцію національного споживання (грн.). Використовуваний дохід дорівнює відрізку ОА, а відповідні йому споживчі видатки - відрізку ОБ.

Споживчі видатки збільшилися й дорівнюють відрізку ОЕ.Визначити:

1.         Який з перерахованих чинників викликав цей ріст:

а)         збільшення використовуваного доходу з ОУУА до ОУУВ;

б)         зміна інших чинників (не пов'язаних з динамікою
використовуваного доходу), які привели до зрушення кривої
споживання з положення С у положення С';

в)         і (а), і (б).

2.         Авторитетне економічне джерело прогнозує в недалекому
майбутньому спад в економіці. Щоб пережити наступаючі важкі часи,
у суспільстві посилюється прагнення менше споживати й більше
зберігати, незважаючи на те, що використовуваний дохід не змінився.
Проілюструйте цю ситуацію за допомогою графіка.

Задача 21.

Припустимо, що в країні налічується 100 родин. Одна половина родин має граничну схильність до споживання рівну 1 / 2, інша - 3 / 4.

Якщо використовуваний дохід збільшився на 10 000 грн. і весь його приріст доводиться на першу половину родин, то наскільки зростуть сукупні витрати на споживання?

Якщо весь приріст використовуваного доходу доводиться на другу половину родин, то на скільки зростуть сукупні витрати на споживання?

Задача 22.

Припустимо, що 1 грн. доходу однієї людини, гранична схильність якої до споживання дорівнює 0,9, передається іншому індивідові, у якого вона дорівнює 0,8.

Як зміниться сума споживчих видатків і заощаджень?

Задача 23.

Функція корисності домогосподарства описується формулою и (С1, С2), де С1 - споживання у поточному році; С2 - споживання у майбутньому році.

Дохід домогосподарства у поточному році склав 40 000 тис. грн., а у майбутньому він складе 20 000 тис. грн. Ставка відсотка дорівнює 6 %.

Визначте обсяг споживчих витрат і заощаджень у поточному і майбутньому роках.

Задача 24.

Ґрунтуючись на даних таблиці, визначите функцію обсягу споживання домогосподарств (грн.):

 

Роки

Уу

С

2005

400

330

2006

500

410

2007

600

490

2008

700

570

 

Задача 25.

У 2008 р. дохід збільшився на 100 млн. грн., при цьому автономне споживання зросло на 5 млн. грн., при граничній схильності до споживання 0,6.

Обчислити приріст споживання у 2008 р. згідно з функцією споживання.