Приклади розв'язку задач

Задача 1.

Заповніть таблицю:

 

Y, млрд. грн.

С, млрд. грн.

S, млрд. грн.

МРС

MPS

400

 

- 40

 

 

450

 

- 20

 

 

500

 

0

 

 

550

 

20

 

 

600

 

40

 

 

650

 

60

 

 

700

 

80

 

 

750

 

100

 

 

800

 

120

 

 

Розв 'язок Дивіться таблицю:

 

Y, млрд. грн.

С, млрд. грн.

S, млрд. грн.

МРС

MPS

400

440

- 40

-

-

450

470

- 20

0,6

0,4

500

500

0

0,6

0,4

550

530

20

0,6

0,4

600

560

40

0,6

0,4

650

590

60

0,6

0,4

700

620

80

0,6

0,4

750

650

100

0,6

0,4

800

680

120

0,6

0,4

Задача 2.

Споживання домогосподарств характеризується наступними даними: функція споживання С = 20 + 0,8 Yv, ставка податку знаходиться на рівні 10 %, загальний дохід становить 500 млрд. грн., дотації - 50 млрд. грн.

Визначити обсяг заощаджень та середню норму споживання.

Розв'язок

Yv = Y - TY • Y + Tr;

Yv = 500 - 0,1-500 + 50 = 500 млрд. грн.;

S = Yv - C;

S = 500 - (20 + 0,8 - 500) = 80 млрд. грн.; APC =C / Y;

ЛРС = 20 + 0,8'500 - 0,84 < 1. 500

Тобто У = 500 млрд. грн. - це дохід, більший рівноважного. Задача 3.

Споживання домогосподарств характеризується такими даними: функція споживання має вигляд С = 50 + 0,6 Уу, ставка податку складає 20 %, загальний дохід - 1 000 млрд. грн.

Визначити, на скільки зміниться обсяг заощаджень, якщо автономне споживання зросте на 5 млрд. грн.

Розв 'язок

У= 1 000 - 0,2 1 000 = 800 млрд. грн.; С = 50 + 0,6800 = 530 млрд. грн.; Б = 800 - 530 = 270 млрд. грн.

Якщо автономне споживання зросте на 5 млрд. грн., то: С = 55 + 0,6800 = 535 млрд. грн.; Б = 800 - 535 = 265 млрд. грн.

Тобто обсяг заощаджень зменшиться на 5 млрд. грн. Задача 4.

Для   умов   країни   інвестиційна   функція   задана   рівнянням (млрд. грн.): I = 1 000 - 40 г,

де г - реальна відсоткова ставка.

Визначити обсяг інвестицій, якщо номінальна відсоткова ставка дорівнює 10 %, темп інфляції становить 2 %.

Розв'язок

Реальна відсоткова ставка визначається за формулою: г = і - л = 10 - 2 = 8 %, тоді обсяг інвестицій дорівнює: І = 1 000 - 40 8 = 680 млрд. грн.

Задача 5.

У 2007 р. автономні інвестиції країни становили 1 000 млрд. грн., коефіцієнт еластичності інвестицій до реальної відсоткової ставки дорівнює 0,4, реальна відсоткова ставка становить 20 %. У 2008 р. автономне інвестування збільшилося на 50 млрд. грн., а реальна відсоткова ставка зменшилася на 5 %.

Обчисліть приріст інвестицій у 2008 р.

Розв 'язок

Обсяг інвестицій у 2007 р. становить:

її = Іа - ЬтЬ = 1 000 - 0,4 • 20 = 992 млрд. грн.

Обсяг інвестицій у 2008 р. становить:

І2 = Іа - Ь • гЬ + 50 = 1 000 - 0,4 • (20 - 5) + 50 = 1 044 млрд. грн. Приріст інвестицій:

а)         у абсолютних величинах:

АІ = І2 - І1 = 1 044 - 992 = 52 млрд. грн.;

I   -1    1044 - 992

б)         у відсотках: АІ =       1- ■ 100 =       -100 = 5,24 %.

I           992

1

Задача 6.

У таблиці наведено дані про інвестиційні проекти:

 

Вартість інвестиційних проектів, млн. грн.

10

15

18

32

40

14

25

Очікувана норма прибутковості проекту, %

15

9

13

16

11

19

7

Визначте сукупний інвестиційний попит, якщо відсоткова ставка становить 12 %.

Розв 'язок

Сукупний інвестиційний попит визначається як сума вартості інвестиційних проектів, для яких очікувана норма прибутковості більше відсоткової ставки: 10 + 18 + 32 + 14 = 74 млн. грн.

Задача 7.

Яким повинен бути національний дохід, щоб при автономному споживанні 200 млн. грн., граничній схильності до споживання 0,7, податковій ставці - 20 % задовольнити попит підприємств на інвестиції в обсязі 240 млн. грн.?

Розв'язок У° = С + I;

С = 200 + 0,7 (У - 0,2 У); У = 200 + 0,56 У + 240; У = 1 000 млн. грн.

Задача 8.

Економіка країни характеризується такими даними (млрд. грн.): У = С + I + в; С = 100 + 0,8 У; I = 50; в = 50.

Визначте рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП), величину заощаджень і споживання.

Розв 'язок

Використаємо основне макроекономічне рівняння: Y = C + I + G. Оскільки в умовах макроекономічної рівноваги заощадження дорівнюють інвестиціям I = S, то заощадження, S = 50 млрд. грн. Тоді: Y = 100 + 0,8 Y + 50 + 50; 0,2 Y = 2 000; Y = 1 000 млрд. грн. Обсяг споживання становить: С = 100 + 0,8-1 000 = 900 млрд. грн.

Задача 9.

Економіка країни у короткостроковому рівноважному стані характеризується такими даними (млрд. грн.): сумарні автономні витрати становлять 200, рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП) - 1 200. При збільшенні автономних витрат на кінець року на 50 млрд. грн., ВВП збільшився до 1 450 млрд. грн.

Визначте мультиплікатор автономних витрат.

Розв'язок

Мультиплікатор автономних витрат визначають за формулою:

AY    1450 -1200   с

ц =       =          = 5.

ACa     50

Задача 10.

В економіці країни упродовж року відбулися такі зміни (млрд. грн.): на початку року використовуваний дохід населення становив 90, споживання - 80. Наприкінці року використовуваний дохід становив 100, споживання - 87,5.

Обчисліть граничну схильність до споживання.

Розв'язок

Гранична схильність до споживання обчислюється за формулою:

AC      87 5 — 80

MPC = -=±D-100% =    '        -100% = 75%.
AYD   100 — 90

Задача 11.

Рииок благ характеризується иаступиими даиими: фуикція споживаиия має вигляд С = 0,8 Уу + 100, іивестиції дорівиюють 220 млрд. гри., ставка прибуткового податку - 15 %, траисфертиі виплати стаиовлять 10 млрд. гри.

Визиачте, як зміииться иаціоиальиий дохід при окремому та одиочасиому збільшеииі іивестицій иа 20 % і збільшеииі заощаджеиь иа 30 млрд. гри.

Розв 'язок У8 = У°; У = С + І;

С = 0,8 (У - 0,15 У + 10) + 100 = 0,68 У + 108; У = 0,68 У + 108 + 220;

*

У = 1 025 млрд. гри. - початкова рівиовага.

При збільшеииі іивестицій иа 20 % воии складатимуть 264 млрд. гри. Фуикція заощаджеиь при збільшеииі заощаджеиь буде мати вигляд:

Б = 0,2 Уу - 100 + 30 => С = 0,8 Уу + 70; С = 0,68 У + 78.

При окремій дії збільшеиия іивестицій рівиовага буде:

У = С + І + АІ;

У = 0,68 У + 108 + 264;

*

У = 1 162,5 млрд. гри. - иаціоиальиий дохід зростає. При окремій дії збільшеиия заощаджеиь: У = С - АС + І => У = 0,68 У + 78 + 220;

У = 931,25 млрд. гри. - иаціоиальиий дохід змеишується, що поясиюється "парадоксом заощаджеиь".

При одиочасиому збільшеииі іивестицій і заощаджеиь: У = С - АС + І + АІ; У = 0,68 У + 78 + 264;

*

У = 1 068,75 млрд. гри. - иаціоиальиий дохід зростає, тобто сильиіше подіяло збільшеиия іивестицій, иіж збільшеиия заощаджеиь.

Задача 12.

Деяка особа у віці 45 років, трудове життя якої почалося в 25 років, сподівається прожити до 85 років і плаиує вийти иа пеисію у 65 років. Щорічиий доход споживача стаиовить 12 000 гри. иа рік, а його майио - 40 000 гри.

Обчисліть річний обсяг споживання особи згідно моделі життєвого циклу.

Розв 'язок

Трудовий період Я = 40 років (Я = 65 - 25). Життєвий цикл (Ь) дорівнює 60 років (Ь = 85 - 25).

Гранична схильність до споживання майна (а) дорівнює:

а = 1 / (Ь - Т) = 1 / (85 - 45) = 0,025;

Ь = (Я - Т) / (Ь - Т) = (65 - 45) / (85 - 45) = 20 / 40 = 0,5.

Річний обсяг споживання цієї особи становитиме:

С = 0,025 • 40 000 + 0,5 • 12 000 = 1 000 + 6 000 = 7 000 грн.

Отже, згідно з моделлю життєвого циклу раціональний індивід витрачатиме на споживання 7 000 грн.

Задача 13.

Компанія купує вантажівки по 50 000 грн. за штуку і надає їх в оренду іншим компаніям. Для купівлі вантажівок компанія бере позику, тому їй доводиться сплачувати за неї 10 % річних. Ціни на автомобілі зростають на 8 % за рік. Норма амортизації вантажівки становить 20 % на рік.

Обчисліть витрати на одиницю капіталу в цій компанії.

Розв'язок

Витрати на капітал становлять 50 000 • 0,1 = 5 тис. грн. Втрати від амортизації становлять 50 000 • 0,2 = 10 тис. грн. Вартість кожного автомобіля як активу збільшується за рік на 4 000 грн. (50 000 • 0,08).

Отже, витрати на одиницю капіталу в цій компанії становлять: 5 000 грн. + 10 000 грн. - 4 000 = 11 000 грн.

Задача 14.

Ви вклали 8 000 грн. у банк при річній ставці 17 %. Яку суму ви одержите через три роки?

Розв'язок

БУ = РУ • (1 + і),

де БУ - майбутня вартість вкладу; РУ - теперішня вартість вкладу; і - ставка відсотку; п - кількість років.

Тоді БУ = 8 000 • (1 + 0,17)3 = 1 2812,9 грн.

Задача 15.

У таблиці наведені дані, що характеризують відношення між обсягом використовуваного доходу й споживчих видатків у країні (млрд. грн.):

 

Споживчі видатки

Використовуваний дохід

120

100

200

200

270

300

330

300

380

400

420

500


Проілюструйте на графіку функцію споживання для країни.

Розрахуйте граничну схильність до споживання за умови збільшення використовуваного доходу від 100 до 200 млрд. грн.; від 300 до 400 млрд. грн.; від 500 до 600 млрд. грн.

Якщо при кожному рівні використовуваного доходу споживчі видатки зростуть на 5 млрд. грн., як це вплине на криву споживання.

На основі даних таблиці графічно проілюструйте функцію заощадження.

Розрахуйте граничну схильність до заощадження за умови збільшення використовуваного доходу від 100 до 200 млрд. грн.; від 300 до 400 млрд. грн.; від 500 до 600 млрд. грн.

Розрахуйте граничну схильність до споживання і до заощадження, використовуючи результати попередніх розрахунків.

Зростання національного споживання на 5 млрд. грн. при кожному рівні використовуваного доходу зрушило криву споживання вгору. Визначте, як зміниться положення кривої заощадження.

Розв 'язок

1. Дивіться графік:

с,   '

200

млрд. грн. 400

Гранична схильність до споживання за умови збільшення використовуваного доходу від 100 до 200 млрд. грн. дорівнює 0,8; від 300 до 400 млрд. грн. - 0,6; від 500 до 600 млрд. грн. - 0,4.

Крива споживчих витрат зрушиться вгору, тому що споживання зростає при кожному рівні використовуваного доходу (рис. 8.3).

Дивіться графік:

S,

млрд. грн. 175

150

125

100

50

0

Гранична схильність до заощадження за умови збільшення використовуваного доходу від 100 до 200 млрд. грн. становить 0,2; від 300 до 400 млрд. грн. - 0,4; від 500 до 600 млрд. грн. - 0,6.

У всіх випадках їхня сума дорівнює одиниці.

Дивіться рис. 8.4. Крива функції заощадження зрушиться вправо вниз.