Задачі

Задача 1.

Визначте статус осіб, перерахованих нижче, з погляду їхньої належності до зайнятих і до робочої сили, якщо вони класифікуються в такий спосіб: зайняті (З); безробітні (Б); ті, які не входять до складу робочої сили (Н).

Працівник, звільнений за власним бажанням.

Працівник, переведений на режим роботи неповного робочого дня.

Учитель, що за станом здоров'я більше не може працювати.

Звільнений робітник, що протягом тривалого часу не міг знайти роботу і тому припинив її пошуки.

Студент, що вчиться на денному відділенні вищого навчального закладу.

Автомеханік, що вчиться на вечірньому відділенні навчального закладу.

Домогосподарка, що займається тільки своїм будинком і родиною.

Домогосподарка, що частину часу працює як бібліотекар.

Задача 2.

Населення країни становить 3,5 млн. осіб, з них 600 тис. осіб - діти та хворі психіатричних лікарень, 850 тис. осіб - пенсіонери, безробітні - 250 тис. осіб, 100 тис. осіб шукають роботу і зайняті неповний робочий день.

Визначте величину робочої сили та офіційний рівень безробіття.

Задача 3.

Чисельність населення області на 1 січня 2007 р. становить 3,6 млн. осіб. Середньорічний темп приросту населення у попередні 5 років склав 8 %.

Обчислити ймовірну чисельність населення області на 1 січня

2008 р.

Задача 4.

В економіці країни зайнято 32 млн. осіб. Кількість безробітних становить 7 млн. осіб. Через деякий час із загальної чисельності зайнятих 800 тис. осіб втратили роботу, а 1,5 млн. осіб припинили пошук роботи.

Визначте за цих умов чисельність зайнятих (працюючих), кількість безробітних та рівень безробіття.

Задача 5.

Чисельність населення Полтавської області на початок 2008 р. становила 2,7 млн. осіб. Коефіцієнт працездатності населення становить 48,6 %, коефіцієнт працездатності населення працездатного віку - 97,5 %. У народному господарстві зайнято 940 тис. осіб. Чисельність зареєстрованого незайнятого населення працездатного віку становила 45,8 тис. осіб.

Визначити:

Чисельність працездатного населення.

Чисельність працездатного населення працездатного віку.

Чисельність економічно активного населення.

Загальний рівень зайнятості населення.

Рівень зайнятості населення працездатного віку.

Рівень зайнятості економічно активного населення.

Рівень безробіття.

Задача 6.

Номінальний ВВП (У) у 2008 р. дорівнює 250 млрд. грн. Природний рівень безробіття в цьому ж році дорівнює 8 %, фактичний рівень безробіття - 10 %.

Яким би мав бути потенційний обсяг виробництва в 2008 році за законом Оукена?

Задача 7.

Рівень фактичного безробіття становить 12 %, природного - 6 %. Фактичний ВВП дорівнює 190 млрд. грн.

Визначте за цих умов втрати ВВП від циклічного безробіття.

Задача 8.

У 2006 р. економіка країни розвивалась в умовах повної зайнятості при рівні безробіття 7 %. Визначити:

За даними 2007 р. різницю між фактичним і потенційним обсягом ВВП (у абсолютному і відносному виразі).

Використовуючи закон Оукена, визначити рівень безробіття у 2008 р. (Р = 2,5).

 

Роки

Потенційний ВВП, млрд. грн.

Фактичний ВВП, млрд. грн.

2006

1 000

1 000

2007

1 800

1 730

2008

2 000

1 850

Задача 9.

Чисельність населення країни становить 50 млн. осіб. Із них 12 млн. осіб - діти до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції, 14 млн. осіб вибули зі складу робочої сили, 3 млн. осіб безробітні і 0,5 млн. осіб - працівники, що зайняті неповний робочий день і шукають роботу.

Визначте рівень безробіття та величину робочої сили.

Задача 10.

Кількість населення країни становить 45 млн. осіб. Частка робочої сили у населенні дорівнює 64 %. Один зайнятий створює за рік продукції на 25 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 620 млрд. грн. Природна норма безробіття складає 6 %.

Розрахуйте рівень безробіття і ВВП-розрив.

Задача 11.

Визначте рівень безробіття у національній економіці за таких умов: чисельність населення країни становить 53 млн. осіб, особи у віці до 16 років, а також ті, хто перебуває у тривалій ізоляції -

14        млн. осіб, особи, які вибули зі складу робочої сили - 11 млн. осіб,
природний ВВП дорівнює 526,4 млрд. грн., природна норма
безробіття складає 6 %, фактичний ВВП становить 95 %
природного ВВП.

Задача 12.

На початок року чисельність робочої сили становила 35 млн. осіб, чисельність безробітних - 6 млн. осіб. Протягом року за умов незмінної робочої сили знайдуть роботу 4 млн. осіб, а втратять -2 млн. осіб.

Визначити:

Коефіцієнт звільнення.

Коефіцієнт працевлаштування.

Рівень безробіття на початок та на кінець року.

Зміну рівня безробіття за рахунок безробітних, які знайдуть роботу протягом року.

Зміну рівня безробіття за рахунок зайнятих, які втратять роботу протягом року.

Задача 13.

У   2007 р.   чисельність  зайнятих  на  ринку  праці   становила

15        млн. осіб, продуктивність праці становила 10 тис. грн. на одну
особу. У 2008 р. чисельність зайнятих дорівнювала 17 млн. осіб, а
продуктивність праці зросла до 11 тис. грн. на особу.

Розрахуйте вартісний приріст ВВП.

Задача 14.

У таблиці наведені дані про трудові ресурси й зайнятість в країні

у 2006 р. і 2008 р. (тис. осіб):

 

Показники

2006 р.

2008 р.

Робоча сила

84 889

95 453

Зайняті

80 796

87 524

Безробітні

 

 

Рівень безробіття, %

 

 

1. Розрахуйте   чисельність   безробітних   і   рівень   безробіття

у 2006 та 2008 рр.

Як пояснити одночасний ріст зайнятості й безробіття?

Чи можна стверджувати, що у 2008 р. існувала повна зайнятість?

Задача 15.

У країні чисельність зайнятих становить 90 млн. осіб, безробітні -10 млн. осіб. Через деякий час із 90 млн. осіб зайнятих 2 млн. осіб втратили роботу, а 1 млн. осіб із числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи.

Визначити:

Чисельність зайнятих (працюючих).

Чисельність безробітних.

Рівень безробіття.

Задача 16.

Очікуваний темп інфляції дорівнює 12 %, фактичний рівень безробіття становить 9 %, природний рівень безробіття - 6 %, шоки пропозиції - 2 %, коефіцієнт чутливості інфляції до циклічного безробіття знаходиться на рівні 23 %.

Визначте фактичний рівень інфляції за кривою Філіпса.

Задача 17.

У таблиці наведені дані, що характеризують обсяги фактичного й потенційного ВНП (млрд. грн.):

 

Роки

Потенційний ВНП

Фактичний ВНП

2006

3 000

3 000

2007

3 800

3 705

2008

4 125

3 713

У 2006 р. економіка країни розвивалася в умовах повної зайнятості при рівні безробіття 6 %.

1.         Розрахуйте за даними 2007 р.:

а)         різницю між фактичним і потенційним обсягом ВНП
(в абсолютному і відсотковому вираженні);

б)         використовуючи закон  Оукена,  визначте рівень  безробіття

у 2007 р.

2.         Розрахуйте за даними 2008 р.:

а)         різницю між фактичним і потенційним обсягом ВНП
(в абсолютному і відсотковому вираженні);

б)         використовуючи закон  Оукена,  визначте рівень  безробіття

у 2008 р.

Задача 18.

Рівень фактичного безробіття дорівнює 10 %, природного - 6 %. Фактичний ВВП становить 126 млрд. грн.

Обчислити втрати ВВП від циклічного безробіття або втрати ВВП від недовикористання виробничих можливостей країни.

Задача 19.

Розрахувати циклічне безробіття за таких умов: чисельність робочої сили складає 200 тис. осіб, чисельність зайнятих -184 тис. осіб, а природне безробіття знаходиться на рівні 6 %.

Задача 20.

Кількість безробітних у країні становить 9 млн. осіб, а робоча сила дорівнює 47 млн. осіб.

Визначте рівень безробіття в країні.

Задача 21.

Припустімо, що 2 % зайнятих щомісяця втрачають роботу, а 23 %, безробітних щомісяця знаходять її. Визначте стаціонарний рівень безробіття.

Задача 22.

Рівень безробіття становить 10 %. Коефіцієнт звільнень дорівнює 5 %. Яким має бути коефіцієнт працевлаштування, щоб рівень безробіття був стійким?

Задача 23.

Природна норма безробіття становить 6 %, а його фактичний рівень - 8 %.

Визначте ВВП-розрив за умови, що коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2,5, а фактичний ВВП становить 950 млн. грн.

Задача 24.

Визначте рівень безробіття у національній економіці за таких умов: чисельність населення країни становить 50 млн. осіб, населення у віці до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції становить 12 млн. осіб, природний ВВП дорівнює 470 млрд. грн., природна норма безробіття складає 6 %. Фактичний ВВП становить 90 % природного ВВП, особи, які вибули зі складу робочої сили складають 13 млн. осіб.