Одноваріантні питання

1.         Крива К показує взаємозв'язок між відсотковою ставкою та
рівнем доходу, який виникає при рівновазі на
товарному ринку.

Так      Ні

2.         Крива К є кривою рівноваги на фінансовому ринку.

Так      Ні

3.         Товарний ринок перебуває у стані рівноваги, коли
заощадження дорівнюють інвестиціям.

Так      Ні

4.         Спадна крива К відображає обернену залежність між
відсотковою ставкою і доходом.

Так      Ні

5.         Якщо інвестиції взагалі не чутливі до ставки відсотка, то
крива К - горизонтальна.

Так      Ні

6.         Зміна граничної схильності до споживання впливає на
положення кривої К.

7.         Вищий рівень доходу означає збільшення пропозиції
позичкових коштів та зниження рівноважної
відсоткової ставки.

Так      Ні

8.         Зниження податків переміщує криву ІБ вліво.

Так      Ні

9.         Крива ЬМ відображає безліч комбінацій парних значень
національного доходу і ставки відсотка, при яких на ринку
грошей встановлюється рівновага.

Так      Ні

10.       Додатній напрям кривої ЬМ відображає пряму залежність
між доходом і відсотковою ставкою.

Так      Ні

11.       У короткостроковому періоді пропозиція реальних грошових
залишків є сталою і не залежить від відсоткової ставки.

Так      Ні

12.       Попит на реальні грошові залишки залежить лише від
відсоткової ставки.

Так      Ні

13.       Збільшення грошової пропозиції зрушує криву ЬМ вправо.

Так      Ні

14.       В економіці вищий рівень доходу спричиняє більший попит
на реальні грошові залишки та знижує рівноважну ставку.

Так      Ні

15.       Зі зростанням відсоткової ставки швидкість обігу грошей
підвищується, що збільшує рівень доходу і пропозицію
грошей.

Так      Ні

16.       Модель ІБ - ЬМ об'єднує елементи "кейнсіанського хреста" і
теорії переваги ліквідності.

Так      Ні

17.       У точці перетину кривих ІБ та ЬМ досягається рівновага у
національній економіці.

18.       Модель К - ЬМ була запропонована Дж. Хіксом.

Так      Ні

19.       Зміни у фіскальній політиці зумовлюють зрушення кривої К.

Так      Ні

20.       Збільшення державних видатків, скорочення податків або
зростання пропозиції грошей переміщують криву ЛБ вправо.

Так      Ні

21.       Інвестиційна пастка виникає при абсолютно еластичному
попиті на інвестиції.

Так      Ні

22.       Економіка потрапляє у ліквідну пастку, коли лінія 18
перетинає ЬМ на проміжній ділянці.

Так      Ні

23.       Ринок грошей повністю гасить дію мультиплікатора
автономних витрат, якщо лінія К перетинає ЬМ на
кейнсіанському відрізку.

Так      Ні

24.       Інвестиційна пастка виникає, якщо лінія К перетинає ЬМ на
кейнсіанському відрізку.

Так      Ні

25.       Ефект витіснення зменшує дієвість стимулюючої бюджетно-
податкової політики.

Так      Ні

26.       При зростанні пропозиції грошей відбувається зменшення
доходу і зростання відсоткової ставки.

Так      Ні

27.       При зменшенні експорту країни відбудеться зменшення
доходу і зростання відсоткової ставки.

Так      Ні

28.       При зростанні граничної схильності до споживання
відбудеться зростання доходу і підвищення відсоткової
ставки.

Так      Ні

29.       При зростанні попиту на гроші як майно відбудеться
зростання доходу і зменшення відсоткової ставки.

30.       Якщо ефект витіснення інвестицій менший за ефект
зростання доходу, то, за інших рівних умов, податково-
бюджетна політика ефективна.

Так      Ні

31.       Стимулююча грошово-кредитна політика є ефективною,
якщо інвестиції високо чутливі до відсоткової ставки.

Так      Ні

32.       Зовнішні економічні потрясіння, які порушують економічну
рівновагу в моделі називають зовнішніми шоками.

Так      Ні

33.       Крива ІБ зсувається під впливом екзогенних змін у попиті на
реальні грошові залишки.

Так      Ні

34.       Збільшення   автономного   споживання  зрушує  криву
праворуч.

Так      Ні

35.       Стимулююча грошово-кредитна політика зрушує криву ЬМ
вниз. У результаті цього ставка відсотка знижується, а рівень
доходу збільшується.

Так      Ні

36.       Стримуюча бюджетно-податкова політика зрушує криву ІБ
вгору. У результаті ставка відсотка і рівень доходу
збільшуються.

Так      Ні

37.       Вплив зниження цін на зсув кривої ЬМ отримав назву
ефекту Кейнса.

Так      Ні

38.       Ефект Пігу розкриває взаємозв'язок споживання і багатства,
реальний обсяг якого змінюється під впливом зміни цін.

Так      Ні

39.       Величина сукупного попиту, що відповідає спільній рівновазі
на ринку благ, ринку грошей і цінних паперів, називається
ефективним попитом.

40.       У моделі К - ЬМ ціни і ставки заробітної плати швидко
реагують на зміни сукупного попиту.

Так      Ні

41.       Модель К - ЬМ ілюструє процес взаємодії реального і
грошового секторів економіки, ситуацію спільної
економічної рівноваги на ринку благ і фінансових активів.

Так      Ні

42.       Ліквідна пастка - це ситуація, при якій ставка відсотку
наближається до мінімального значення, тому навіть при
збільшенні реальної каси домогосподарства не захочуть
здобувати цінні папери.

Так      Ні