Багатоваріантні питання

1. На відміну від класичних економістів, Дж. М. Кейнс стверджував, що:

а) принцип невтручання призведе до макрорівноваги;

б)         економіці      приватного      підприємництва      властива
нестабільність;

в)         ціна і заробітна плата є гнучкими;

г)         ринок здатний по своїй природі до самоврегулювання.

2.         Домашні господарства і підприємства взаємодіють між собою
за допомогою ринків:

а)         ресурсів і фінансового;

б)         товарного і грошового;

в)         ресурсів і товарного;

г)         праці і товарного.

3.         У процесі економічного кругообігу підприємства виконують
таку функцію:

а)         сплачують податки;

б)         постачають ресурси;

в)         купують ресурси;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

4.         У    процесі    економічного    кругообігу    домогосподарства
виконують таку функцію:

а)         отримують податки;

б)         постачають ресурси;

в)         купують ресурси;

г)         виробляють товари та послуги.

5.         За кейнсіанською теорією рівень випуску продукції і рівень
зайнятості визначаються:

а)         рівнем сукупного попиту;

б)         пропозицією, яка визначає власний попит;

в)         економічною стабільністю, що підтримує повну зайнятість;

г)         гнучкістю співвідношення "ціна - заробітна плата".


6.   Сукупний попит - це:

а)         обсяг номінального ВВП,
мають бажання купити
платоспроможних потреб;

б)         обсяг потенційного ВВП,
мають бажання купити
платоспроможних потреб;

який макроекономічні суб'єкти з   метою   задоволення   своїх

який макроекономічні суб'єкти з   метою   задоволення   своїх


в)         обсяг номінального ЧНП, який економіка країни має
бажання купити з метою експорту;

г)         обсяг реального ВВП, який макроекономічні суб'єкти мають
бажання купити з метою задоволення своїх
платоспроможних потреб.

7.         Різниця між поняттями ринкового попиту та сукупного попиту
полягає у тому, що:

а)         ринковий попит стосується усіх індивідів, а сукупний
попит - ні;

б)         сукупний попит стосується окремого виду товару, а
ринковий попит - ні;

в)         важелі впливу працюють через ринковий попит, а не через
сукупний попит;

г)         сукупний попит стосується усіх товарів народного
господарства, а ринковий попит - окремого виду товару.

8.         Крива сукупного попиту відображає залежність між:

а)         рівнем цін і виробленим фактичним ВВП;

б)         рівнем цін та сукупними видатками на купівлю товарів та
послуг;

в)         рівнем цін, який визначають покупці, і рівнем цін, що
задовольняє продавців;

г)         обсягами виробленого і спожитого ВВП.

9.         Спадний нахил кривої сукупного попиту не зумовлений:

а)         ефектом майна;

б)         ефектом Кейнса;

в)         ефектом доходу;

г)         ефектом обмінного курсу.

10.       Складовими сукупного попиту є:

а)         споживчі, інвестиційні, державні видатки та чистий експорт;

б)         споживчі та державні видатки;

в)         заробітна плата, амортизація, змішаний дохід;

г)         матеріальні витрати підприємств.

11.       Ціни впливають на сукупний попит:

а)         прямо;

б)         обернено;

в)         ціни не впливають на сукупний попит;

г)         сукупний попит визначає ціну.

12.       До цінових чинників сукупного попиту належать:

а)         ефект багатства, ефект Пігу, ефект відсоткової ставки;

б)         зміна цін на ресурси;

в)         доходи споживачів;

г)         інфляційні очікування.

13.       Ефект Пігу полягає у тому, що:

а)         нижчий рівень цін знижує відсоткові ставки, стимулює
збільшення видатків на інвестиційні блага і розширює
сукупний попит;

б)         зі зниженням рівня цін споживачі відчувають себе
багатшими, що відповідно стимулює їх збільшувати
видатки;

в)         знецінення національної грошової одиниці стимулює
експорт і стримує імпорт, що розширює чистий експорт, а
отже і сукупний попит;

г)         "дорогі гроші" ведуть до зменшення обсягів інвестицій,
чистого експорту і споживання, а отже і сукупного попиту.

14.       Ефект Кейнса полягає у тому, що:

а)         нижчий рівень цін знижує відсоткові ставки, стимулює
збільшення видатків на інвестиційні блага і розширює
сукупний попит;

б)         зі зниженням рівня цін споживачі відчувають себе
багатшими, що відповідно стимулює їх збільшувати
видатки;

в)         знецінення національної грошової одиниці стимулює
експорт і стримує імпорт, що розширює чистий експорт, а
отже й сукупний попит;

г)         "дорогі гроші" ведуть до зменшення обсягів інвестицій,
чистого експорту і споживання, а отже і сукупного попиту.

15.       До нецінових чинників сукупного попиту належать:

а)         зміни у продуктивності ресурсів;

б)         ефект багатства;

в)         зміни в економічній політиці;

г)         ефект відсоткової ставки.

16.       Різке падіння реальної вартості акцій, незалежно від рівня
інших цін, може бути кращим прикладом:

а)         ефекту імпортних закупівель;

б)         ефекту реальних касових залишків;

в)         зміни у добробуті споживачів;

г)         зміни у споживчій заборгованості.

17.       Крива сукупного попиту зрушується вгору, якщо:

а)         знижується рівень цін;

б)         зростає рівень цін;

в)         збільшуються надлишкові виробничі потужності;

г)         знижується валютний курс національної грошової одиниці.

18.       В економіці у результаті пожвавлення, підприємства додатково
наймають 3 млн. осіб. Яким чином це вплине на криву попиту?

а)         крива попиту зрушиться вправо;

б)         крива попиту зрушиться вліво;

в)         крива попиту залишиться незмінною;

г)         усі відповіді неправильні.


19.       З метою вирівняти бюджет уряд зменшує видатки на соціальне
забезпечення на 10 %, видатки на освіту - на 20 %. Який з
графіків ілюструє дану ситуацію?

а)         б)

20.       Зростання сукупних витрат у кейнсіанській моделі спричинить
до зрушення кривої сукупного попиту:

а)         вправо на величину зростання сукупних витрат, помножену
на значення мультиплікатора;

б)         вправо на величину зростання сукупних витрат;

в)         вліво на величину зростання сукупних витрат;

г)         вліво на величину зростання сукупних витрат мінус обсяг
трансфертів.

21.       Закон Сея стверджує, що:

а)         збільшення цін веде до зростання пропозиції;

б)         зміни   попиту   або   пропозиції   можуть   призвести   до
досягнення відповідної точки рівноваги даного ринку;

в)         пропозиція формує свій власний попит;

г)         заробітна плата і ціни є негнучкими, що перешкоджає
досягненню рівноважного стану ринку.

22.       Сукупна пропозиція - це:

а)         обсяг потенційного ВВП, який економіка пропонує для
експорту з метою отримання доходу;

б)         обсяг номінального ЧНП, який економіка пропонує для
продажу з метою отримання прибутку;

в)         обсяг   прогнозованого   ВВП,   який   економіка   планує
виробити;

г)         обсяг реального ВВП, який економіка пропонує для продажу
з метою отримання прибутку.

23.       Крива сукупної пропозиції відображає залежність між:

а)         рівнем цін і реальним ВВП;

б)         рівнем цін і потенційним ВВП;

в)         рівнем цін та сукупними витратами на товари та послуги;

г)         виробленим і спожитим ВВП.

24.       Зростаюча крива сукупної пропозиції відображає наступне:

а)         зростання витрат на збільшення використання виробничих
потужностей;

б)         збільшення виробництва знижує межі прибутку, що у свою
чергу збільшує величину попиту;

в)         для  виробництва кожної додаткової одиниці  продукції
потрібно менше ресурсів;

г)         усі відповіді правильні.

25.       Який вплив на рівень інфляції та рівень безробіття матиме
збільшення короткострокової сукупної пропозиції'?

а)         інфляція зросте, а безробіття залишиться без змін;

б)         інфляція і безробіття зменшаться;

в)         інфляція залишиться без змін, а безробіття зросте;

г)         інфляція зменшиться, а безробіття зросте.

26.       До   цінових   чинників,   які   визначають   нахил   кривої
короткострокової сукупної пропозиції не належить:

а)         залучення у виробництво додаткової робочої сили з нижчим
рівнем кваліфікації;

б)         екологічні нормативи та санкції;

в)         додаткові витрати на підприємницьку діяльність;

г)         розширення збуту на віддалених ринках.

27.       До цінових чинників сукупної пропозиції належать:

а)         ефект відсоткової ставки;

б)         зміна товарних цін;

в)         зміна цін на ресурси;

г)         ефект чистого експорту.

28.       До нецінових чинників сукупної пропозиції належать:

а)         зміна цін на ресурси;

б)         зміна у споживчих видатках;

в)         податкова політика;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

29.       Підвищення   цін   на  ресурси   зумовить   зрушення   кривої
сукупної пропозиції:

а)         вправо  на  величину  зростання  витрат,  помножену  на
значення мультиплікатора;

б)         вправо на величину зростання сукупних витрат;

в)         вліво на величину зростання витрат;

г)         вліво на величину зростання сукупних витрат мінус обсяг
трансфертів.

30.       Посилення вимог держави до збереження навколишнього
середовища викликає:

а) зростання витрат виробництва на одиницю продукції і зрушення кривої сукупної пропозиції вправо;

б)         зростання витрат виробництва на одиницю продукції і
зрушення кривої сукупної пропозиції вліво;

в)         зниження витрат виробництва на одиницю продукції і
зрушення кривої сукупного попиту вліво;

д) зниження витрат виробництва на одиницю продукції і зрушення кривої сукупного попиту вправо.

31.       Якщо ріст реального обсягу виробництва не супроводжується
ростом цін, то:

а)         короткострокова крива ЛБ - горизонтальна лінія;

б)         короткострокова крива ЛБ - висхідна лінія;

в)         короткострокова крива ЛБ - вертикальна лінія;

г)         короткострокова крива ЛБ має негативний нахил.

32.       Наступні параметри характеризують поточний стан економіки
країни: швидко зростає інфляція (14 % на рік), рівень
безробіття залишається стабільним (3,1 %), рівень реального
ВВП є високим. Яка частина кривої сукупної пропозиції
найбільше відповідає такому стану:

а)         кейнсіанський відрізок;

б)         середній (проміжний) відрізок;

в)         горизонтальний відрізок;

г)         класичний відрізок.

33.       Кейнсіанський відрізок відображає ситуацію, коли:

а)         економіка перебуває у стані повної зайнятості;

б)         відбувається розширення виробництва з одночасним
зростанням цін;

в)         економіка перебуває у стані спаду і значна частка
виробничих потужностей та робочої сили не
використовується;

г)         сукупна пропозиція не змінюється.

34.       Проміжний відрізок характеризується:

а)         незмінним обсягом виробництва;

б)         розширення обсягу виробництва за незмінних цін;

в)         розширенням виробництва з одночасним зростанням цін;

г)         зростанням обсягу попиту.

35.       Рух економіки вправо уздовж горизонтальної ділянки кривої
сукупної пропозиції супроводжується:

а)         зменшенням зайнятості;

б)         збільшенням зайнятості;

в)         зростанням цін;

г)         зниженням цін.

36.       Якщо ціни на імпортні товари зросли, то це викликано:

а)         скороченням сукупної пропозиції;

б)         зростанням сукупної пропозиції;

в)         зростанням сукупного попиту;

г)         скороченням сукупного попиту.

37.       Введення нових стандартів щодо охорони навколишнього
середовища призвели до збільшення вартості автомобілів та
вантажівок в середньому на 5 %. Як ця ситуація вплине на
криву пропозиції'?

а)         крива пропозиції зрушиться вправо;

б)         крива пропозиції зрушиться вліво;

в)         крива пропозиції не змінить свого положення;

г)         усі відповіді неправильні.

38.       Якщо у національній економіці відбулося несприятливе
збурення пропозиції, то:

а)         рівень цін підвищиться;

б)         рівень цін знизиться;

в)         крива сукупної пропозиції переміститься вправо;

г)         крива сукупної пропозиції переміститься вліво.

39.       В умовах повної зайнятості зростання сукупної пропозиції
супроводжується:

а)         зменшенням безробіття;

б)         збільшенням реального ВВП;

в)         збільшенням номінального ВВП;

г)         зниженням цін.

40.       У результаті сприятливих погодних умов країна отримала
найвищий урожай зернових за 10 років. Який з графіків
ілюструє дану ситуацію?


41.       Крива довгострокової  сукупної пропозиції показує  обсяг
виробництва, який називають:

а)         оптимальним рівнем виробництва;

б)         природним рівнем виробництва;

в)         максимальним рівнем виробництва;

г)         виробничою потужністю.

42.       Збільшення сукупної пропозиції викличе:

а)         зниження рівня цін і реального обсягу ВНП;

б)         зниження темпу зростання цін і збільшення реального
обсягу ВНП;

в)         підвищення рівня цін і обсягу ВНП у реальному вираженні;

г)         зниження темпу зростання цін і реального обсягу ВНП.

43.       Що з нижче наведеного найкраще свідчить про економічний
розвиток?

а)         зміщення    вправо     кривої    сукупної    пропозиції    у
довгостроковому періоді;

б)         зміщення     вліво     кривої     сукупної     пропозиції     у
короткостроковому періоді;

в)         зміщення вліво кривої виробничих можливостей;

г)         зміщення вправо кривої сукупного попиту.

44.       В умовах макрорівноваги:

а)         величина сукупного попиту дорівнює величині сукупної
пропозиції;

б)         рівноважний рівень цін та рівень обсягів виробництва є
стабільними;

в)         прагнення як продавця, так і покупця є задоволеними;

г)         усі відповіді правильні.

45.       Ефект реальної рівноваги має місце тоді, коли:

а)         ціни знижуються, вартість готівки у вашому розпорядженні
зменшується, тому ви намагаєтеся більше витрачати;

б)         ціни знижуються, вартість готівки у вашому розпорядженні
збільшується, тому ви намагаєтеся більше витрачати;

в)         ціни зростають, готівка у вашому розпорядженні коштує
менше, тому ви витрачатимете більше;

г)         ціни зростають, готівка у вашому розпорядженні коштує
більше, тому ви будете купувати менше.

46.       Якщо   фактичний   обсяг   ВНП   менше   рівноважного,   то
виробники:

а)         скорочують виробничі запаси й розширюють виробництво
товарів та послуг;

б)         збільшують виробничі запаси й розширюють виробництво;

в)         скорочують і виробничі запаси, і виробництво;

г)         збільшують виробничі запаси та скорочують виробництво.

47.       Якщо національна економіка досягла повної зайнятості, а обсяг
сукупного попиту зростає, то це означає, що в економіці:

а)         дефляційний розрив;

б)         інфляційний розрив;

в)         розвивається стагфляція;

г)         рівень цін знижується.

48.       Якщо обсяг рівноважного ВНП виявляється більше його
потенційного рівня, то:

а)         рівень цін підвищиться;

б)         рівень безробіття зросте;

в)         з'явиться дефляційний розрив;

г)         автоматично збільшиться сукупна пропозиція.

49.       Ефект храповика базується на положенні, що:

а)         поведінку виробників та споживачів важко передбачити;

б)         зниження відсоткової ставки зумовлює збільшення обсягу
інвестицій;

в)         багато цін на товари й ресурси є негнучкими;

г)         усі відповіді правильні.

50.       Згідно з класичною моделлю сукупної пропозиції, зменшення
сукупного попиту зумовлює:

а)         зниження прибутковості;

б)         зниження цін;

в)         підвищення прибутковості;

г)         зниження цін і зайнятості.

51.       Згідно з кейнсіанською моделлю сукупної пропозиції,
зменшення сукупного попиту викликає:

а)         зниження заробітної плати;

б)         зниження цін за незмінної заробітної плати;

в)         зменшення прибутковості;

г)         правильні відповіді (б) і (в).

52.       Якщо рівновага порушилася падінням сукупного попиту, то її
відновлення у короткостроковому періоді здійснюється на
умовах:

а)         зниження заробітної плати;

б)         зниження цін і заробітної плати;

в)         зниження цін за незмінної заробітної плати;

г)         усі відповіді неправильні.

53.       Якщо після падіння сукупного попиту і цін, заробітна плата
знизилися пропорційно, то рівновага відновиться на умовах:

а)         повної зайнятості;

б)         неповної зайнятості;

в)         досягнення потенційного ВВП;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

54.       Результати зрушення кривої сукупного попиту вліво й вправо
однакові, якщо це зрушення відбувається на:

а) горизонтальному відрізку кривої сукупної пропозиції;

б)         вертикальному відрізку кривої сукупної пропозиції;

в)         проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції;

г)         етапі, коли економіка перебуває у стані рецесії.

55.       Якщо рівень цін зростає, а виробництво зменшується, то це
викликано зрушенням:

а)         кривої сукупного попиту вправо;

б)         кривої сукупного попиту вліво;

в)         кривої сукупної пропозиції вліво;

г)         кривої сукупної пропозиції вправо.

56.       Економіку, що вийшла за природний рівень виробництва
називають:

а)         відкритою;

б)         ринковою;

в)         "перегрітою";

г)         традиційною.

57.       Крива сукупного попиту у відкритій економіці переміщується
вправо, якщо:

а)         курс національної валюти знижується;

б)         рівень цін підвищується;

в)         рівень цін знижується;

г)         темпи      економічного      зростання      у      торгівельних
партнерів спадають.