Приклади розв'язку задач

Задача 1.

У таблицю включені нецінові чинники, які впливають на динаміку основних компонентів ЛБ:

 

Чинники

Компонент ЛБ

Зміна

1. Збільшення населення

споживання

збільшення через зростання чисельності споживачів

2. Скорочення    пропозиції грошей

 

 

3. Підвищення індивідуальних податків

 

 

4. Очікувана    рецесія    в інших країнах

 

 

5. Підвищення     цін     на житлові будинки

 

 

6. Очікувана    рецесія    в економіці

 

 

Заповніть таблицю. У другому стовпчику вкажіть відповідний компонент ЛБ, у третій - характеристика його зміни.

Розв'язок

Компоненти ЛБ та характеристика його зміни:


Чинники

Збільшення населення

Скорочення пропозиції грошей

Підвищення індивідуальних податків

4. Очікувана рецесія в інших країнах

Підвищення цін на житлові будинки

Очікувана рецесія в економіці


Компонент ЛБ

споживання

інвестиції

споживання

інвестиції

споживання

інвестиції


Зміна

збільшення через зростання

чисельності споживачів зменшення через підвищення

ставки відсотка зменшення через скорочення використовуваного доходу зменшення через зниження прибутку на експортному ринку

збільшення через збільшення багатства (реальних касових

залишків) зменшення через зниження прибутку всередині країни


 

Задача 2.


Визначте реакцію на кожну з описаних нижче подій в сенсі зсуву чи переміщення вздовж кривих сукупного попиту чи сукупної пропозиції, а також вплив події на короткотерміновий рівень цін та короткотерміновий реальний національний обсяг випуску. Зсув кривої позначайте літерою З, а переміщення вздовж кривої - літерою П, зростання цін або виробництва позначається знаком |, зменшення - знаком |.


Задача 3.

Природний обсяг виробництва становить 700 одиниць, криву AD описує рівняння Y = 1 500 - 20 P. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 25 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 2 375 - 30 P.

На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?

Розв 'язок

1.         Визначимо рівноважний рівень цін у базовому періоді:
700 = 1 500 - 20 Р;

-           800 = - 20 Р; Р0 = 40 грн.

2.         Визначимо рівноважний рівень цін у звітному періоді:
700 • 1,25 = 875 од.;

875 = 2 375 - 30 Р;

-           1 500 = - 30 Р;

Р1 = 50 грн.

3.         Темп приросту цін обчислюється за формулою:

P - P    50 - 40

Тпр =Ü_i0--100% =   -100% = 25%.

пр      P0          40

Задача 4.

Економіка країни у 2008 р. характеризується такими витратами (млрд. грн.): С = 20 + 0,8 (У - Т + ТЯ); I = 30 + 0,1 У; в = 40; Т = 270; ТЯ = 10; Ш = 10 - 0,04 У.

Визначити обсяг ВВП (У) за витратами.

Розе 'язок

Обсяг ВВП за витратами визначається за формулою: ВВП = У = С + I + в +Ш;

У = 20 + 0,8 (У - 40 + 10) + 30 + 0,1 У + 40 + 10 - 0,04 У; У = 20 + 0,8 У - 32 + 8 + 30 + 0,1 У + 40 + 10 - 0,04 У; У - 0,8 У - 0,1 У + 0,04 У = 20 - 32 + 8 + 30 + 40 + 10; 0,14 У = 76;

У = 76 / 0,14 = 542,8 млрд. грн. Задача 5.

За наведеними даними (млрд. грн.) розрахуйте рівноважний ВВП за витратами для країни у 2007 р.: С = 300 + 0,7 (У - Т - ТЯ); I = 250 + 0,15 У; в = 500; ЕХ = 150; ІМ = 125; Т = 270; ТЯ = 60.

У 2008 р. планується збільшити державні закупівлі до 700 млрд. грн., податки - до 350, трансферти - до 100, імпорт - до 175 млрд. грн.

Визначте, до яких наслідків призведуть ці заходи держави. Як зміниться величина ВВП і рівень цін в умовах пожвавлення економіки?

Розе'язок

Обсяг ВВП за витратами визначається за формулою: ВВП = У = С + I + в +

а)         ВВП для 2007 р.:

У = 300 + 0,7 (У - 270 + 60) + 250 + 0,15 У + 500 + (150 - 125); 0,15 У = 300 - 189 + 42 + 250 + 500 + 25; У = 6 187 млрд. грн.

б)         ВВП у 2008 р.:

У = 300 + 0,7 (У - 350 + 100) + 250 + 0,15 У + 700 + (150 - 175);

0,15 У = 1 050;

У = 7 000 млрд. грн.

Номінальний обсяг ВВП у 2008 р. збільшується на 813 млрд. грн. (7 000 - 6 187).

В умовах пожвавлення економіки країни це призведе до зростання рівня цін.

Задача 6.

У країні реальний ВВП становить 1 200 млрд. грн. Ставка податків дорівнює  20 %  ВВП.   Функція  споживчих  витрат  має  вигляд:

С = 140 + 0,8 (У - Т). Обсяг інвестицій дорівнює 190 млрд. грн., чистий експорт - 10 млрд. грн.

Визначте рівноважний обсяг державних закупівель.

Розв 'язок

У = С + I + в + КБ; в = У - С - I - КБ;

в = 1 200 - (140 + 0,8 • (1 200 - 0,8 • 0,2 1 200) - 190 - 10; в = 1 200 - 140 - 960 + 192 - 190 - 10; в = 92 млрд. грн.

Задача 7.

В економіці країни величина споживчих витрат на початку року становила 120 млрд. грн. Річний темп зростання споживчих витрат дорівнював 4 %. Обсяг державних закупівель фіксований і дорівнює 38 млрд. грн. Функція інвестиційних витрат залежно від відсоткової

ставки має вигляд: Т = 15 + .

г

Розрахуйте ВВП на кінець року, якщо відсоткова ставка дорівнює 20 %, а чистий експорт складає - 2 млрд. грн.

Розв'язок

Обсяг споживчих витрат на кінець року дорівнює:

С = 120 + 120 • 0,04 = 124,8 млрд. грн.;

Т = 15 + 100 / 20 = 20 млрд. грн.

Обсяг ВВП на кінець року дорівнює:

ВВП = У = С + I + в + КБ;

У = 124,8 + 20 + 38 - 2 = 18,8 млрд. грн.

Задача 8.

Початково економіка знаходиться у стані довгострокової рівноваги і характеризується такими показниками: довгострокова крива Л8 вертикальна на рівні У = 2 800 млн. грн., короткострокова крива Л8 горизонтальна на рівні Р = 1, а крива ЛБ задана рівнянням У = 3,5 М / Р, де М = 800 млн. грн. Відбувся несприятливий шок пропозиції, внаслідок чого ціни зросли до рівня 1,4, а потенційний рівень випуску знизився до рівня 2 500 млн. грн.

Визначити:

Нові рівноважні значення Y іРу короткостроковому і довгостроковому періодах, якщо уряд і Національний банк не втручаються в економіку, тобто крива AD залишається на попередньому рівні.

Якщо Національний банк проводить стабілізаційну політику, яку додаткову кількість грошей він має випустити в обіг для того, щоб короткострокова рівновага була на рівні Y = 2 800 млн. грн.?

Розв 'язок

1. Початкова рівновага встановиться на рівні Y = 2 800, Р = 1, тобто в точці А, де перетинаються криві AD, AS]Ö АБд (рис. 4.14).

p

1,4

1,12 1

Рис. 4.14. Рівноважні значення У і Р у короткостроковому і довгостроковому періодах

Після шоку і зміщення цін до рівня 1,4, короткострокова крива ЛБк зміститься вгору, а короткострокова рівновага встановиться у точці В, де перетинаються ЛБ і нова крива сукупної пропозиції ЛБк.

Координати точки В: У = 3,5 • (800 / 1,4) = 2 000 млн. грн.

Таким чином, координати короткострокової рівноваги в економіці, що відповідає точці В, становлять (У = 2 000; Р = 1,4).

Довгострокова рівновага встановиться в точці С після зміщення кривої ЛБд до рівня випуску У = 2 500 млн. грн.

Координати точки С: 2 500 = 3,5 • (800 / Р) => Р = 1,12.

2. Внаслідок здійснення стабілізаційної політики Національного банку пропозиція грошей зросте, що графічно відображається зміщенням кривої ЛБ праворуч (діє неціновий чинник сукупного попиту) до перетину її з попередньою кривою ЛБ (У = 2 800).

Для визначення кількості грошей, необхідних для проведення монетарної політики, підставимо у рівняння кривої AD початкове значення потенційного випуску 2 800 млн. грн. та нове значення цін Р = 1,4:

2 800 = 3,5 • (М / 1,4) => М = 1 120; AM = 1 120 - 800 = 320 млн. грн. Таким   чином,   для   того,   щоб   короткострокова   рівновага встановилася на рівні випуску Y = 2 800 млн. грн., Національний банк має випустити в обіг 320 млн. грн.