Приклади розв'язку задач

Задача 1.

В економіці виробляється і споживається тільки чотири види благ: одяг, житло, їжа, розваги.

 

 

Товарні позиції

2007 р.

2008 р.

(3, од.

Р, грн.

3, од.

Ціна, грн.

Одяг

10

20

12

21

їжа

30

8

35

10

Житло

9

12

11

14

Розваги

8

7

15

11

Розрахуйте індекс споживчих цін і дефлятор для 2008 р., використовуючи дані 2007 р. як базові.

Розв 'язок

= 21-10 +10 ■ 30 +14 ■ 9 +11-8 _ 1

Ц     20-10 + 8 ■ 30 +12 ■ 9 + 7 ■ 8 _ ,    .

21-12 +10 ■ 35 +14 ■И +1145

Дефлятор =    _ 1,22.

20 42 + 8 ■ 35 +12 41 + 7 45

Задача 2.

У 2008 р. ВВП у цінах 2006 р. склав 200 млрд. грн., а в 2006 р. у цінах цього ж року - 250 млрд. грн. У 2007 р. темп зростання ВВП у поточних цінах по відношенню до попереднього року дорівнював 1,05, а в 2000 р. - 1,2. Річний рівень інфляції в 2006 р. склав 110 %.

Визначити рівень інфляції у 2007 р.

Розв'язок

У 2008 р. ВВП у поточних цінах дорівнював: 250 • 1,05 • 1,2 = 315 млрд. грн.

Тоді за період 2006 - 2008 рр. ціни зросли: 315 / 200 = 1,575. Ціни у 2007 р. порівняно з 2006 р. виросли у 1,575 / 1,1 = 1,43 рази. Отже, рівень інфляції у 2007 р. склав 143 %.

Задача 3.

Інфляція становить 5 %на місяць. Розрахуйте, яку частину зарплати в середньому "з'їдає" інфляція за умов затримки заробітної плати на десять днів.

Розв 'язок

Інфляція за десять днів затримки "з'їдає": (10 • 5) / 30 = 1,7 % заробітної плати.

Задача 4.

У таблиці наведені дані про величину ВВП країни в поточних цінах та про рівень інфляції:

 

Показники

2006 р.

2007 р.

2008 р.

ВВП у поточних цінах, млрд. грн.

1 000

1 010

1 200

Рівень інфляції, % до попереднього року

107

105

110

ВВП у цінах 2006 р., млрд. грн.

 

 

 

ВВП у цінах 2007 р., млрд. грн.

 

 

 

ВВП у цінах 2008 р., млрд. грн.

 

 

 

Заповніть таблицю та визначте, якою буде інфляція за весь період і на скільки відсотків змінився ВВП у наведених цінах за 2006 - 2008 рр.?

Розв'язок Дивіться таблицю:

 

Показники

2006 р.

2007 р.

2008 р.

ВВП у поточних цінах, млрд. грн.

1 000

1 010

1 200

Рівень інфляції, % до попереднього року

107

105

110

ВВП у цінах 2006 р., млрд. грн.

1 000

1 010 / 1,05 = 961,9

1 200 / (1,05-1,1) = 1 038,96

ВВП у цінах 2007 р., млрд. грн.

1 000-1,05 = 1 050

1 010

1 200 / 1,1 = 1 090,9

ВВП у цінах 2008 р., млрд. грн.

1 000(1,05-1,1) = 1 155

1 010-1,1 = 1 111

1 200

 

Інфляція за весь період складатиме 1,1 • 1,05 = 1,155.

ВВП у порівняльних цінах за 2006 - 2008 рр. збільшиться на 3,9 %.

ВВПр2°°8   Ю38 96

            р     = _ш£££о= 1      або 1,о39 • 1оо % = Ю3,9 %.

ввпр2006   1ооо

Задача 5.

У таблиці наведені економічні параметри країни:

 

Роки

Грошова маса, мли. гри.

Швидкість обігу грошей, обертів / рік

Іидекс цій, %

2006

1 000

6,0

100

2007

1 200

6,2

110

2008

1 500

6,5

130

Визначте реальний та номінальний ВВП, темпи приросту номінального ВВП у кожному році.

Розв 'язок

Скористаємося правилом кількісиого обігу: М • V = Р • У; У = (М • V) / Р.

У 2006 р. иоміиальиий і реальиий ВВП дорівиюють 6 000 мли. гри. (1 000 • 6).

У 2007 р. иоміиальиий ВВП країни стаиовить 7 440 мли. гри., а реальиий ВВП - 6 763 мли. гри.

Темп приросту иоміиальиого ВВП країии у 2007 р. порівияио з 2006 р. стаиовить 124 % [(7 440 / 600) • 100 %]. Темп зростаиия реальиого ВВП у 2007 р. дорівиює 113 %.

У 2008 р. иоміиальиий ВВП країии стаиовить 9 750 мли. гри., а реальиий - 7 500 мли. гри.

Темп зростаиия иоміиальиого ВВП у 2008 р. порівияио з 2007 р. стаиовить 131 %, а темп зростаиия реальиого ВВП - 110,9 %.

Задача 6.

Ви вклали 2 000 гри. у комерційиий баик при ставці відсотка 5 % иа одии рік. Іидекс ціи за цей рік стаиовив 104 %.

Як і иа скільки зміиилась реальиа вартість ваших заощаджеиь через рік?

Розв'язок

За формулою складиих відсотків иоміиальиа вартість стаиовитиме: А = 2 000 • (1 + 0,05) = 2 100 гри.

Оскільки індекс цін дорівнює 1,04, то реальна вартість дорівнює відношенню номінальної вартості до індексу цін.

Обчислюємо реальну вартість: 2 100 / 1,04 = 2 019 грн. Таким чином, реальна вартість збільшилася на 19 грн.

Задача 7.

У таблиці наведені індекси цін за 2005 - 2008 рр.:

 

Роки

Індекс цін, %

Рівень інфляції, %

Проміжок часу (років), необхідний для подвоєння рівня цін

2005

100

 

 

2006

112

 

 

2007

126

 

 

2008

135

 

 

Заповніть таблицю.

Розв'язок Дивіться таблицю:

 

Роки

Індекс цін, %

Рівень інфляції, %

Проміжок часу (років), необхідний для подвоєння рівня цін

2005

100

-

-

2006

112

12

5,8

2007

126

26

2,7

2008

135

35

2,0

 

Задача 8.

У таблиці наведені рівні інфляції за 2005 - 2008 рр.:

 

Роки

Рівень інфляції,

%

Темп приросту номінального доходу, %

Темп приросту інфляції, %

Зростання

доходу,%

2005

100

-

 

 

2006

115

18

 

 

2007

122

20

 

 

2008

126

22

 

 

Заповніть таблицю.

Розв'язок Дивіться таблицю:

Рокик

Рівень інфляції,

%

Темп приросту номінального доходу, %

Темп приросту інфляції, %

Зростання доходу, %

2005

100

-

-

-

2006

115

18

15

3

2007

122

20

22

- 2

2008

126

22

26

- 4