Основні теоретичні підходи

Ринок - сукупність покупців і продавців, взаємодія яких у результаті призводить до можливості обміну.

Ринок є базовим елементом господарського механізму, регулятором функціонування ринкової економіки, сферою товарно-грошових відносин.

Передумовами виникнення ринку є: суспільний розподіл праці, приватна власність на засоби і продукти виробництва.

Основними елементами ринку є: ціна, попит, пропозиція, конкуренція.

Разом з тим ринок не є ідеальним механізмом економічної діяльності суспільства. Він не в змозі забезпечити рішення багатьох найважливіших проблем життєдіяльності людей. Можна виділити наступні негативні сторони ринку: ринок не здатний ліквідовувати безробіття та інфляцію; ринок не здатний забезпечити соціальний захист у суспільстві; ринок не може забезпечити оптимальні структурні зрушення у виробництві у довготерміновому періоді; ринок не здатний бути ефективним в процесі регулювання виробництва "суспільних товарів" (громадський транспорт, оборона, система загальної освіти, національна служба прогнозування погоди, міські парки, екологія та ін.); ринок не володіє механізмом, який запобігав би зародженню соціальної несправедливості, розшарування суспільства на багатих і бідних.


Національний ринок - це сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, за посередництвом яких здійснюється реалізація товарів та послуг, обіг капіталу, "купівля-продаж" робочої сили.

Основними складовими частинами національною ринку є:

ринок товарів та платних послуг, ринок робочої сили, ринок грошей та цінних паперів.

Всі види ринків взаємопов'язані. Коли підприємець, що діє на товарному ринку, розпочинає виробництво і продаж, він взаємодіє з ринком робочої сили, "купуючи" там робочу силу, та з ринком грошей і цінних паперів, звідки отримує кошти для інвестицій.

Таким чином, в економіці існують не тільки окремі типи ринків, а й ринкова система, всі елементи якої знаходяться у певному співвідношенні і взаємозв'язку.

Суб'єктами національного ринку є: фізичні особи, юридичні особи, держава, сектор закордон.

Економічна рівновага - це рівновага для ринків товарного, грошового і робочої сили одночасно. Аналітичним засобом поєднання двох ринків на умовах рівноваги є модель К - ЬМ. Двома її складовими є крива К (інвестиції - заощадження) та крива ЬМ (ліквідність - гроші).

Крива К відображає зв'язок між реальною відсотковою ставкою (г) і доходом (У) в умовах рівноваги на товарному ринку. Крива ЬМ відображає зв'язок між Уі г в умовах рівноваги на грошовому ринку. Оскільки відсоткова ставка впливає на товарний ринок (через інвестиційний попит) і одночасно є елементом грошового ринку, то завдяки цьому вона пов'язує між собою обидва ринки. Модель К - ЬМ пристосована для умов, коли ціни стабільні, тому п = г.

Споживчий попит - платоспроможний попит домогосподарств на товари тривалого користування (предмети побуту, транспортні засоби та інше), товари поточного споживання (продукти харчування, одяг, електроенергія та інше), послуги (особисті послуги, житло, охорона здоров'я, освіта та інше).

Інвестиційний попит - попит підприємців на блага для відновлення зношеного капіталу та збільшення реального капіталу.

Основою взаємодії підприємств та домашніх господарств на товарному ринку є пропорція, в якій дохід (У) розподіляється на споживання (С) та заощадження (Б):

У = С + Б.


Споживання (С) представляє собою індивідуальне та сумісне використання споживчих благ, яке направлене на задоволення матеріальних та духовних потреб людей.

Залежність споживання від доходу можна описати степеневою функцією:

де X - коефіцієнт еластичності, який показує, на скільки відсотків змінюється споживання при зміні доходу на один відсоток.

Заощадження (8) - економічний процес, пов'язаний з інвестуванням. Це частина доходу, яка залишається невикористаною після відрахування коштів у підприємств на поточні виробничі потреби, а у домашніх господарств на споживчі потреби.

Заощадження здійснюються як підприємствами, так і домашніми господарствами.

Інвестування (І) здійснюється підприємствами з метою розширення виробництва і збільшення прибутку. Як правило, Б > І.

У


Криву ІБ можна побудувати на основі синтезу моделі "кейнсіанський хрест" і графіка інвестиційного попиту (рис. 6.1).

Припустимо, що відсоткова ставка зросла від Гі до г2. Згідно з інвестиційною функцією (I = Іа - Ьт), інвестиції скоротяться від І1 до І2 (графік інвестиційного попиту). Це викличе зменшення сукупних


видатків з AEi до AE2 і доходу від Y1 до Y2 ("кейнсіанський хрест"). Крива IS підсумовує зазначені зміни, вона набирає вигляду від'ємно похилої лінії і свідчить про обернену залежність між відсотковою ставкою і доходом.

Виведемо алгебраїчну модель кривої IS, спираючись на такі рівняння:

Y = AE; Y = C + I + G; C = Са + MPC (Y - T); I = Іа - b • r; G = иа. Об'єднаємо ці рівняння в одне, у якому замість MPC (Y - T) підставимо MPC (1 - t) • Y:

Y = Са + Іа + Gа + MPC • (1 - t) • Y - b • Г.

Перенесемо Y із правої частини рівняння в ліву:

Y - MPC • (1 - t)Y = Са + Іа + Gа - Ь • Г.

Розв'язавши рівняння відносно Y, отримаємо:


Y :

• b • r.

+ Іа +

(1 - t)) є

1 - MPC(1 -1)   1 - МРС(1 -1) Для спрощення рівняння суму автономних видатків Са позначимо як AE і врахуємо, що вираз 1 / (1 - MPC • мультиплікатором видатків (це) Звідси випливає функція кривої IS:

Y = Це • (AE - br). Криву   LM   можна   побудувати   на   основі   синтезу   моделі "кейнсіанський хрест" та графіка грошового ринку (рис. 6.2).

а) "кейнсіанський хрест"


 
Припустимо, що дохід збільшився від У1 до У2 ("кейнсіанський хрест"). Це збільшує попит на гроші, що переміщує його криву вправо і підвищує відсоткову ставку від Гі до г2. Крива ЬМ підсумовує зазначені зміни, вона набирає вигляду додатньо похилої лінії і свідчить, що між доходом і відсотковою ставкою існує пряма залежність.

Виведемо алгебраїчну модель кривої ЬМ на основі рівняння рівноваги на грошовому ринку. Пригадаємо, що функція грошового попиту визначається за формулою Мп = кУ - гіт.

Тоді рівновага на грошовому ринку матиме такий вигляд: Мя = кУ - пт. Розв'язавши це рівняння відносно г, дістанемо функцію кривої ЬМ:

г = -• У            Мь.

г     г

Узагальнений графік поєднує дві криві рівноваги - криву "інвестиції-заощадження" К та "грошову" криву ЬМ (рис. 6.3).

0Уо     У

Рис. 6.3. Рівновага в моделі К - ЬМ

Модель К - ЬМ включає елементи "кейнсіанського хреста" і теорії переваги ліквідності Дж. М. Кейнса. Вона вперше запропонована Дж. Р. Хіксом у 1937 р. в статті "Містер Кейнс і класики" для ілюстрації макроекономічної концепції Дж. М. Кейнса широке розповсюдження отримала після виходу у світ книги А. Хансена "Грошова теорія і фіскальна політика" (1949 р.). Сучасні економісти в модель включають фінансовий ринок у цілому, тобто ринок грошей і цінних паперів. Модель К - ЬМ використовується для аналізу дії на національний дохід короткотермінових змін фіскальної і грошово-кредитної політики.

На рис. 6.3 економічна рівновага у моделі К - ЬМ - це точка, в якій перетинаються обидві криві. Вона визначає відсоткову ставку

(r0) і дохід (Уо), які відповідають умовам рівноваги як на товарному, так і на грошовому ринках. У точці рівноваги фактичні видатки дорівнюють запланованим, а грошовий попит - грошовій пропозиції.

Модель IS - LM відображає взаємозв'язки на ринках товарів і грошей у національній економіці у короткостроковому періоді. Вона виходить із припущення, що у короткостроковому періоді ціни негнучкі, тому зміни сукупного попиту впливають на рівень національного доходу. Це означає, що усі змінні в моделі вимірюються у реальних одиницях. У цій моделі припускають, що національна економіка є закритою.

Отже, модель IS - LM показує рівновагу товарного й грошового ринків і виявляє чинники, що визначають рівень доходу в національній економіці за незмінного рівня цін.

Модель IS - LM використовують для пояснення впливу фіс­кальної і монетарної політики на дохід у короткостроковому періоді з припущенням, що ціни є стабільними. При цьому необхідно брати до уваги, що в даній моделі до екзогенних змінних належать державні закупівлі, чисті податки і грошова пропозиція, а до ендогенних - дохід і відсоткова ставка. Це визначає характер впливу фіскальної та монетарної політики на криві IS i LM.

У разі застосування стимулюючої фіскальної політики відбувається збільшення доходу і зростання відсоткової ставки, що з урахуванням ефекту витіснення переміщує криву IS вгору (рис. 6.4).

 

 

 

LM

\             N В/

 

 

 

0У,      ►У,    У

Рис. 6.4. Стимулююча фіскальна політика

Із застосуванням стимулюючої монетарної політики відбувається зниження відсоткової ставки і збільшення доходу, що переміщує криву ЬМ вниз (рис. 6.5).


Рис. 6.5. Стимулююча монетарна політика

Модель К - ЬМ пояснює не лише автономний вплив фіскальної та монетарної політики на економіку. Оскільки об'єктами їх впливу є однакові ендогенні змінні (У, г), то завдяки цьому модель К - ЬМ дає можливість узгоджувати між собою дію окремих складових макроекономічної політики.

Ринок робочої сили є системою економічних відносин між його суб'єктами з приводу купівлі-продажу трудових послуг, які пропонуються найманими працівниками за цінами, що складаються під впливом співвідношення попиту та пропозиції.

Суб'єктами ринку робочої сили є роботодавці та наймані працівники.

Об'єктами ринку робочої сили є умови найму на роботу та якість трудових послуг.

Під попитом на робочу силу (Ьп) слід розуміти платоспроможну потребу роботодавців у трудових послугах працівників певних професій і кваліфікації.

Під пропозицією робочої сили (Ья) розуміють різноманітність і якість трудових послуг, які пропонуються для реалізації.

Ціна попиту на робочу силу виступає у вигляді максимально допустимої з точки зору підприємця ставки заробітної плати для найманих працівників.

Ціна пропозиції виступає у вигляді мінімальної ставки заробітної плати, що задовольняє тих, хто наймається на роботу.

Рівновага на ринку робочої сили встановлюється тоді, коли попит на робочу силу дорівнює її пропозиції (Ьп = Ья) і рівень заробітної плати задовольняє як працедавців, так і найманих працівників (рис. 6.6).Загальна логіка аналізу макроекономічної рівноваги така: визначаються умови рівноваги на кожному з ринків окремо; визначаються умови одночасного досягнення рівноваги на усіх ринках. При цьому використовується узагальнений графік Хікса-Хансена рівноваги для трьох ринків - робочої сили, товарного та грошового (рис. 6.7).

Р(Ь)

Графік В

Графік С

Графік А

Рис. 6.7. Одночасна рівновага на товарному, робочої сили та грошовому ринку

Графік А є узагальненим графіком Хікса-Хансена рівноваги товарного та грошового ринків.

Графік В показує взаємозв'язок між випуском продукції та рівнем зайнятості.

Графік С озкриває взаємозв'язок між рівнем зайнятості та реальною заробітною платою (\У / Р).

Рівноважний обсяг виробництва У0 визначає обсяг попиту на робочу силу Ь0, який, у свою чергу, формує рівень реальної заробітної плати (\У0 / Р0).

Основні терміни і поняття

Товарний ринок; споживчий попит; інвестиційний попит; споживання; заощадження; крива К; грошовий ринок; попит на гроші; пропозиція грошей; номінальний відсоток; ліквідна пастка; крива ЬМ; модель К - ЬМ; графік Хікса-Хансена; мультипліка-тивний ефект; ринок позичкових коштів; зовнішні шоки; механізм грошової трансмісії; ефект Пігу; ефект Кейнса; ефект реального багатства; теорія дефляції боргу; теорія очікуваної дефляції.