Одноваріантні питання

1.         Сукупний попит показує загальний обсяг товарів і послуг,
який бажають придбати покупці за даного рівня цін.

Так      Ні

2.         Крива сукупного попиту має негативний нахил.

Так      Ні

3.         До сукупного попиту не включають витрати на амортизацію
та чистий експорт.

Так      Ні

4.         Сукупний попит є сумою внутрішнього і зовнішнього попиту
на вітчизняні товари та послуги.

Так      Ні

5.         Крива сукупного попиту має додатній нахил.

Так      Ні

6.         Форму кривої сукупного попиту можна пояснити ефектом
доходу та ефектом заміщення.

Так      Ні

7.         Ефект Пігу полягає у тому, що зі зниженням цін споживачі
відчувають себе багатшими, що відповідно стимулює їх
збільшувати видатки.

Так      Ні

8.         На ефекті відсоткової ставки наголосив М. Фрідман.

Так      Ні

9.         Криві сукупного попиту і сукупної пропозиції переміщуються
під впливом нецінових чинників.

Так      Ні

10.       Високий рівень споживчої заборгованості стимулює ріст
споживчих видатків і сукупного споживання.

Так      Ні

11.       Скорочення надлишкових   виробничих потужностей
уповільнює ріст попиту на капітал і, таким чином, знижує
сукупний попит.

Так      Ні

12.       Збільшення споживчих витрат        переміщує криву сукупного
попиту вправо вгору.

13.       Очікування інфляції завжди зрушує криву сукупного
попиту вправо.

Так      Ні

14.       Для того, щоб зменшити рівень безробіття, держава часто
намагається збільшити сукупний попит.

Так      Ні

15.       Не звертаючи увагу на сучасну економічну ситуацію,
зростання сукупного попиту завжди породжуватиме нові
робочі місця.

Так      Ні

16.       Сукупна пропозиція виражає загальну кількість товарів та
послуг, яку пропонують виробники за даного рівня цін.

Так      Ні

17.       Монополізація ринку факторів виробництва може вплинути на
витрати виробництва та на динаміку сукупної пропозиції.

Так      Ні

18.       Крива довгострокової пропозиції має додатній нахил.

Так      Ні

19.       Крива довгострокової сукупної пропозиції показує обсяг
виробництва, який називають природним рівнем виробництва.

Так      Ні

20.       Проміжний відрізок кривої ЛБ характеризується тим, що
збільшення обсягу національного виробництва
супроводжується зростанням цін.

Так      Ні

21.       Кейнсіанський відрізок кривої сукупної пропозиції показує
обсяг національного виробництва, який називають природним
рівнем виробництва.

Так      Ні

22.       Відповідно до класичної концепції, крива сукупної пропозиції
за різних умов не може зрушитися ні вліво, ні вправо, вона
представлена вертикальною лінією.

Так      Ні

23.       Змінні, які зі збільшенням обсягу національного виробництва
сприяють або протидіють зростанню витрат на одиницю
продукції та підвищенню цін, називають ціновими чинниками сукупної пропозиції.

Так      Ні

24.       До інституційних чинників сукупної пропозиції відносять
запровадження мита, структурні та природні умови.

Так      Ні

25.       Удосконалення технології виробництва зрушить криву
сукупної пропозиції вліво.

Так      Ні

26.       Підвищення податкових ставок збільшить сукупну
пропозицію у короткостроковому періоді.

Так      Ні

27.       Збільшення обсягу капіталу, яким володіє національна
економіка, розширює обсяг національного продукту, а отже й
сукупної пропозиції у довгостроковому періоді.

Так      Ні

28.       Ріст сукупної пропозиції збільшує рівноважний рівень
виробництва.

Так      Ні

29.       Збурення пропозиції - це екзогенні події, що спричиняють
раптові зміни у витратах виробництва.

Так      Ні

30.       Макрорівновага виникає за умови, коли сукупні видатки
дорівнюють сукупним доходам.

Так      Ні

31.       Згідно кейнсіанського підходу макрорівновага може
досягатися далеко ліворуч від природного обсягу виробництва
і значна частка робочої сили буде вимушено бездіяльною.

Так      Ні

32.       Згідно класичного підходу макроекономічна політика,
спрямована на зміну сукупного попиту впливає на рівень
безробіття та обсяг національного виробництва.

Так      Ні

33.       Підвищення сукупного попиту      на класичному відрізку
сукупної пропозиції зумовить         підвищення рівня цін
в економіці.

34.       Підвищення ефективності національної економіки означає, що
крива  довгострокової          сукупної         пропозиції
переміщується вліво.

Так      Ні

35.       На горизонтальному відрізку кривої сукупної пропозиції
зрушення кривої сукупного попиту вправо не впливає на
динаміку реального ВНП.

Так      Ні

36.       На вертикальному відрізку кривої сукупної пропозиції
зрушення кривої сукупного попиту вліво впливає на
рівень цін.

Так      Ні

37.       Зрушення кривої попиту вправо завжди призводить
до інфляції.

Так      Ні

38.       Підвищення внутрішнього рівня цін (щодо світового)
приводить до росту експорту й до зниження імпорту товарів
і послуг.

Так      Ні

39.       Усі чинники, які змінюють природний рівень виробництва,
переміщуватимуть криву довгострокової сукупної пропозиції
вліво або вправо.

Так      Ні

40.       Ефект храповика зумовлений негнучкістю цін на товари
та ресурси.

Так      Ні

41.       Економіку, що вийшла за природний рівень виробництва,
називають "перегрітою".

Так      Ні

42.       Стагфляція характеризується одночасним зростанням рівня
цін в економіці та рівня безробіття.

Так      Ні