Приклади розв'язку задач

Задача 1.

Економіка країни характеризується такими макроекономічними показниками (млрд. грн.): валовий випуск (ВВ) становить 250, матеріальні витрати (МВ) дорівнюють 130, податок на додану вартість (ПДВ) складає 30, інші продуктові податки (ПП) - 20, субсидії (С) - 15.

Розрахуйте ВВП за виробничим методом.

Розв'язок

За виробничим методом ВВП визначається за формулою:

ВВП = (ВВ - МВ) + (ПДВ + ПП) - С;

ВВП = (250 - 130) + (30 + 20) - 15 = 155 млрд. грн.

Задача 2.

Розрахуйте ВВП і ЧВП за таких умов (млрд. гри.): споживчі витрати (С) дорівиюють 160, валові іивестиції (Ів) - 40, державиі видатки (в) - 60, траисферти (ТЯ) - 20, експорт (ЕХ) - 14, імпорт (ІМ) - 12, амортизація (А) - 38.

Розв'язок

Згідио з методом кіицевого використаиия (за витратами) ВВП обчислюється за формулою: ВВП = С + Ів + в + Ш; ВВП = С + Ів + (в - ТЯ) + (ЕХ - ІМ); ВВП = 160 + 40 + (60 - 20) + (14 - 12) = 242 млрд. гри.;

ЧВП = ВВП - А;

ЧВП = 242 - 38 = 204 млрд. гри.

Задача 3.

За даними таблиці розрахувати обсяг ВВП:

 

Рахуиок

Млрд. грн.

Валові іивестиції

23

Чисті иепрямі податки иа бізиес

12

Реита

2

Дохід від власиості

3

Дивіденди акціоиерам

7

Чисті іивестиції

5

Заробітиа плата

46

Чисті відсотки

7

Податок иа прибуток корпорацій

8

Нерозподілеиий прибуток корпорацій

5

 

Розв'язок

ВВП за доходами дорівнює:

ВВП = (23 - 5) + 12 + 2 + 3 + 7 + 46 + 7 + 8 + 5 = 108 млрд. грн.

Задача 4.

У 2007 р. номінальний ВВП країни становив 317 млрд. грн., реальний ВВП - 294 млрд. грн.

Розрахуйте величину реального ВВП у 2008 р., якщо відомо, що дефлятор ВВП збільшиться на 13 %, а номінальний ВВП очікується одержати обсягом 335 млрд. грн.

Розе 'язок

Дефлятор ВВП у 2007 р. становить:

Ді = ВВПн .Шо% = 317 .100% = 107,8 %.
ВВПр  294

Дефлятор ВВП у 2008 р. буде дорівнювати:

Д2 = 107,8 • 1,13 = 121,8 %.

Реальний ВВП обчислюється за формулою:

ВВПр = ВВПн.

Тоді реальний ВВП у 2008 р. становить: 335

ВВПр =          = 275 млрд. грн.

р    1,218

Задача 5.

Економіка країни характеризується наступними показниками:

 

Показники

Млрд. грн.

Виплати працюючим (переважно заробітна плата та оклади, включаючи податки на соціальне страхування)

891

Дохід у розпорядженні (скорегований)

115

Дохід від ренти (скорегований)

16

Чистий   відсоток   (не   містить   сплати   відсотку   уряду,   які вважаються трансфертними платежами, або відсоток, сплачений особами)

72

Сукупні прибутки корпорації (до оподаткування, скорегований)

105

Податки на дохід корпорації

52

Дивіденди

30

Податки на соціальне страхування

111

Урядові та приватні трансфертні платежі

168

Відсоток, сплачений особами

25

Податки на особисті доходи

159

Визначити за даними таблиці:

Національний дохід.

Особистий дохід.

Особистий дохід у розпорядженні.

Особисті заощадження.

Розв 'язок

НД = 891 + 115 + 72 + 16 + 105 (52 + 30 + 23) = 1 199 млрд. грн.

Особистий дохід можна отримати двома шляхами:

За витратами:

ОД = НД - П - НП - Псоцстр + ТР,

де ОД - особистий дохід; П - податки иа дохід корпорацій; НП -иерозподілеиі прибутки корпорацій; Псоцстр - податки иа соціальие страхуваиия; ТР - державиі та приватиі траисферти.

НП = Пр - П - Д,

де НП - иерозподілеиий прибуток корпорацій; Пр - сукупиі прибутки корпорацій; П - податки иа дохід від корпорації; Д -дивідеиди.

НП =105 - 52 - 30 = 23 млрд. гри.;

ОД = 1199 - 52 - 23 - 111 + 193 (168 + 25) = 1 206 млрд. гри. За доходами:

ОД = К + ДР + Р + В + Д + ТР + Псоцстр,

деК - компеисація працюючим; ДР - дохід у розпоряджеииі; Р - особистий дохід від реити; В - чистий відсоток; Д - дивідеиди; ТР - державиі та приватиі траисферти; Псоц.стр - податки иа соціальие страхуваиия.

ОД = 891 + 115 + 16 + 72 +30 + 193 - 111 = 1 206 млрд. гри.

3.         Визиачивши особистий дохід, можиа отримати дохід у
розпоряджеииі (ОДР) та особисті заощаджеиия (ОЗ).

ОДР = ОД - П,

де ОД - особистий дохід; П - податки иа особистий дохід. ОДР = 1 206 - 159 = 1 047 млрд. гри.

4.         Особисті заощаджеиия обчислюються за формулою:

ОЗ = ОДР - С - В,

де ДР - особистий дохід у розпоряджеииі; С - витрати иа споживаиия; В - відсоток, сплачеиий особами. ОЗ = 1 047 - 928 - 25 = 94 млрд. гри.

Задача 6.

ВНП країии А стаиовить 600 млрд. гри., обсяг валових іивестицій дорівиює 105 млрд. гри., обсяг чистих іивестицій складає 50 млрд. гри., обсяг споживаиия домашиіх господарств -350 млрд. гри.; иепрямі податки - 5 млрд. гри.; державиі витрати -90 млрд. гри.; иадлишок державиого бюджету дорівиює 5 млрд. гри.

Визиачити:

Націоиальиий дохід (НД).

Чистий експорт (\ГЕ).

3. Використовуваний дохід домашніх господарств (Уу) та обсяг їх заощаджень.

Розв 'язок

1.         А = 105 - 50 = 55 млрд. грн.;
ЧНП = Іч + в + С + КБ = ВВП - А;
ЧНП = 600 - 55 = 545 млрд. грн.;
НД = ЧНП - А;

НД = 545 - 5 = 540 млрд. грн.

2.         КБ = ВНП - (С + Ів + в);

КБ = 600 - (350 + 105 + 90) = 55 млрд. грн.

3.         НД - Тпрямі;

Сальдо бюджету (ББ) = в - (Тпрямі + Тнепрямі)

Тпрямі = 5 - 5 + 90 = 90 млрд. грн.;

Уу = С + Б => Б = 450 - 350 = 100 млрд. грн.

Задача 7.

Національний дохід країни дорівнює 220 млрд. грн., використовуваний дохід становить 198 млрд. грн., перевищення непрямих податків над субвенціями у підприємницькому секторі складає 11 млрд. грн., споживання домашніх господарств -153 млрд. грн.; дефіцит торгівельного балансу (перевищення імпорту над експортом) становить 2 млрд. грн.

Визначити:

1.         Суму прямих податків (Тпрямі).

2.         Державні витрати (в), якщо дефіцит державного бюджету
складає 5 млрд. грн.

3.         Чисті інвестиції (Іч).

Розв'язок

1.         НД     Тпрямі;
Тпрямі     НД  ;

Тпрямі = 220 - 198 = 22 млрд. грн.

2.         § (дефіцит державного бюджету) = (в + ТЯ) - (Тпрямі + Тнепрямі);
5     в - 22 - Тчисті непрямі;

в = 5 + 22 + 11 = 38 млрд. грн.

3.         Іч = ЧНП - С - в - КБ;

ЧНП     НД + Тчисті непрямі;

ЧНП = 220 + 11 = 231 млрд. грн.;

Іч = 231 - (153 + 38 - 2) = 42 млрд. грн.

Задача 8.

Обчислити темп зростання та приросту ВВП у 2008 р. порівняно з 2007 р., якщо обсяг виробництва у 2008 р. дорівнює 28 млрд. грн., а обсяг виробництва у 2007 р. становив 25 млрд. грн.

Розв 'язок

ВВП    120

Тзр =   • 100 % = — • 100 % = 125 %.

Р   ВВП0        96

ВВП — ВВП

= ввії1 •     % = т   —% = 125 —100 = 25 %.

р          ВВП0  зр

Задача 9.

За наступними даними (у млрд. грн.) розрахувати показники ВВП та особистого доходу у розпорядженні: трансфертні виплати - 4,0, валові інвестиції - 16,2, непрямі податки - 7,0, особисті прибуткові податки - 2,6, чистий експорт - 1,1, нерозподілений прибуток корпорацій - 2,8, амортизація - 7,9, особисті споживчі витрати - 77,2, податок на прибуток корпорацій - 1,4, внески на соціальне страхування - 0,2, державні закупівлі товарів та послуг - 8,5.

Розв'язок

Виходячи з наведених даних можна розрахувати ВВП за витратами:

ВВП = С + I + в + ЇМЕ;

ВВП = 77,2 + 16,2 + 8,5 + 1,1 = 103 млрд. грн.; ОД = НД - Соцстр - НП - П + ТР,

де ОД - особистий дохід; Соцстр - внески на соціальне страхування; НП - нерозподілений прибуток корпорацій; П - податок на прибуток корпорацій; ТР - трансфертні платежі.

НД = ЧНП - Тнепрямі;

ЧНП = ВВП - А;

ЧНП = 103 - 7,9 = 95,1 млрд. грн.; НД = 95,1 - 7,0 = 88,1 млрд. грн.; ОД = 88,1 - 0,2 - 2,8 - 1,4 + 4 = 87,7 млрд. грн. Особистий дохід у розпорядженні дорівнює особистому доходу за вирахуванням прибуткових податків: 87,7 - 2,6 = 85,1 млрд. грн.

Задача 10.

Припустимо, що сектор підприємництва складається з трьох фірм. Визначити   на   основі   даних   таблиці   (млрд. грн.)   наступні макроекономічні показники: ВНП, ЧНП, НД.

 

Показники

Фірма А

Фірма Б

Фірма В

Валова продукція

300

200

450

Амортизація

20

50

20

Непрямі податки

40

30

50

Напівфабрикати, що купуються у фірми Б

70

-

50

Комплектуючі, що купуються у фірми А

-

40

20

Комплектуючі, що купуються у фірми В

20

30

-

Розв 'язок

ВНП = £ВВ - £НПФ - £К,

де ВВ - валова продукція; НПФ - напівфабрикати; К - комплектуючі.

ВНП = (300 + 200 + 450) - (70 + 50) - (40 + 20) - (20 + 30) = 950 - 120 - 60 - 50 = 720 млрд. грн.;

ЧНП = ВНП - А;

ЧНП = 720 - (20 + 50 + 20) = 630 млрд. грн.;

нд = чнп - Тнепрямі;

НД = 630 - (40 + 30 + 50) = 510 млрд. грн.