Одноваріантні питання

1.         Попит на працю є похідним від попиту на товари та послуги.

Так      Ні

2.         Національний ринок праці - це сукупність механізмів, котрі
забезпечують узгодження та координацію попиту та
пропозиції праці в економіці.

Так      Ні

3.         Пропозицію праці пред'являють підприємства.

Так      Ні

4.         Попит на працю являє собою кількість робочої сили, яку
підприємства хочуть найняти за даного рівня зарплати.

Так      Ні

5.         Дж. М. Кейнс стверджував, що ринкова економіка не
спроможна у короткий термін вирішити проблему зайнятості
на основі цінового механізму та конкуренції.

Так      Ні

6.         До економічно активного населення відносяться особи до
16 років.

Так      Ні

7.         Економічно активне населення складається із зайнятих та
безробітних.

Так      Ні

8.         До безробітних не відносять працездатних осіб, які припинили
пошук роботи.

Так      Ні

9.         Кожну  дорослу людину,  яка не  має роботи,  вважають
безробітною.

Так      Ні

10.       Повна зайнятість - це рівень зайнятості, за якого не має
циклічного безробіття.

Так      Ні

11.       Рівень безробіття - це відсоток робочої сили, не зайнятої у
даний момент часу.

Так      Ні

12.       Рівень безробіття визначається шляхом зіставлення загальної
кількості зайнятих і безробітних.

Так      Ні

13.       Держава вимушена боротися з безробіттям, так як воно
знижує обсяг виробленого ВВП.

Так      Ні

14.       Фрикційне  безробіття  пов'язане  з  добровільною  зміною
працівниками місця роботи і тимчасовими звільненнями.

Так      Ні

15.       Фрикційна форма безробіття не тільки обов'язкова, але й
бажана для суспільства.

Так      Ні

16.       Фрикційне     безробіття     є     тривалим,     а     структурне
короткостроковим.

Так      Ні

17.       Природний  рівень   безробіття  характерний  для  ринкової
економіки.

Так      Ні

18.       Природна норма безробіття є сталою.

Так      Ні

19.       Фактичний рівень безробіття не може перевищувати
природний рівень.

Так      Ні

20.       Якщо реальний ВВП дорівнює потенційному, то в економіці
немає безробіття.

Так      Ні

21.       Якщо рівень безробіття дорівнює природному, то обсяги
потенційного та фактичного виробництва рівні між собою.

Так      Ні

22.       Коефіцієнт участі в робочій силі дорівнює відношенню
робочої сили до дорослого населення країни або населення у
працездатному віці.

Так      Ні

23.       Більшість економістів вважає, що у короткостроковому
періоді існує або розрив між потенційним і фактичним ВНП в
умовах повної зайнятості.

Так      Ні

24.       Закон Оукена показує кількісну залежність між зміною обсягу
національного виробництва і зміною рівня безробіття.

Так      Ні

25.       Наявність безробіття сприяє підвищенню професійно-
кваліфікаційного рівня працівників.

Так      Ні

26.       Економічні втрати, пов'язані із циклічною формою безробіття,
виміряються кількістю невироблених товарів та послуг.

Так      Ні

27.       Якщо заробітна плата буде завжди на конкурентному рівні, то
безробіття взагалі не існуватиме.

Так      Ні

28.       Є дві основні причини негнучкості зарплати: дія закону
Оукена і недостатній сукупний попит.

Так      Ні

29.       Реальна заробітна плата показує кількість товарів та послуг,
яку працівник може придбати на суму зарплати.

Так      Ні

30.       Часткова зайнятість - це форма безробіття, за якої працівники
вимушено працюють неповний робочий день.

Так      Ні

31.       Найнижчу платню, яку працедавці  на законній  підставі
платять за роботу називають мінімальною заробітною платою.

Так      Ні

32.       Підвищення рівня виплат по безробіттю сприяє росту його
рівня.

Так      Ні

33.       Внаслідок зростання мінімального рівня зарплати найбільше
страждає кваліфікована робоча сила.

Так      Ні

34.       При помірному рівні безробіття, ріст сукупних видатків
викликає одночасне підвищення цін і обсягу виробництва.

Так      Ні

Багатоваріантні запитання

1.         Що впливає на ринок праці?

а)         чинники попиту на робочу силу;

б)         чинники пропозиції робочої сили;

в)         профспілки;

г)         усі відповіді правильні.

2.         Елементами ринку праці є:

а)         робітники та роботодавці, правові акти, кон'юнктура ринку;

б)         служба зайнятості, інфраструктура ринку праці;

в)         система соціальних гарантій;

г)         усі відповіді правильні.

3.         У яких галузях традиційно профспілки більш поширені?

а)         аграрному секторі;

б)         промисловості;

в)         сфері послуг;

г)         усі відповіді правильні.

4.         Обсяг ринку праці переважно визначається:

а)         заробітною платою;

б)         пропозицією робочої сили;

в)         попитом на робочу силу;

г)         впровадження нових технологій у виробництво.

5.         До основних чинників, які визначають поведінку працівників
на ринку праці можна віднести:

а)         величину заробітної плати, умови праці, віддаленість роботи
від місця проживання;

б)         ціни на сільськогосподарську продукцію;

в)         чисельність та склад сім'ї;

г)         психологічні особливості працівника.

6.         Попит на працю:

а)         визначається попитом на продукт, який виробляється цією
працею;

б)         безпосередньо пов'язаний з рівнем заробітної плати;

в)         безпосередньо    пов'язаний    з    пропозицією    продукту,
виробленого цією працею;

г)         визначається попитом на засоби виробництва.

7.         Пропозицію на ринку праці формують:

а)         випускники навчальних закладів;

б)         безробітні, раніше зайняті в домашньому господарстві;

в)         зайняті, які з різних причин шукають нову роботу;

г)         усі відповіді правильні.

8.         Ринок праці є працедефіцитним, коли:

а)         попит на робочу силу дорівнює її пропозиції;

б)         попит на робочу силу менший за її пропозицію;

в)         попит на робочу силу перевищує її пропозицію;

г)         усі відповіді неправильні.

9.         Якщо ринок праці перебуває у  стаціонарному стані, то

коефіцієнт звільнення:

а)         дорівнює коефіцієнтові працевлаштування;

б)         перевищує коефіцієнт працевлаштування;

в)         менший від коефіцієнта працевлаштування;

г)         дорівнює коефіцієнтові заміни.

10.       До економічно активного населення включають:

а)         зайнятих;

б)         зайнятих і безробітних;

в)         працездатних, безробітних, осіб до 16 років;

г)         працездатних, пенсіонерів, студентів, домогосподарок.

11.       До економічно неактивного населення включають:

а)         безробітних;

б)         пенсіонерів;

в)         осіб у виправних закладах;

г)         правильні відповіді (б) і (в).

12.       Людина, що сподівається незабаром знову одержати роботу:

а)         відноситься до розряду зайнятих;

б)         відноситься до безробітних;

в)         не враховується у складі робочої сили;

г)         розглядається як неповністю зайнятий.

13.       Якщо людина хвора і не може працювати, то вона:

а)         належить до незайнятих у виробництві;

б)         належить до безробітних;

в)         не враховується у складі робочої сили;

г)         розглядається як неповністю зайнята.

14.       До потенційного ринку праці відносять:

а)         військовослужбовців;

б)         зайнятих на навчанні з відривом від виробництва;

в)         пенсіонерів, які шукають роботу;

г)         правильні відповіді (а) і (б).

15.       Повна зайнятість - це:

а)         надання суспільством усьому працездатному населенню
можливості займатися суспільнокорисною працею;

б)         надання суспільством усьому працездатному та
непрацездатному населенню можливості займатися
суспільно корисною працею;

в)         зайнятість, яка має місце в суспільстві з урахуванням
доцільності перерозподілу та використання трудових
ресурсів;

г)         зайнятість, що здійснюється відповідно до вимог
інтенсивного типу відтворення та критеріїв економічної
доцільності й соціальної результативності, зоорієнтована на
скорочення ручної, непрестижної, важкої праці.

16.       Повна зайнятість забезпечується в умовах:

а)         раціонального розподілу робочої сили;

б)         використання робочої сили за її професією;

в)         відсутності безробіття;

г)         відсутності циклічного безробіття.

17.       Ефективна зайнятість - це:

а)         зайнятість, що здійснюється відповідно до вимог
інтенсивного типу відтворення та критеріїв економічної
доцільності й соціальної результативності, орієнтована на
скорочення ручної, непрестижної, важкої праці;

б)         надання суспільством усьому працездатному та
непрацездатному населенню можливості займатися
суспільнокорисною працею;

в)         надання суспільством усьому працездатному населенню
можливості займатися суспільно корисною працею;

г)         зайнятість, яка має місце в суспільстві з урахуванням
доцільності перерозподілу та використання трудових
ресурсів.

18.       За яких умов виникає безробіття:

а)         на ринку праці попит на робочу силу перевищує
пропозицію;

б)         на ринку праці попит на робочу силу менший за
пропозицію;

в)         попит на робочу силу дорівнює пропозиції;

г)         в країні спостерігається криза на грошовому ринку.

19.       З погляду класичної теорії причиною безробіття є:

а)         низька заробітна плата;

б)         висока заробітна плата;

в)         надмірна пропозиція робочої сили;

г)         недостатній попит на робочу силу.

20.       Згідно з кейнсіанською теорією причиною безробіття є:

а)         негнучкість заробітної плати;

б)         низька заробітна плата;

в)         недостатність сукупного попиту;

г)         надмірна пропозиція робочої сили.

21.       Яка концепція причин безробіття базується на твердженні про
зростання населення у геометричній прогресії на фоні
збільшення виробництва в арифметичній прогресії'?

а)         класична;

б)         марксистська;

в)         мальтузіанська;

г)         кейнсіанська.

22.       Яка концепція причин безробіття базується на твердженні про
зменшення попиту на робочу силу з боку кожної одиниці
капіталу внаслідок зростання його органічної будови?

а)         класична;

б)         марксистська;

в)         мальтузіанська;

г)         кейнсіанська.

23.       У чому полягає сутність теорії раціональних очікувань?

а)         спроби зменшити безробіття шляхом проведення певної
державної політики будуть зруйновані реакцією населення;

б)         безробіття і коефіцієнт інфляції пов'язані між собою прямо
пропорційно;

в)         спроби зменшити безробіття нижче природного рівня ведуть
до депресії;

г)         державна економічна політика працює лише тоді, коли
пропозиція грошей зростає в середньому на 10 %.

24.       Існування вимушеного безробіття:

а)         пояснюється припущенням Дж. М. Кейнса, що заробітна
плата не зростає в умовах надлишкового попиту на ринку
праці;

б)         пояснюється припущенням Дж. М. Кейнса, що заробітна
плата не знижується в умовах надлишкового попиту на
ринку праці;

в)         відіграє незначну роль у загальному рівні безробіття;

г)         усі відповіді неправильні.

25.       Більшість економістів вважають, що у короткостроковому
періоді рівень зайнятості і обсяг національного виробництва
визначаються:

а) рівнем цін;

б)         чисельністю наявної робочої сили;

в)         національними запасами капіталу;

г)         рівнем сукупних видатків.

26.       Основними   причинами   негнучкості   заробітної   плати   у
розвинутій ринковій економіці є:

а)         закон про мінімальну заробітну плату;

б)         недостатній сукупний попит;

в)         діяльність профспілок;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

27.       Рівень безробіття визначається як:

а)         відношення безробітних до працездатного населення;

б)         відношення безробітних до сукупної робочої сили;

в)         різниця   між   працездатним   населенням   та   кількістю
безробітних;

г)         різниця між сукупною робочою силою та працездатним
населенням.

28.       У таблиці наведені дані, що характеризують трудові ресурси:

 

Показники

2007 р.

2008 р.

Робоча сила, млн. осіб

47,3

47,0

Зайняті, млн. осіб

38,5

34,3

Безробітні, млн. осіб

 

 

Рівень безробіття, %

 

 

На скільки змінився рівень безробіття у 2008 р. порівняно

з 2007 р.?

а)         зменшився на 4,2 млн. осіб;

б)         збільшився на 3,9 млн. осіб;

в)         зменшився на 8,4 %;

г)         збільшився на 8,4 %.

29. Структурне безробіття - це:

а)         безробіття, викликане невідповідністю професійної
підготовки робочої сили структурі виробництва;

б)         безробіття, пов'язане з добровільною зміною найманими
робітниками місця роботи або з періодами їх тимчасового
звільнення;

в)         частка робочої сили, яка незайнята кожний певний момент;

г)         безробіття, яке викликане циклічним скороченням
виробництва.

30.       Що з наведеного є прикладом структурного безробіття?

а)         будівельник, який втрачає роботу на зимовий період;

б)         працівник автомобільної промисловості, що втрачає
під час економічного спаду;

в)         сталевар, якого замінює робот;

г)         програміст, який залишає свою роботу, щоб знайти
більш теплому кліматі.

31.       Фрикційне безробіття - це:

а)         безробіття, викликане невідповідністю професійної
підготовки робочої сили структурі виробництва;

б)         безробіття, пов'язане з добровільною зміною найманими
робітниками місця роботи або з періодами їх тимчасового
звільнення;

в)         частка робочої сили, яка незайнята кожний певний момент;

г)         безробіття, яке викликане циклічним скороченням
виробництва.

32.       Приховане безробіття зумовлене:

а)         неоднаковими обсягами виробництва, виконуваними
деякими галузями в різні пори року, тобто в одні місяці
попит на робочу силу в цих галузях зростає, в інші -
зменшується;

б)         змінами в структурі споживчого попиту та технології;

в)         неповним використанням ресурсів підприємства,
підприємства не звільняють працівників, а переводять їх або
на скорочений режим робочого часу або відправляють у
вимушені неоплачувані відпустки;

г)         спадом в економіці.

33.       Людина, що втратила роботу через спад в економіці потрапляє
в категорію безробітних, охоплених:

а)         фрикційною формою безробіття;

б)         структурною формою безробіття;

в)         циклічною формою безробіття;

г)         перманентним безробіттям.

34.       Якщо людина звільнилася з роботи за власним бажанням, то
виникає безробіття:

а)         фрикційне;

б)         структурне;

в)         циклічне;

г)         природне.

35.       Недостатній сукупний попит призводить до збільшення:

а)         фрикційного безробіття;

б)         структурного безробіття;

в)         циклічного безробіття;

г)         прихованого безробіття.

36.       Природне безробіття включає такі види безробіття:

а)         циклічне та структурне;

б)         фрикційне та структурне;

в)         фрикційне та циклічне;

г)         циклічне та фактичне.

37.       В     умовах     повної    зайнятості     рівень     фрикційного
безробіття повинен:

а)         дорівнювати нулю;

б)         бути меншим одного відсотка;

в)         бути менше, ніж рівень циклічного безробіття;

г)         усі відповіді неправильні.

38.       Фактичний    ВВП    дорівнює    потенційному    ВВП    за
наявності лише:

а)         фрикційного й циклічного безробіття;

б)         структурного безробіття;

в)         структурного і фрикційного безробіття;

г)         природного безробіття.

39.       До негативних наслідків безробіття можна віднести:

а)         зниження рівня життя;

б)         порушення рівноваги на ринку праці;

в)         зниження кваліфікації працівників;

г)         правильні відповіді (а) і (в).

40.       Згідно з законом Оукена, при фактичному перевищенні
природного рівня безробіття на 1 % відставання ВВП складає:

а)         1 %;

б)         2 %;

в)         2,5 %;

г)         рівень безробіття не впливає на обсяг ВВП.

41.       Як зміняться втрати від безробіття у абсолютному вираженні
(згідно з законом Оукена), якщо відомо: природний рівень
безробіття становить 6 %, при якому розмір ВВП досягає
6 000 млрд. грн., а фактичний рівень безробіття зменшився з
12 % до 10 %?

а)         з 12 % до 10 %;

б)         з 15 % до 10 %;

в)         з 720 до 600 млрд. грн.;

г)         з 900 до 600 млрд. грн.

42.       Крива Лоренца відображає:

а)         абсолютну рівність доходів;

б)         фактичний розподіл доходів;

в)         відносну рівність у розподілі доходів;

г)         розподіл трансфертів.

43.       Крива Лоренца характеризує:

а)         діаграму нерівномірності доходів;

б)         економічну активність населення;

в)         споживчий потенціал країни;

г)         демографічну ситуацію в країні.

44.       Нерівність у доходах населення країни зумовлюється:

а)         циклічністю розвитку економіки;

б)         високим рівнем інфляції;

в)         здібностями до праці;

г)         низьким рівнем соціального захисту.

45.       Рівень бідності визначається на підставі:

а)         мінімальної заробітної плати;

б)         мінімальної пенсії;

в)         споживчого кошика;

г)         прожиткового мінімуму.

46.       Крива Філіпса у короткостроковому періоді відображає зв'язок
між безробіттям та:

а)         рівнем інфляції;

б)         рівнем заробітної плати;

в)         рівнем споживання;

г)         рівнем податкових надходжень.

47.       Крива Філіпса у довгостроковому періоді відображає:

а)         пряму залежність між безробіттям та інфляцією;

б)         обернену залежність між безробіттям та інфляцією;

в)         відсутність альтернативи між безробіттям та інфляцією;

г)         обернену залежність між заробітною платою та безробіттям.

48.       До   узагальнюючих   показників   рівня   життя   населення
належать:

а)         споживання   основних   продуктів   харчування   на   душу
населення;

б)         рівень і динаміка реальних доходів населення;

в)         забезпеченість житлом;

г)         освітній рівень населення.

49.       Яка ознака не була притаманна сфері зайнятості в економіці
України на момент здобуття незалежності?

а)         відсутність державних і правових інституцій ринку праці;

б)         концентрація   зайнятості   на   підприємствах   державного
сектора;

в)         високий рівень мобільності робочої сили;

г)         відсутність  гнучкої системи  оплати  праці  внаслідок її
державного регулювання.

50.       Дж. М. Кейнс вважав, що:

а)         уряд   повинен   використовувати   державні   закупівлі   й
податки, щоб сприяти зниженню безробіття;

б)         у ринковій  системі  є механізми,  здатні  самостійно  у
короткий термін забезпечити високий рівень зайнятості;

в)         економіка повинна розвиватися на основі централізованого
планування;

г)         необхідно знищити приватну власність.

51. Що не є важливим напрямом державного регулювання ринку праці у перехідній економіці?

а)         стимулювання зростання зайнятості та збільшення кількості
робочих місць;

б)         адміністративний розподіл робочої сили;

в)         підготовка і перепідготовка робочої сили;

г)         соціальне страхування робочої сили.