Багатоваріантні питання

1.         Фінансовий ринок складається з:

а)         ринку грошей і цінних паперів;

б)         ринку валют;

в)         ринку валют, грошей і цінних паперів;

г)         ринку послуг.

2.         Зсув кривої товарного ринку визначається:

а)         відсотковою ставкою;

б)         рівноважним доходом;

в)         чутливістю інвестицій до відсоткової ставки;

г)         мультиплікаторами державних витрат та податків.

3.         Споживання, за теорією неокласиків, залежить від:

а)         процесу розподілу доходів серед населення;

б)         розміру отриманих доходів;

в)         розміру заощаджень;

г)         вікової структури населення.

4.         Інвестиції - це:

а)         витрати на розширене виробництво, накопичення коштів та
збільшення матеріальних запасів;

б)         потік   коштів,   що   призводить   до   зменшення   запасів
матеріальних капітальних товарів;

в)         частина коштів, що залишається у домогосподарств після
здійснення видатків на споживання;

г)         видатки   домогосподарств,   спрямовані   на   задоволення
власних потреб.

5.         На рівень інвестицій впливає:

а)         рівень відсоткової ставки;

б)         рівень технологічних змін;

в)         рівень завантаження виробничого обладнання;

г)         усі відповіді правильні.

6.         У моделі ІБ - ЬМ крива ІБ відображує зв'язок між:

а)         відсотковою ставкою та доходом, що виникає на ринках
товарів та послуг;

б)         відсотковою ставкою та інвестиціями;

в)         відсотковою ставкою та попитом на гроші;

г)         пропозицією грошей і доходом.

7.         Криву ІБ будують для певної(го):

а)         відсоткової ставки;

б)         кредитно-грошової політики;

в)         бюджетно-податкової політики;

г)         обсягу національного виробництва.

8.         Лінія ІБ не змінить свого початкового положення, якщо:

а)         при   будь-якому   рівні   реального   доходу   заощадження
знизяться на величину приросту чистого експорту;

б)         домашні господарства змінюють граничну схильність до
заощаджень при тому ж обсязі заощаджень;

в)         зростання   державних   витрат  здійснюється   за  рахунок
додаткових податків;

г)         при будь-якій ставці відсотка інвестиції зменшаться на
величину додаткових державних витрат.

9.         Згідно    підходу    "інвестиції - заощадження"    економічна
рівновага досягається тоді, коли:

а)         сума    заощаджень    домогосподарств    дорівнює    сумі
запланованих інвестицій;

б)         досягається повна зайнятість ресурсів;

в)         сукупні видатки дорівнюють рівноважному ВВП;

г)         усі відповіді правильні.

10.       На фінансовому ринку відбувається:

а)         забезпечення підприємців засобами платежу;

б)         трансформація заощаджень в інвестиції;

в)         перерозподіл національного  доходу з метою  зниження
диференціації індивідуальних доходів;

г)         зменшення швидкості обігу грошей.

11.       На структуру портфеля цінних паперів безпосередньо
впливає:

а)         гранична схильність інвестора до заощаджень;

б)         номінальний курс акцій;

в)         розмір витрат на трансформацію цінних паперів у гроші та
темп інфляції;

г)         темп інфляції.

12.       Коли пропозиція грошей залежить від відсоткової ставки, тоді
при збільшенні реального доходу ставка відсотка порівняно зі
своїм значенням в умовах фіксованої пропозиції грошей:

а)         знижується на більшу величину;

б)         зростає на більшу величину;

в)         зростає на меншу величину;

г)         знижується на меншу величину.

13.       Рівновага на ринку грошей зберігається, якщо:

а)         уповільнення  швидкості  обігу  грошей  супроводжується
зниженням мінімальної норми резервного покриття;

б)         при зростанні реального доходу знижується відсоткова
ставка;

в)         одночасно зі збільшенням грошової бази буде знижуватися
облікова ставка;

г)         при збільшенні реального доходу зростає попит на гроші
як майно.

14.       Крива ЬМ виводиться для даного рівня:

а)         реального доходу;

б)         попиту на гроші;

в)         відсоткової ставки;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

15.       Додатний нахил кривої ЬМ (якщо її тлумачити з позиції
кількісного рівняння обміну) випливає з таких умов:

а)         для даного рівня цін пропозиція грошей визначає рівень
доходу;

б)         швидкість обігу грошей залежить від відсоткової ставки;

в)         вищий рівень інфляції передбачає вищу відсоткову ставку;

г)         зі збільшенням доходу вища відсоткова ставка обов'язково
має зрівноважувати ринок грошей.

16.       На кейнсіанському відрізку кривої ЬМ лінія сукупного попиту
стає:

а)         вертикальною;

б)         горизонтальною;

в)         більш крутою;

г)         більш пологою.

17.       Якщо попит на гроші і їх пропозиція будуть зростати, то:

а)         рівноважна кількість грошей і рівноважна відсоткова ставка
будуть скорочуватися;

б)         рівноважна кількість грошей і рівноважна відсоткова ставка
будуть зростати;

в)         рівноважна відсоткова ставка зростає, а зміну кількості
грошей передбачити неможливо;

г)         рівноважна кількість грошей зростає, а зміну рівноважної
відсоткової ставки передбачити неможливо.

18.       Яка зі змінних не є екзогенною в моделі ІБ - ЬМ:

а)         відсоткова ставка;

б)         податкова ставка;

в)         рівень цін;

г)         державні видатки.

19.       На ринках товарів та послуг, грошей та цінних паперів не
досягається рівновага, якщо:

а)         споживання дорівнює заощадженням;

б)         заощадження дорівнюють інвестиціям;

в)         значення НД та ставка відсотка не відповідають точці
перетину ліній К та ЬМ;

г)         усі відповіді неправильні.

20.       Як зміниться нахил кривих К та ЬМ, якщо інвестиції стануть
менш чутливі до відсоткової ставки?

а)         крива ЬМ стане крутішою;

б)         крива ЬМ стане більш пологою;

в)         крива К стане крутішою;

г)         крива К стане більш пологою.

21.       Зрушення кривої В відбувається в результаті:

а)         виникнення дефіциту на товарному ринку;

б)         реалізації урядових  соціальних  програм  і  зміни  рівня
податкових ставок;

в)         надто великого збільшення грошової маси;

г)         прискорення інфляційних процесів.

22.       Множинність   рівноваги   на   ринку   товарів   та   послуг
пояснюється:

а)         великою різноманітністю асортименту товарів та послуг;

б)         існуванням запасів касової готівки у суб'єктів;

в)         збоями в роботі ринку;

г)         особливостями кейнсіанської функції сукупного попиту.

23.       У моделі К - ЬМ крива ЬМ відображує зв'язок між:

а)         пропозицією грошей і доходом;

б)         відсотковою ставкою та інвестиціями;

в)         відсотковою ставкою та попитом на гроші;

г)         відсотковою ставкою та доходом, що утворився на ринку
грошей та цінних паперів.

24.       З моделі К - ЬМ випливає, що ставка відсотка визначається в
результаті взаємодії:

а)         ринку товарів та послуг з фінансовим ринком;

б)         попиту та пропозиції на ринку товарів та послуг;

в)         грошового ринку з ринком цінних паперів;

г)         попиту і пропозиції на грошовому ринку.

25.       Із  моделі  ІБ - ЬМ  випливає,  що  підвищення  рівня  цін
зумовить:

а)         зниження  рівня  відсоткової  ставки   і   зменшить   обсяг
національного виробництва;

б)         зниження  рівня  відсоткової  ставки  і  збільшить  обсяг
національного виробництва;

в)         зростання  рівня  відсоткової  ставки  і  збільшить  обсяг
національного виробництва;

г)         зростання  рівня  відсоткової  ставки   і  зменшить   обсяг
національного виробництва.

26.       З моделі ІБ - ЬМ випливає, що крива ЛБ:

а)         має від'ємний нахил;

б)         має додатній нахил;

в)         є горизонтальною;

г)         є вертикальною.

27.       Згідно   моделі   ІБ - ЬМ   зростання   державних   видатків
зумовлює:

а)         збільшення доходу і зниження відсоткової ставки;

б)         збільшення і доходу, і відсоткової ставки;

в)         зменшення доходу і зростання відсоткової ставки;

г)         зменшення і доходу, і відсоткової ставки.

28.       За моделлю ІБ - ЬМ пропозиція товару перевищує попит на
товар у точках, які:

а)         нижчі за криву ІБ;

б)         вищі за криву ІБ;

в)         нижчі за криву ЬМ;

г)         вищі за криву ЬМ.

29.       Якщо економіка знаходиться в стані ліквідної пастки, то:

а)         спільна рівновага досягається  на кейнсіанській  ділянці
лінії ЬМ;

б)         економічні суб'єкти воліють тримати готівку;

в)         ефективний попит нееластичний за пропозицією грошей;

г)         усі відповіді правильні.

30.       В умовах інвестиційної пастки:

а)         інвестиції дорівнюють заощадженням;

б)         інвестиційний попит нееластичний за ставкою відсотку;

в)         інвестиції мінімальні через дуже високі ставки відсотку;

г)         ефективний попит нееластичний відносно пропозиції грошей.

31.       Операційний попит на гроші залежить:

а)         від динаміки рівня цін;

б)         від динаміки ВВП;

в)         обернено пропорційно від ринкової ставки відсотка;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

32.       ІБ - ЬМ - модель заснована на твердженні, що:

а)         обсяг споживання визначається лише поточним доходом;

б)         обсяг інвестицій  залежить від  величини  національного
доходу;

в)         заощадження є функцією від ставки відсотка;

г)         рівень цін не змінюється.

33.       За моделлю ІБ - ЬМ ставка відсотка визначається в результаті
взаємодії:

а)         попиту та пропозиції на грошовому ринку;

б)         попиту та пропозиції на товарному ринку;

в)         товарного і фінансового ринків;

г)         грошового ринку з ринком цінних паперів.

34.       За   моделлю   ІБ - ЬМ   при   фіксованих   цінах   зростання
автономних інвестицій приводить до зсуву кривої:

а)         ІБ ліворуч;

б)         ІБ праворуч;

в)         ЬМ ліворуч;

г)         ЬМ праворуч.

35.       За   моделлю   ІБ - ЬМ   при   фіксованих   цінах   зростання
пропозиції грошей приводить до зсуву кривої:

а)         ІБ ліворуч;

б)         ІБ праворуч;

в)         ЬМ ліворуч;

г)         ЬМ праворуч.

36.       На ринках благ, грошей та цінних паперів досягається
рівновага, якщо:

а)         Б > I;

б)         Б < I;

в)         Б = I;

г)         у точці перетину ліній ІБ та ЬМ.

37.       У точці перетину кривих ІБ і ЬМ:

а)         плановані витрати дорівнюють фактичним;

б)         пропозиція грошей дорівнює попиту на них;

в)         рівні доходу і відсоткової ставки задовольняють умовам
спільної рівноваги;

г)         усі відповіді правильні.

38.       Приріст   автономних   інвестицій   забезпечує   найбільший
приріст ефективного попиту, коли:

а)         ІБ перетинає ЬМ на її класичному відрізку;

б)         ІБ перетинає ЬМ на її проміжному відрізку;

в)         ІБ перетинає ЬМ на її кейнсіанському відрізку;

г)         ІБ перпендикулярна осі абсцис.

39.       Функція сукупного попиту:

а)         констатує, що сума споживчого та інвестиційного попиту є
спадною функцією від рівня цін;

б)         є сумою індивідуальних функцій попиту на блага;

в)         у графічному виразі утворюється в результаті суміщення
проекцій ліній ІБ та ЬМ;

г)         представляє одночасну рівновагу на ринку товарів та грошей
за різного рівня цін.

40.       При   зниженні   реальних   касових   залишків   внаслідок
підвищення рівня цін крива сукупного попиту:

а)         зрушиться вліво;

б)         зрушиться вправо;

в)         залишиться без змін;

г)         усі відповіді неправильні.

41.       Ефект витіснення виникає тоді, коли:

а)         скорочення пропозиції грошей призводить до зростання
відсоткових ставок, і чутливі до них витрати у приватному
секторі витісняються;

б)         зростання податків зменшує використовуваний дохід і
витрати у приватному секторі;

в)         зменшення прибуткового податку з громадян підвищує
ставки відсотку, і чутливі до них витрати у приватному
секторі витісняються;

г)         скорочення державних видатків викликає вимушене
скорочення споживчих витрат.

42.       В економіці зростає рівень оподаткування, то згідно з
моделлю К - ЬМ, яку грошово-кредитну політику має
проводити Національний банк, щоб забезпечити незмінний
рівень доходу? Яким чином грошово-кредитні заходи
вплинуть на відсоткову ставку?

а)         пропозиція грошей має зрости, відсоткова ставка не
зміниться;

б)         пропозиція грошей має зрости, відсоткова ставка
зменшиться;

в)         пропозиція грошей має зменшитися, відсоткова ставка не
зміниться;

г)         пропозиція грошей має зменшитися, відсоткова ставка
збільшиться.

43.       Згідно теорії дефляції боргу, непередбачена дефляція веде до
нижчого рівня доходу тому, що:

а)         зниження цін перерозподіляє доходи від кредиторів до
боржників, які мають вищу схильність до витрат;

б)         зниження цін перерозподіляє доходи від боржників до
кредиторів, що призводить до падіння середньої схильності
до споживання;

в)         зростання рівня заощаджень внаслідок падіння цін веде до
нижчого рівня реального боргу в економіці, що зменшує
споживання, а отже, й дохід;

г)         падіння рівня заощаджень веде до зростання відсоткової
ставки і зменшення доходу.