АНОТАЦІЯ

О. В. Калініченко, О. Д. Плотник

МАКРОЕКОНОМІКА

ПРАКТИКУМ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2010


ББК 65.012.2я73 УДК 330.101.541(075.8) К 17

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2857 від 24.12.2008)

Рецензенти:

Шевченко А. Ф. — доктор економічних наук, професор (Полтавський університет споживчої кооперації України);

Опря А. Т. — доктор економічних наук, професор (Полтавська державна аграрна академія).

Калініченко О. В., Плотник О. Д.

К 17  Макоекономіка. Практикум: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літера­тури, 2010. — 656 с.

ISBN 978-611-01-0011-3

Навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни «Макроеконо-міка». У ньому запропоновано основні теоретичні підходи, одноваріантні та багато­варіантні запитання, проблемні ситуації, приклади розв'язку задач, задачі, теми рефератів, словник основних термінів, а також список рекомендованої літератури з відповідних тем курсу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викла­дачів.

ББК 65.012.2я73

УДК 330.101.541(075.8)


ISBN 978-611-01-0011-3


© Калініченко О. В., Плотник О. Д., 2010 © Центр учбової літератури, 2010