Одноваріантні питання

1.         Заощадження   дорівнюють   використовуваному  доходу  за
мінусом витрат на споживання.

Так      Ні

2.         Заощадження - це відкладене у часі споживання.

Так      Ні

3.         Згідно кейнсіанської концепції, рівень заощаджень залежить, у
першу чергу, від обсягу використовуваного доходу.

Так      Ні

4.         Гранична   схильність   до   споживання   завжди   дорівнює
граничній схильності до заощадження.

5.         Зі збільшенням доходу споживача частка видатків на продукти
харчування зменшується.

Так      Ні

6.         Економічна поведінка людей досить індивідуальна і тому
сформулювати загальні правила споживчої поведінки
неможливо.

Так      Ні

7.         На обсяг і динаміку заощаджень та інвестицій впливають одні
й ті самі чинники.

Так      Ні

8.         Споживчі витрати нестабільні порівняно з інвестиційними
витратами.

Так      Ні

9.         Середня схильність до споживання виражається відношенням
споживання до приросту доходу.

Так      Ні

Ю. Гранична схильність до споживання коливається в межах від нуля до одиниці.

Так      Ні

11.       Гранична схильність до споживання, а отже, і гранична
схильність до заощадження залежать головним чином від
рівня цін, особливо у довгостроковому періоді.

Так      Ні

12.       Якщо гранична схильність до споживання дорівнює о,9, то це
означає, що родина завжди витрачає 9о % свого доходу на
товари та послуги.

Так      Ні

13.       Сума значень граничної схильності до споживання й
заощадження завжди дорівнює одиниці.

Так      Ні

14.       Зростання податків на доходи громадян знижує витрати і на
споживання, і на заощадження.

Так      Ні

15.       Якщо відома функція споживання, то завжди можна
побудувати функцію заощадження.

16.       Готівка є активом нижчої цінності.

Так      Ні

17.       Цінність грошової одиниці у майбутньому вища за її цінність
сьогодні.

Так      Ні

18.       Рівень використовуваного доходу, за якого не заощаджують і
не використовують попередніх заощаджень називають
пороговим.

Так      Ні

19.       Дж. М. Кейнс вважав, що зі зростанням доходу середня
схильність до споживання знижується.

Так      Ні

20.       Зі зростанням відсоткової ставки споживання зменшується, а
заощадження зростають.

Так      Ні

21.       Зростання цін зрушує криву споживання вгору.

Так      Ні

22.       Під впливом недоходних чинників крива споживання не
змінює своє положення, а рух відбувається вздовж кривої.

Так      Ні

23.       Зростання ставки податків на індивідуальні доходи знижує і
споживчі видатки, і заощадження.

Так      Ні

24.       Інвестиційні витрати більш нестабільні, ніж споживчі, тому
що на них впливають динаміка відсоткової ставки й
очікування підприємців.

Так      Ні

25.       Валові інвестиції включають чисті інвестиції та амортизацію.

Так      Ні

26.       Житлове будівництво належить до чистих інвестицій.

Так      Ні

27.       Розвиток науково-технічного прогресу зрушує криву
інвестиційного попиту вліво.

28.       Чим більш похила лінія інвестицій тим більш ефективною є
економіка, тобто менші прирости обсягу інвестицій
забезпечують більші прирости ВВП.

Так      Ні

29.       І. Фішер вважав, що споживання визначається доходом, який
споживач сподівається отримати впродовж усього свого
життя.

Так      Ні

30.       Зі зростанням реальної відсоткової ставки стимули
підприємств до інвестування збільшуються.

Так      Ні

31.       Дисконтування - це приведення поточної вартості до
майбутньої вартості доходу.

Так      Ні

32.       Найвищу ліквідність мають гроші.

Так      Ні

33.       За ринково-орієнтованого інвестиційного процесу повністю
усувається проблема асиметричної інформації.

Так      Ні

34.       Нерегулярність нововведень зумовлює мінливість інвестицій.

Так      Ні

35.       Гіпотеза постійного доходу акцентує увагу на тому, що
коливання доходу можуть бути як постійними, так і
тимчасовими.

Так      Ні

36.       Еластичність попиту на активи за майном показує, на скільки
відсотків зміниться величина попиту на актив у відповідь на
зміну відсоткової ставки на 1 %.

Так      Ні

37.       Грошова сума, зазначена на акції, показує реальну
вартість акції.

Так      Ні

38.       Технологічна структура інвестицій є відношенням між
вкладеннями у нове будівництво та технічним переозброєнням
і реконструкцією підприємств.