Задачі

Задача 1.

Розрахувати обсяг ВВП за методом його обчислення в СНР України, якщо задані такі дані:

 

Рахунок

Млрд. грн.

Заробітна плата

280

Продуктові податки

170

Субсидії на продукти

100

Валовий корпоративний прибуток

60

Змішаний дохід

15

 

Задача 2.

За даними таблиці розрахувати обсяг валового внутрішнього продукту:

Рахунок

Млрд. грн.

Особисті споживчі витрати

115

Державні закупівлі товарів та послуг

25

Чисті приватні інвестиції

20

Амортизація

8

Експорт товарів та послуг

6

Імпорт товарів та послуг

4

Задача 3.

За даними таблиці розрахувати обсяг ВВП на душу населення, якщо чисельність населення становить 47 млн. осіб:

Рахунок

Млрд. грн.

Валові інвестиції

14

Чисті непрямі податки на бізнес

35

Рента

3

Дохід від власності

16

Дивіденди акціонерам

7

Чисті інвестиції

5

Заробітна плата

58

Чисті відсотки

9

Податок на прибуток корпорацій

10

Нерозподілений прибуток корпорацій

22

Задача 4.

У таблиці наведені дані, що характеризують економіку країни:

Рахунок

Млрд. грн.

Видатки на особисте споживання

928

Видатки на валові приватні внутрішні інвестиції

246

Урядові закупівлі товарів та послуг

288

Чистий експорт

- 3

Чисті надходження доходів на фактори від решти світу

15

Амортизація

140

Непрямі податки на бізнес

135

Визначити за даними таблиці:

Валовий внутрішній продукт (ВВП).

Валовий національний продукт (ВНП).

Чистий національний продукт (ЧНП).

Національний дохід (НД).

Задача 5.

Обчислити темп зростання та приросту ВВП у 2008 р. порівняно з 2007 р., якщо обсяг виробництва у 2008 р. становив 152 млрд. грн., а в 2007 р. - 131 млрд. грн.

Задача 6.

За даними таблиці обчислити значення номінального ВВП у 2006 та 2008 рр., реального ВВП у 2008 р., прийнявши 2006 р. за базовий, величину дефлятора ВВП2008:

 

 

Товар

2006 р.

2008 р.

Р, тис. грн.

СС, тис. шт.

Р, тис. грн.

СС, тис. шт.

Продукти харчування

2,0

10

1,8

15

Промислові товари

1,5

24

2,0

26

 

Задача 7.

У 2008 р. в країні номінальний обсяг ВВП становив 102,6 млрд. грн., індекс цін (грудень до грудня попереднього року) дорівнює 122 %, 2007 р. - базовий. Визначити реальний обсяг ВВП 2008 р. з урахуванням індексу цін.

Задача 8.

Ціна споживчого кошика у 2008 р. дорівнювала 5 000 грн., у 2007 р. його ціна складала 4 500 грн. Обчисліть індекс споживчих цін.

Задача 9.

Країна має такі макроекономічні показники (млрд. грн.): заробітна плата становить 156, дохід від індивідуального бізнесу - 48, валовий корпоративний прибуток - 96, непродуктові податки - 37, субсидії - 12.

Розрахуйте ВВП за доходами.

Задача 10.

За прогнозними даними, у 2008 р. номінальний ВВП країни становитиме 187 млрд. грн., індекс цін ВВП (дефлятор ВВП) - 119 %.

Розрахуйте очікувані темпи зростання реального ВВП і темпи інфляції у 2008 р., якщо відомо, що у 2006 р. номінальний ВВП становив 149,6 млрд. грн., а індекс цін ВВП - 113 %.

Задача 11.

Національний дохід країни становить 300 млрд. грн., використовуваний дохід - 270 млрд. грн., перевищення непрямих податків над субвенціями у підприємницькому секторі -35 млрд. грн., споживання домашніх господарств - 210 млрд. грн., дефіцит торгівельного балансу (перевищення імпорту над експортом) дорівнює 8 млрд. грн.

Визначити:

1.         Суму прямих податків.

2.         Державні витрати, якщо дефіцит державного бюджету складає
10 млрд. грн.

3.         Чисті інвестиції.

Задача 12.

За даними таблиці розрахувати:

Обсяг ВНП за доходами.

Обсяг ВНП за витратами.

 

Показники

Млрд. грн.

Відсоток за кредит

10

Валові інвестиції

55

Заробітна плата робітників і службовців

210

Нерозподілений прибуток корпорацій

99

Непрямі податки, податкові зобов'язання

25

Рентні платежі власникам орендного майна

20

Податки на прибуток корпорацій

48

Чистий експорт товарів та послуг

25

Державні закупки товарів та послуг

100

Чисті приватні інвестиції

40

Доходи від власності

23

Чисті субсидії державним підприємствам

7

Дивіденди

17

Споживчі видатки

280

 

Задача 13.

Розрахувати ВВП за таких умов (млрд. грн.): валовий випуск становить 1 000, матеріальні витрати - 500, податок на додану вартість - 200, інші продуктові податки - 80, субсидії дорівнюють 10.

Задача 14.

Розрахувати чистий валовий продукт (ЧВП) за таких умов (млрд. гри.): споживчі видатки становлять 60, валові інвестиції - 12, амортизація - 8, державні видатки - 6, трансферти - 2, експорт - 10, імпорт дорівнює 12.

Задача 15.

Розрахувати валовий національний наявний дохід країни за таких умов (млрд. грн.): ВВП дорівнює 1 000, поточні трансферти від інших країн - 20, поточні трансферти іншим країнам - 5, чисті первинні доходи зовнішні від'ємні і дорівнюють 8.

Задача 16.

У 2007 р. реальний ВВП становив 650 млрд. грн., у 2008 р. номінальний ВВП збільшився до 840 млрд. грн., а ціни зросли на 18 %. Обчислити приріст реального ВВП у 2008 р.

Задача 17.

У 2007 р. реальний ВВП країни становив 214 млрд. грн. В 2008 р. реальний ВВП збільшився на 4 %, а ціни зросли на 22 %. Розрахуйте номінальний ВВП у 2008 р.

Задача 18.

За даними таблиці розрахуйте внесок сільського господарства у створення ВВП (млрд. грн.):

 

Виробництво

Кінцева сума продажу

Купівля товарів, необхідних для виробництва

Зерна

20 000

5 800

Соняшнику

5 000

2 200

Цукрових буряків

3 500

1 850

Молока

17 000

9 870

М'яса ВРХ

9 100

7 450

М'яса свиней

8 700

6 820

Яйця

2 600

1 980

Інше

1 300

840

Задача 19.

У 2000 р. номінальний ВВП країни становив 400 млрд. грн. У 2008 р. дефлятор ВВП складає 1,26 відносно 2006 р. Реальний ВВП за 2000 - 2006 рр. збільшився на 37 %.

Обчисліть обсяг номінального ВВП у 2008 р.

Задача 20.

Припустимо, що національна економіка виробляє два товари: X (споживчий товар) і У (засіб виробництва). Цього року було вироблено 500 одиниць X (ціна за одиницю - 2 тис. грн.) і 20 одиниць У (ціна за одиницю - 10 тис. грн.). До кінця поточного року п'ять використовуваних машин (товар У) повинні бути замінені новими.

Визначити:

Величину ВНП.

Величину ЧНП.

Задача 21.

Припустимо, що сектор підприємництва складається з трьох фірм. Визначити на основі даних таблиці наступні макроекономічні

показники: ВНП, ЧНП, НД.

 

Показники

Фірма А

Фірма Б

Фірма В

Валова продукція

1 000

700

1 200

Амортизація

100

70

120

Непрямі податки

220

150

240

Напівфабрикати, що купуються у фірми Б

250

-

280

Комплектуючі, що купуються у фірми А

-

120

190

Комплектуючі, що купуються у фірми В

100

80

-

 

Задача 22.

У таблиці наведено дані про обсяги номінального ВВП та індекси цін. Розрахуйте реальний ВВП по роках та зробіть висновки.

 

Роки

Номінальний ВВП, млрд. грн.

Індекс цін, %

Реальний ВВП, млрд. грн.

2004

105

98

 

2005

121

105

 

2006

145

100

 

2007

190

113

 

2008

220

122

 

 

Задача 23.

В економіці країни за перший рік було вироблено 2 тис. товару А та 12 тис. товару В, за другий - 2,5 тис. товару А та 16 тис. товару В. Ціна одиниці товару А - 100 грн., ціна одиниці товару В - 20 грн. У якому році обсяг виробництва більший?


Задача 24.

Економіка країни характеризується такими даними (млрд. грн.): ВНП дорівнює 5 000, споживчі видатки складають 3 200, державні видатки - 900, чистий експорт - 80.

Визначити:

Величину інвестицій.

Обсяг імпорту за умови, що експорт дорівнює 150 млрд. грн.

ЧНП, якщо сума амортизації становить 65 млрд. грн.

4.         У даному прикладі чистий експорт є додатною величиною. Чи
може він бути від'ємним? У якому випадку?