Багатоваріантні питання

1.         Недоліком бартеру є те, що він:

а)         малоефективний внаслідок високих витрат, пов'язаних з
необхідністю знаходження суб'єктів, готових обміняти
потрібні продавцеві товари на ті, які в нього є;

б)         незручний;

в)         перешкоджав розвитку суспільного поділу праці;

г)         усі відповіді правильні.

2.         Фінансовий ринок складається з:

а)         ринку грошей та цінних паперів;

б)         ринку валют;

в)         ринку валют, грошей і цінних паперів;

г)         ринку послуг.

3.         Яка ознака не характеризує сучасні грошові системи країн?

а)         хронічне знецінення грошей;

б)         офіційне визначення золотого вмісту грошової одиниці;

в)         широкий розвиток безготівкового обігу і скорочення обігу
готівки;

г)         зростання ролі держави у стабілізації грошового обігу.

4.         Гроші служать:

а)         засобом обігу;

б)         засобом збереження цінності;

в)         одиницею виміру;

г)         усі відповіді правильні.

5.         Під ліквідністю розуміють здатність:

а)         фінансового активу бути безумовним і нічим не обмеженим
засобом платежу без зміни його номінальної вартості;

б)         фінансового активу бути безумовним і нічим не обмеженим
засобом платежу зі зміною його номінальної вартості;

в)         грошей перетворюватися на фінансові активи;

г)         грошей перетворюватися у цінні папери.

6.         Найвищу ліквідність мають:

а)         цінні папери;

б)         готівка;

в)         майно;

г)         усі відповіді правильні.

7.         Розходження між грошима й "майже грошима" полягає в
тому, що:

а)         гроші на відміну від "майже грошей" можна витрачати
безпосередньо;

б)         "майже гроші" містять у собі депозити на банківських
рахунках, тоді як гроші не включають їх;

в)         гроші обертаються швидше, ніж "майже гроші";

г)         "майже гроші" - це нерозмінні паперові гроші, на відміну
від грошей.

8.         Що   з   перерахованого   нижче   не   можна   віднести   до
"майже грошей"?

а)         ощадні вклади;

б)         великі строкові вклади;

в)         кредитні картки;

г)         короткострокові державні цінні папери.

9.         Емісія готівкових грошей - це:

а)         продаж Національним банком цінних паперів;

б)         одержання Національним банком траншу від МВФ;

в)         випуск Національним банком в обіг грошей;

г)         кредитування Національним банком комерційних банків.

10.       Грошовий агрегат Mj включає:

а)         готівку;

б)         облігації державної позики;

в)         поточні рахунки в банку;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

11.       Грошовий агрегат М1 визначається за формулою:
а)М0 + поточні депозити;

б)         М0 + строкові депозити;

в)         М2 - строкові депозити;

г)         М0 + розрахункові рахунки.

12.       Що із наведеного нижче не включають в агрегат М2?
а) готівкові гроші поза банками;

б)строкові депозити;

в)         кошти на розрахункових рахунках;

г)         кошти клієнтів за трастовими операціями банків.

13.       Великі строкові вклади включаються до складу:

а)         агрегату М1;

б)         агрегату М2;

в)         агрегату М3;

г)         агрегату М2 і М3.

14.       Грошова база - це:

а)         сума готівкових грошей та обов'язкових резервів;

б)         відношення готівкових грошей до безстрокових депозитів;

в)         відношення    обов'язкових   та   надлишкових   резервів
комерційних банків до залучених ними депозитів;

г)         сума готівкових грошей та безстрокових депозитів.

15.       Активи банку - це:

а)         готівкові гроші, акції та вклади до запитання;

б)         готівкові гроші, власність і резерви;

в)         готівкові гроші, власність і акції;

г)         внески до запитання, акції та резерви.

16.       Яке з наведених тверджень є неправильним?

а)         фактичні    резерви    комерційного    банку    дорівнюють
надлишковим резервам плюс обов'язкові резерви;

б)         банківські   активи   плюс   власний  капітал   дорівнюють
зобов'язанням;

в)         власний капітал дорівнює різниці між сумами активів і
зобов'язань;

г)         окремий комерційний банк може надавати позики обсягом,
який дорівнює величині надлишкових резервів.

17.       На скільки надлишкові кошти комерційних банків менші за
їх пасиви?

а) на розмір їх власного капіталу;

б)         на обсяг обов'язкових резервів;

в)         на обсяг власних коштів та обов'язкових резервів;

г)         на суму депозитів.

18.       Як визначаються розміри обов'язкових резервів комерційних
банків?

а)         у відсотках до їх власних коштів;

б)         у відсотках до залучених ними коштів;

в)         в абсолютних величинах їх власних коштів;

г)         в абсолютних величинах залучених ними коштів.

19.       Попит на гроші складається з:

а)         тільки попиту на гроші для операцій купівлі-продажу і
платежу;

б)         лише з попиту на гроші для зберігання багатства
безпосередньо у ліквідній формі;

в)         попиту на гроші для угод та попиту на гроші як актив;

г)         усі відповіді неправильні.

20.       Поняття "попит на гроші" означає:

а)         бажання тримати цінні папери, які при необхідності можуть
бути легко перетворені у гроші за фіксованою ціною;

б)         суму грошей, що підприємці хотіли б використати для
надання кредиту при даній відсотковій ставці;

в)         попит на гроші з боку активів;

г)         сума попиту на гроші для угод і попиту на гроші з боку
активів.

21.       Трансакційний мотив попиту на гроші полягає в тому, що
економічні суб'єкти бажають мати запас грошей:

а)         для здійснення поточних платежів, щоб підтримати на
належному рівні своє особисте і виробниче споживання;

б)         для того, щоб у будь-який час мати можливість
задовольнити свої непередбачувані потреби чи
скористатися перевагами несподіваних можливостей;

в)         щоб за сприятливих умов перетворити їх у високодохідні
фінансові інструменти, а при погіршенні цих умов і появі
загрози зниження дохідності та ризику збитковості
перетворити їх у грошову форму;

г)         усі відповіді неправильні.

22.       Попит на гроші з боку активів пред'являється у зв'язку з тим,
що гроші є:

а)         коштами обігу;

б)         одиницею виміру;

в)         засобом збереження цінності;

г)         усі відповіді правильні.

23.       Спекулятивний мотив попиту на гроші полягає в тому, що
економічні суб'єкти бажають мати запас грошей:

а)         для здійснення поточних платежів, щоб підтримати на
належному рівні своє особисте і виробниче споживання;

б)         щоб за сприятливих умов перетворити їх у високодохідні
фінансові інструменти, а при погіршенні цих умов і появі
загрози зниження дохідності та ризику збитковості
перетворити їх у грошову форму;

в)         щоб у будь-який час мати можливість задовольнити свої не
передбачувані потреби чи скористатися перевагами
несподіваних можливостей;

г)         усі відповіді неправильні.

24.       Як впливає мотив обережності на попит на гроші як актив та
спекуляції'?

а)         не пов'язано;

б)         прямо;

в)         обернено;

г)         впливають тільки на попит на гроші для угод.

25.       Попит на гроші як актив залежить від:

а)         мотиву обережності;

б)         мотиву спекуляції;

в)         ставки відсотка;

г)         усі відповіді правильні.

26.       Попит на гроші для угод залежить від:

а)         відсоткової ставки комерційних банків;

б)         реального валового внутрішнього продукту, швидкості
обертання грошей;

в)         кількості готівкових грошей поза банками;

г)         грошового мультиплікатора.

27.       Рівняння обігу І. Фішера:

а)         М • 0_ = Р • У;

б)         М • Р = У;

в)         М • V = Р • 0_;

г)         М • 0_ = Р • V.

28.       Якщо номінальний обсяг ВНП скоротиться, то:

а)         зросте попит на гроші для угод і загальний попит на гроші;

б)         зменшиться попит на гроші для угод і загальний попит на
гроші;

в)         зросте попит на гроші для угод, але скоротиться загальний
попит на гроші;

г)         зменшиться попит на гроші для угод, але зросте загальний
попит на гроші.

29.       Попит на гроші для угод збільшується:

а)         у міру збільшення обсягу номінального ВНП;

б)         у міру зменшення обсягу номінального ВНП;

в)         при збільшенні відсоткової ставки;

г)         при зниженні відсоткової ставки.

30.       Попит на гроші як активи залежить від:

а)         відсоткової ставки комерційних банків;

б)         норми резервів комерційного банку;

в)         загального обсягу грошової маси;

г)         коефіцієнта депонування.

31.       Монетариська функція попиту на гроші:

а)         враховує вплив інфляції;

б)         залежить від реального доходу по облігаціях;

в)         залежить від величини сукупного багатства;

г)         усі відповіді правильні.

32.       Яке із наведених положень є правильним?

а)         відсоткова ставка обернено впливає на попит на гроші як
активи;

б)         відсоткова ставка прямо впливає на попит на гроші як
активи;

в)         відсоткова ставка прямо впливає на грошову пропозицію;

г)         усі відповіді правильні.

33. Припустимо, що попит на гроші для угод становить 10 % номінального обсягу ВНП, пропозиція грошей дорівнює 450 млрд. грн., а попит на гроші з боку активів показаний у таблиці:

 

Відсоткова ставка, %

Попит з боку активів, млрд. грн.

Відсоткова ставка, %

Попит з боку активів, млрд. грн.

14

100

12

200

13

150

11

250

Якщо номінальний обсяг ВНП дорівнює 3 000 млрд. грн., то рівноважна відсоткова ставка складе:

а)         11 %;

б)         12 %;

в)         13 %;

г)         14 %.

34.       Пропозиція грошей представлена:

а)         готівкою та обов'язковими банківськими резервами;

б)         готівкою та чековими депозитами;

в)         готівкою та надлишковими резервами;

г)         готівкою та великими строковими внесками.

35.       Якщо законодавчим чином буде встановлений граничний
рівень відсоткової ставки нижче рівноважного рівня, то:

а)         обсяг попиту на гроші буде більше, ніж обсяг пропозиції
грошей;

б)         обсяг попиту на гроші буде менше, ніж обсяг пропозиції
грошей;

в)         обсяг пропозиції грошей буде зростати, а обсяг попиту на
гроші буде зменшуватися;

г)         обсяг попиту на гроші буде зростати, а обсяг пропозиції
грошей буде зменшуватися.

36.       На графіку наведені криві сукупного попиту та сукупної
пропозиції. Як зміниться положення кривих, якщо
збільшиться пропозиція грошей? Чи зменшиться
пропозиція грошей?

а)         крива   сукупного   попиту   зрушиться   вліво,   а   крива
сукупного попиту зрушиться вправо;

б)         крива  сукупного  попиту  зрушиться  вправо,   а  крива
сукупного попиту зрушиться вліво;

в)         крива  сукупного  попиту  зрушиться  вправо,   а  крива
сукупного попиту залишиться незмінною;

г)         в обох випадках криві сукупного попиту не змінять свого
положення.

37.       Національний банк не виконує такої функції:

а)         емісія грошових знаків;

б)         зберігання золотовалютних резервів;

в)         надання кредитів населенню;

г)         надання кредитів комерційним банкам.

38.       Загальна   грошова   маса   зростає   кожного   разу,   коли
комерційні банки:

а)         збільшують свої вклади у Національному банку;

б)         вилучають частину своїх грошей у Національному банку;

в)         зменшують свої зобов'язання за поточними рахунками,
сплачуючи готівку чи безготівкові гроші по внесках;

г)         збільшують обсяги позик, які надаються населенню.

39.       Комерційний  банк  може  створювати  безготівкові  гроші
у межах:

а)         своїх надлишкових резервів;

б)         своїх загальних резервів;

в)         своїх депозитів;

г)         своєї готівки у касі.

40.       Простий грошовий мультиплікатор розраховується як:

а)         відношення готівкових грошей до безготівкових;

б)         відношення   норми   обов'язкових   резервів   до   норми
депонування;

в)         як відношення одиниці до норми обов'язкових резервів;

г)         як відношення М1 до М0.

41.       Як зміна норми обов'язкових резервів впливає на грошовий
мультиплікатор ?

а)         прямо;

б)         обернено;

в)         зміна обов'язкових резервів не впливає на грошовий
мультиплікатор;

г)         усі відповіді неправильні.

42.       Грошовий мультиплікатор визначається за формулою:

а)         цш = (1 + гг) / (сг + гг);

б)         цш = (1 + сг) / (сг + гг);

в)         цт = (1 - сг) / (сг + гг);

г)         Цт = (1 - гг) / (сг + гг).

43.       Якщо грошова база подвоїлась і розмір грошового
мультиплікатора збільшився у два рази, то пропозиція
грошей:

а)         не змінилася;

б)         зросла вдвічі;

в)         зросла у чотири рази;

г)         зросла, але менше ніж у два рази.

44.       Якщо сукупність усіх комерційних банків надає гроші у
позику, створюючи поточні рахунки, то пропозиція грошей:

а)         зростає на величину більшу, ніж загальна сума депозитів;

б)         не змінюється;

в)         зменшується на загальну величину готівкових грошей та
банківських депозитів;

г)         збільшується  на величину меншу,  ніж  загальна сума
депозитів.

Надлишкові резерви комерційного банку - це: а) різниця між активами і пасивами банку;

б)         різниця   між   сумою   фактичних   резервів   і   сумою
обов'язкових резервів;

в)         різниця між грошовими агрегатами М2 і М1;

г)         різниця між активами і власним капіталом банку.

46.       Норма обов'язкових резервів запроваджується як засіб:

а)         зниження рівня інфляції;

б)         економічного зростання країни;

в)         обмеження грошової маси;

г)         активізації іноземних інвестицій.

47.       Якщо норма обов'язкових резервів комерційного банку
становить 20 %, то величина депозитного мультиплікатора
дорівнює:

а)         0;

б)         1;

в)         5;

г)         20.

48.       У національній економіці пропозиція грошей не залежить від:

а)         депозитів скарбниці;

б)         готівки;

в)         чекових внесків;

г)         грошового мультиплікатора.

49.       Якщо на грошовому ринку попит збільшився за сталої
пропозиції, то:

а)         знизиться номінальна відсоткова ставка;

б)         зросте номінальна відсоткова ставка;

в)         знизяться ціни на облігації;

г)         правильні відповіді (б) і (в).

50.       Якщо на грошовому ринку збільшилася пропозиція за
незмінного попиту, то:

а)         знизяться ціни на облігації;

б)         знизиться номінальна відсоткова ставка;

в)         зросте номінальна відсоткова ставка;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

51.       Якщо пропозиція грошей і рівень цін постійні, то у разі
збільшення доходу:

а)         попит на гроші та відсоткова ставка збільшаться;

б)         попит на гроші збільшиться, а відсоткова ставка знизиться;

в)         попит на гроші і а відсоткова ставка зростуть;

г)         попит на гроші та відсоткова ставка зменшаться.

52.       Яке твердження правильне?

а)         з підвищенням відсоткової ставки попит на гроші для
операцій збільшується;

б)         зі зниженням відсоткової ставки попит на гроші для
операцій зменшується;

в)         зі зменшенням номінального ВВП попит на гроші для
операцій зменшується;

г)         зі збільшенням номінального ВВП попит на гроші для
операцій зменшується.

53.       Зі зниженням реальної відсоткової ставки:

а)         попит на гроші для операцій збільшиться, а сукупний попит
на гроші не зміниться;

б)         попит на гроші для операцій зменшиться, а сукупний попит
на гроші збільшиться;

в)         попит на гроші для операцій не зміниться, а сукупний
попит на гроші збільшиться;

г)         попит на гроші як актив збільшиться, а сукупний попит на
гроші не зміниться.

54.       Яке із наведених положень є помилковим?

а)         загальні   резерви   дорівнюють   сумі   обов'язкових   та
надлишкових резервів;

б)         норма    резервування    дорівнює    відношенню     суми
обов'язкових резервів до депозитів;

в)         грошова база дорівнює сумі депозитних грошей та готівки;

г)         грошова база дорівнює грошовій пропозиції.

55.       Відсоткова ставка, за якою Національний банк надає позики
комерційним банкам, називають:

а)         номінальною;

б)         реальною;

в)         обліковою;

г)         позичковою.


56. Особливим посередником на ринку цінних паперів, який виступає центром торгівлі, є:

а)         валютна біржа;

б)         товарна біржа;

в)         фондова біржа;

г)         усі відповіді правильні.

57. Цінним папером може бути:

а)         будь-який грошовий документ;

б)         документ, що засвідчує майнове право;

в)         боргова розписка;

г)         лотерейний білет.