ВСТУП

В умовах ринкових відносин у народному господарстві України виникло безліч проблем і невирішених питань. Розв'язання їх потребує використання наукових засобів, які має у своєму арсеналі економіка і, насамперед, така її галузь як макроекономіка.

Макроекономіка - наука, яка має справу з властивостями економіки як єдиного цілого. Макроекономічний аналіз спрямований на дослідження: темпів економічного зростання та структурної перебудови національної економіки; стану та перспектив розвитку товарного і фінансового ринків, а також ринків праці; виявлення основних макроекономічних пропорцій та індикаторів макроекономічної нестабільності (інфляції і безробіття); стану державного бюджету і платіжного балансу тощо.

Результатом макроекономічного аналізу є: оцінка, висновки та пропозиції щодо змін національної економічної політики; напрацювання механізмів державного регулювання економічних відносин господарюючих суб'єктів на внутрішньому і зовнішньому ринках; розроблення цільових програм стратегічних та індикативних планів економічного зростання та ін.

Запропонований навчальний посібник "Макроекономіка. Практикум" дозволяє поєднати самостійну роботу студента з роботою на лекціях та семінарських заняттях. Практикум дає змогу синтезувати теоретичні знання з практичними навичками, що сприяє поглибленому вивченню матеріалу курсу в цілому і покликаний дати читачам сучасне уявлення про макроекономіку як складову економічної теорії.

Кожен розділ посібника складається з інформативної частини та контрольних завдань. Інформативна частина представляє собою стислий виклад матеріалу, сконцентрований у базових категоріях та поняттях.

Контрольні завдання для закріплення теоретичного матеріалу складаються з одноваріантних та багатоваріантних запитань, проблемних ситуацій, прикладів розв'язку задач, задач, орієнтовних тем рефератів.

За допомогою відповідей та розв'язків, наведених у кінці посібника, можна перевірити правильність виконання завдань.

Для зручності у навчальному посібнику наведено словник макроекономічної термінології. Наочний матеріал поданий у вигляді схем, таблиць, графіків.