Багатоваріантні питання

і. Інфляція - це:

а)         зростання цін на окремі товари;

б)         зниження  цін  на  окремі  товари,  що  супроводжується
знеціненням національної грошової одиниці;

в)         зростання загального рівня цін упродовж певного періоду,
що супроводжується знеціненням національної грошової
одиниці;

г)         девальвація національної грошової одиниці.

2.         Що із переліченого відноситься до інфляції?

а)         зростання цін;

б)         падіння курсу національної валюти;

в)         падіння купівельної спроможності грошової одиниці;

г)         усі відповіді правильні.

3.         Інфляція з'явилася:

а)         одночасно зі здійсненням обміну за допомогою грошей;

б)         з появою паперових грошей;

в)         у ХІХ ст. у СІЛА;

г)         усі відповіді правильні.

4.         Після Першої світової війни інфляція:

а)         стала постійним економічним явищем у всіх країнах;

б)         охопила країни Європи, що брали участь у бойових діях;

в)         мала помірний характер;

г)         не мала значення для економічного життя розвинутих країн.

5.         Прогнозована інфляція:

а)         дозволяє скорегувати номінальні доходи населення;

б)         виявляється у суспільних витратах;

в)         перерозподіляє багатство від кредиторів до позичальників;

г)         приводить до збільшення трансфертних виплат.

6.         Темп приросту інфляції визначається таким чином:

а)         (Р0 - Рі) • 100;

б)         (Рі - Р0) • 100;

в)         (Р0 - Рі) • 100 / Рі;

г)         (Рі - Р0) • і00 / Р0.

7.         "Правило   величини   70"   розраховується   за   наступною

формулою:

а)         70 / щ

б)         щ / 70;

в)         (я / 7о) 1оо;

г)         7о • я.

8.         Визначте через яку кількість років інфляція подвоїться, коли
щорічний темп інфляції становить 2о %:

а)         1 рік;

б)         2 роки;

в)         3,5 роки;

г)         5 років.

9.         Помірна інфляція спостерігається тоді, коли ціни зростають:

а)         до 5 % на рік;

б)         до 1о % на рік;

в)         на 12 % на рік;

г)         5 % на місяць.

10.       Галопуючою є інфляція, коли ціни зростають:

а)         до 5 % на рік;

б)         до 1о % на рік;

в)         до 2о % на рік;

г)         на 2о, 5о, 1оо або й більше відсотків.

11.       Гіперінфляція починається тоді, коли:

а)         населення і підприємства витрачають надто багато грошей;

б)         підприємства призначають високі ціни на свої товари та
послуги;

в)         уряд змушений друкувати гроші для фінансування своїх
видатків;

г)         дефіцит державного бюджету зменшується.

12.       Переростання поточної інфляції у гіперінфляцію пов'язано з
тим, що:

а)         знижується обсяг виробництва;

б)         зростає обсяг виробництва;

в)         відбувається фізичний знос паперових грошей і
Національний банк змушений збільшувати обсяг
грошової маси;

г)         держава своєчасно не приймає заходів зі сторони грошово-
кредитної системи.

13.       Передбачена - це інфляція:

а)         яку учасники ринкового процесу очікували і захистилися від
її згубних впливів;

б)         яка є несподіваною для економічних суб'єктів;

в)         у процесі якої відносні ціни не змінюються;

г)         супроводжується зміною відносних цін на товари, послуги та
ресурси.

14.       Стагфляція характеризується:

а)         зростанням ціни споживчого кошика;

б)         зростанням цін, скороченням виробництва і високим рівнем
безробіття;

в)         дефіцитом товарів та послуг;

г)         збільшенням грошової маси.

15.       До причин інфляції відносять:

а)         надмірне зростання грошової маси;

б)         монополізм окремих галузей;

в)         надмірні державні видатки;

г)         усі відповіді правильні.

16.       Згідно   з   монетариським   поглядом,   єдиною   причиною
інфляції є:

а)         структурні зрушення в економіці;

б)         спіраль   "ціни - зарплата",   яка   виникає   при   значному
зростанні номінальної зарплати;

в)         надмірний  темп  приросту  грошової маси  порівняно  з
темпами зростання ВВП;

г)         інфляційні очікування виробників.

17.       Яке твердження не узгоджується з кількісною теорією грошей?

а)         за   сталої   швидкості   обігу   грошей   їхня   кількість   у
національній економіці визначає рівень цін;

б)         добуток кількості грошей у національній  економіці та
швидкості обігу дорівнює реальному ВВП;

в)         рівень інфляції залежить від кількості грошей, яка перебуває
в обігу;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

18.       Відкрита інфляція проявляється у:

а)         появі та поглибленні товарного дефіциту;

б)         зростанні безробіття;

в)         зростанні цін;

г)         усі відповіді правильні.

19.       Інфляція попиту виникає в умовах:

а)         неповної зайнятості;

б)         які наближаються до повної зайнятості;

в)         повної зайнятості;

г)         зростання граничної схильності до споживання.

20.       Інфляція попиту може виникнути в результаті:

а)         росту цін на сировину;

б)         росту цін на товари та послуги;

в)         структурних зрушень у сукупному попиті;

г)         покриття  дефіциту державного  бюджету  за допомогою
позики у Національному банку.

21.       Як прискорення обігу грошей впливає на інфляцію попиту?

а)         послаблює її;

б)         посилює її;

в)         не впливає на неї;

г)         сприяє тільки розвитку інфляції витрат.

22.       У випадку,  коли розвивається  інфляція попиту, держава
змушена:

а)         зменшити обсяг грошових засобів на руках у населення;

б)         боротися    з    монополізацією,    стимулювати    розвиток
конкуренції;

в)         покривати нестачу грошової маси додатковою емісією;

г)         перейти до жорсткого контролю за рівнем цін.

23.       Як кредитна експансія впливає на інфляцію попиту?

а)         послаблює її;

б)         посилює її;

в)         не впливає на неї;

г)         сприяє тільки розвитку інфляції витрат.

24.       Інфляція пропозиції виникає в умовах, коли:

а)         збільшуються сукупні видатки в економіці;

б)         зростають ціни на енергоресурси;

в)         збільшуються середні витрати на виробництво продукції;

г)         усі відповіді правильні.

25.       Інфляція пропозиції обумовлена:

а)         зростанням споживчих витрат;

б)         зростанням інвестиційних витрат;

в)         зростанням собівартості продукції;

г)         зростанням сукупних витрат.

26.       Що не спричиняє інфляцію пропозиції'?

а)         зростання цін на матеріальні ресурси;

б)         надмірне зростання грошової маси;

в)         зростання номінальної заробітної плати;

г)         мілітаризація економіки.

27.       Яким чином ціновий диктат впливає на інфляцію витрат?

а)         посилює її;

б)         послаблює її;

в)         не впливає на неї;

г)         сприяє тільки розвитку інфляції попиту.

28.       Чому   надмірну   емісію   грошей   називають   прихованим
оподаткуванням?

а)         вона знижує купівельну спроможність номінальних доходів;

б)         вона дає змогу покривати частину державних витрат;

в)         вона знижує величину державної заборгованості.

г)         усі відповіді правильні.

29.       Інфляційний розрив обумовлюється:

а)         зростанням сукупного попиту в умовах неповної зайнятості;

б)         зростанням сукупного попиту в умовах, які наближаються
до повної зайнятості;

в)         зростанням сукупного попиту в умовах повної зайнятості;

г)         усі відповіді правильні.


Якими (при такому значенні індексу) будуть темпи зростання і темпи приросту у відсотках?

а)         90 % і 10 %;

б)         90 % і - 10 %;

в)         110 % і 10 %;

г)         111 % і 11 %.

31.       За даними попереднього завдання визначте через скільки років
відбудеться подвоєння цін при збереженні тих самих темпів:

а)         6 років;

б)         7 років;

в)         8 років;

г)         10 років.

32.       Обчисліть індекс Пааше за даними таблиці:

 

Показник

2007 р.

2008 р.

Номінальний ВВП, млн. грн.

22 000

20 000

Реальний ВВП, млн. грн.

20 000

18 000

Якими (при такому значенні індексу) будуть темпи зростання і темпи приросту цін у відсотках?

а)         0,9; 90 і 10 % - дефляція;

б)         0,9; 90 % і - 10 % - дефляція;

в)         1,01; 101 і 1 % - інфляція;

г)         1,1; 110 і 10 % - інфляція.

33.       Реальна відсоткова ставка визначається як:

а)         сума номінальної відсоткової ставки та рівня інфляції;

б)         різниця номінальної відсоткової ставки та рівня інфляції;

в)         добуток номінальної відсоткової ставки та рівня інфляції;

г)         сума загального рівня цін та рівня інфляції.

34.       Інфляційний податок - це:

а)         доход, що отримує держава у результаті випуску в обіг
додаткової кількості грошей;

б)         втрати власників грошей;

в)         регресивний податок для населення, не встановлений у
законодавчому порядку;

г)         усі відповіді правильні.

35.       Сплата   інфляційного   податку   пов'язана   з   розподілом
доходів між:

а)         приватним сектором і державою;

б)         підприємствами;

в)         працівниками і власниками засобів виробництва;

г)         усі відповіді правильні.

36.       Що не характеризує ранню криву Філіпса?

а)         кожна країна стоїть перед проблемою вибору між двома
проблемами національної економіки - інфляцією
та безробіттям;

б)         крива Філіпса переміщується під впливом збурень
сукупного попиту і сукупної пропозиції;

в)         для зниження безробіття країна змушена терпіти вищий
рівень інфляції;

г)         усі відповіді неправильні.

37.       Більш  похила  крива  Філіпса у  довгостроковому  періоді
порівняно з короткостроковим свідчить про те, що:

а)         у короткостроковому періоді спостерігається більш тісний
зв'язок інфляції та безробіття;

б)         у короткостроковому періоді відсутній зв'язок інфляції та
безробіття;

в)         зв'язок між інфляцією та безробіттям існує лише у
довгостроковому періоді;

г)         у довгостроковому періоді відсутній зв'язок рівня ставки
відсотка і безробіття.

38.       Рівень інфляції в сучасній короткостроковій кривій Філіпса
залежить від:

а)         очікуваної інфляції;

б)         відхилення фактичного безробіття від природного рівня;

в)         шоків пропозиції;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

39.       При  збільшенні  державних  витрат  (фіскальний  імпульс),
економіка у довгостроковому періоді:

а)         повертається до потенційного випуску і вихідного рівня
інфляції;

б)         виникає "ефект витиснення" приватних інвестицій;

в)         реальний випуск перевищує потенційний, а рівень інфляції
вище вихідного;

г)         характеризується ростом ВВП, зниженням ставки відсотка і
збільшенням обсягу інвестицій в економіку.

40.       Інфляція викликає в економіці такі наслідки:

а)         підвищення інвестиційної активності;

б)         збільшення попиту на матеріальні активи;

в)         зниження рівеня життя населення;

г)         підвищує рівень життя населення.

41.       До позитивних наслідків помірної інфляції можна віднести:

а)         перерозподіл доходів між дебіторами та кредиторами;

б)         зростання реальної вартості заощаджень;

в)         підвищення стимулів до праці;

г)         можливість збільшувати обсяг національного виробництва у
фазі піднесення.

42.       До основних напрямів антиінфляційної політики відносять:

а)         дефляційна політика (регулювання попиту);

б)         політика доходів (регулювання витрат);

в)         адаптаційна політика;

г)         усі відповіді правильні.

43.       Антиінфляційна фіскальна політика передбачає:

а)         зростання податків і  більш високий рівень державних
витрат;

б)         підвищення рівня оподаткування та скорочення державних
витрат;

в)         скорочення   як   державних   витрат,   так   і   податкових
надходжень;

г)         зниження податків і збільшення видатків.

44.       Що не передбачає антиінфляційна стратегія?

а)         ефективну монетарну політику;

б)         розробку збалансованого бюджету;

в)         раціоналізацію зовнішньоекономічної діяльності;

г)         раціоналізацію структури національної економіки.

45.       Спосіб стабілізації грошового обігу, який зводиться до
вилучення з нього надлишкової паперової маси, називається:

а)         дефляцією;

б)         нуліфікацією;

в)         деномінацією;

г)         девальвацією.

46.       Спосіб стабілізації грошового обігу, що зводиться до зміни
номіналу грошових знаків і до випуску паперових грошей у
меншій кількості, називається:

а)         дефляцією;

б)         нуліфікацією;

в)         деномінацією;

г)         девальвацією.

47.       Який спосіб стабілізації грошового обігу зводиться до обміну
старих грошових знаків на нові (за певним співвідношенням) з
адекватним перерахунком цін і доходів:

а)         дефляція;

б)         нуліфікація;

в)         деномінація;

г)         девальвація.

48.       Під індексацією розуміють:

а)         своєрідний неявний податок;

б)         підвищення відносного рівня цін на товари та послуги;

в)         підвищення рівня номінальної зарплати та інших виплат
населенню відповідно до рівня інфляції;

г)         підвищення рівня податків з метою покриття бюджетного
дефіциту.